Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Diccionari de rims;"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/diccionariderimsOOmarc N» DICCIONARI DE RIMS 5,\b<va^ BIBLIOTECA FILOLÒGICA 

DE l'institut de LA LLENGUA CATALANA VIII DICCIONARI DE RIMS DB JAUME MARCH 

EDITAT PER 

A. GRIERA 2é i-^h BARCELONA 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

PALAU DE LA DIPUTACIÓ 

MCMXXI Impremta Elzeviriana - Borràs, Mestres i G.* - Carrer Torres Amat, 9 i ELS MANUSCRITS '^^ El Diccionari de rims de Jaume March es troba en tres manus- 
crits: l'un a la Biblioteca Colombina, de Sevilla; l'altre a la Biblio- 
teca de Catalunya, de Barcelona; i el tercer a la Biblioteca Nacional, 
de Madrid. Ens fem nostra la descripció que en dóna J. Massó 
i Torrents en Bibliografia dels antics poetes catalans, Anuari, 
MCMXIII - MCMXIV, 265-266, 260-262 i 262-263: 

{ji. (M) Sevilla, Biblioteca Colombina. I.letra del xiv.° segle, 
en paper, sobre 35 folis, més dos de blancs, el darrer dels quals 
duu la nota d'En Ferran Colon, de 293 X 220 mm. Caplletres i 
títols en tinta vermella i blava; probablement l'exemplar destinat 
al rei Pere III de les Cerimònies. En el primer foli nota per mà 
del xvi.° segle: «Jacme March, ars rithmoris in catalan.» A sota, 
en lletra del canonge Gàlvez, segle xvm.^, hi ha escrit: «Jacme 
March. Arte de Rimas en Catalan. Escrito en el ano 1371, de 
orden del Sr. Rey D. Pedró de Aragón». Al verso del darrer foli 
blanc, la nota d'En Ferran Colon: «Este libro costo ansi enquader- 
nado .12. dineros en Barcelona por Junio de .1536. y el ducado 
vale .228. dineros.» 

I. (Fol. 2). Lihrc de concordances de Rims e concordans appel- 
lat Diccionari e primerament tracte deies vocals e après deies 
mudes següent lorde de A. b. c. 

El diccionari va escrit a quatre columnes. 

(f. 32). Presentació e prolech del libre de concordances appellat 
diccionari ordenat per en Jacme march a instància del molt 
alt e poderós senyor en pere per la gràcia de Deu Rey darago 
e fou fet en lany .M.ccc.LXXJ. 

(i) 1,3. personalitat de l'autor serà estudiada en l'tdició de ks seves pocsi s. — 6 — 

(f- 33)- Prolech e destinació de Rima e de consonança leyal. 
(f. 33 v.o). De Rim leyal. 

Baselga, El cancionero catalan de la Universidad de Zaragoza, 
1896, 384, dóna la precedent descripció del manuscrit de Sevilla, 
deguda a Josep M.^ Valdenebro y Cisneros. qui, a la vegada, dóna 
unes mostres del Diccionari (i). 

Una comparació detallada d'aquest manuscrit amb B deixa 
veure clarament la valor superior del text de Sevilla al de Barce- 
lona, Molts exemples de rims compareixen solament en M: receba, 
saba, ffebraça..., fflacaça, alegrança, atança, plança, desanança, 
trebucança, deffença, auinença, couinença, descomença, atten- 
dença..., preyminença, vergonça, dolça..., simolça, clamarça, en- 
calça, salça, seruida, reuida, garrida..., bragida, poblada, despo- 
blada, vada, oblada, pitrada, aspitrada, ffumada, perfumada, 
anada..., desermada, f foradada..., desgastada. Aquesta sèrie de 
rims, trets de les primeres pàgines, que manquen en B, proven a 
bastament la superioritat de M. 

Dues diferències notables d'ordenament notem en la compara- 
ció dels dos textos. La una és la del Prolech, que en M és a la fi del 
Diccioitari (foli 63-66), i en B és al començament (foli CIvX*° — 
CIvXI'^°). Iv'altra diferència és en la distribució dels rims en — ny. 
M els col•loca darrera 3/ a la fi del Diccionari {t. =)i-^2). "En canvi B 
els distribueix darrera-^ (f. CLXXX''°). 

p. (B) Biblioteca de Catalunya, ms. n.0239. Escriptura de les dar- 
reries del XIV. "^ segle, de CLXXxiiij folis de paper, de 284 X 208 mm. 
Escrit a dues columnes, exceptuant el darrer tractat (Diccionari 
d'En Jaume March), que és des de tota plana fins a sis columnes; 
títols i calderons vermells, així com també les caplletretes. 

Va veure aquest llibre, descrivint-lo, En Villanueva, Viage 
literària, XVTII, pp. 203-233. N'existeix una còpia del segle xvni. 
Probablement pertanyia al Consistori del Gai Saber de Barcelona (i) I<a fo'iació que es dóna en el text es refereix a la numeració de les foto- 
còpies. (Massó, Bibliografia, An. V, 260), Aquest ms. conté: — r. Mirall 
de trobar, de Johan de Castellnou {i.i a- f. ij v." blanc; f. xj h). 
— 2. Regles den j off re de foxa (v.° blanc; f. xij a- f. xxiij a). — 
3. Regles den Ramon vidal ;f. xxiiij). — 4. De doctrina de compondre 
dictats (f. xxviiij a, sense gaire separació- f. xxxj 6). — 5. Rubri- 
ques del compendi (F. xxxij a - f. xxxiij a-i. LVj b). — 6. Proemi de 
Doctrina de cort (f. LVj v.° a - íd. - f. Lxiij v.° b). — 7. Comença lo 
doctrinal de trobar am la glossa correcció e declaració sua (f. Lxiiij, a 
tota plana la capçalera). — 8. Las flors del gay saber (f. Lxxxij a - 
f. cLvij rt). — 9. (f. CLX, a tota plana). 

Presentació de prolech del libre de concordances appellat Diccio- 
nari ordenat per Jachme ^March a instància del molt alt e 
poderós Senyor en pere per la gràcia de deu Rey de Aragó E 
fon feyt en lany M.CCC.LXXj. 

Aqui hi ha escrit en lletra moderna «Autor Jacme o Jaume 
March». 

Dreyt e rayso ha mos. v. sens forçats 
E mon senyor a cuy me su}' donats. 

El diccionari està en alguns foliò a quatre, a cinc i àdhuc a sis 
columnes. Acaba al foli CL/XXXIIIj, v.o, que és el darrer, únic 
de pergamí, amb la «Cobla que Jachme march feu per eximpli», 
el darrer vers de la qual és: «Si no seram del tot mortal la playa. — 
Jacme March.» 

Aquest nom va escrit amb tinta més negra (Massó, ib., 262). 

Les característiques de B ja han estat esmentades en la com- 
parança feta amb M. Ultra tenir el pròleg al començament i man- 
car-li una quantitat abundant de mots registrats en M, sembla 
que se li nota un caràcter més aprovençalat en l'ortografia, pro- 
vinent de 'la influència dels tractats que precedeixen en el ma- 
nuscrit; la representació gairebé constant de // per /)•: M exeUa, 
B exeyla; ^I stella, B esteyla; M esquella, B esqueyla; M perola, 
B peyrola; M robayre, B raubajTe; yi Tresqui, pesqui, lesqui, 
refresqui; B Treschi, peschi, leschi, refreschi; M ffiar, desfiar; 
B fisar, fizar, desfisar, etc. 

També B conté una sèrie de mots que no són en ]\I. Aquests 
mots compareixen transcrits en el text entre dues claus [ ]. — 8 — 

y. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. n.o 13405. Aquest 
tercer text del Diccionari de Jacme March no té valor per a 
nosaltres, perquè és una còpia tardana de B. 

Massó {ib., 262-263) en dóna aquesta descripció: 
Madrid, Biblioteca Nacional, ms. n.o 13405. Còpia de B exe- 
cutada a Barcelona al xvin." segle sobre 224 folis de paper, sens 
numerar, de 374 X 265 mm. Bona escriptura, gairebé tota a 
dues columnes; cada plana va enquadrada de ratlla vermella. 
Relligat en pergamí; al llom «Castellnou». Prové de la llibreria 
del marquès de la Romana i de la del Ministeri de Foment. — 
En Milà i Fontanals va estudiar aquest manuscrit, Antigues tra- 
iados de Gaya Ciència, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1876, i Obras completas, III, pp. 279-293; En Paul Meyer 
va publicar sencers i estudiar els quatre tractats dels nostres nú- 
meros 3, 4, 6 i 2, Traités catalans de Grammaire et de Poétique, en 
Romania, VI (1877), pp. 341-353 (I Raimon Vidal. Las Reglas 
de Trobar), pp. 353-358 (II Doctrina de compondre dictats, que 
atribueix també a En Ramon Vidal), VIII (1879), pp. 181-210 
(III Terramagnino de Pise. Doctrina de Cort), IX, (1880), pp. 51-70 
(IV. Jaufre de Foxa) . En Gabriel I/labrés ha publicat, sens dubte 
segons aquesta còpia, el primer tractat Poèticas caialanas d'En 
Berenguer de Noya y Francesch de Olesa, Palma [Santander], 1909. 

9. (f. 167.^ blanc; f. 168.^, a tota plana). Presentació de prolech 
del lyibre de Concordanses appellat Diccionari ordenat per 
en Jachme March a instància del molt alt e poderós Senyor 
en Pere per la gràcia de Deu Rey de Aragó. E fon feyt en 
lany m.ccc.lxxj. 

A la fi d'aquest tractat i del manuscrit ve un foH blanc. I.ES FONTS 

Aquest inventari de la llengua literària de la segona meitat del 
segle XIV, ordenat per rims, no és original. I^a història de la lexico- 
grafia de les llengües romàniques ens revela el plagiar constant 
de tots els autors de diccionaris, sense la indicació de les fonts . — 9 — 

En Jacme March, cavaller com era, confessa amb noblesa que 
s'ha servit d'altres fonts: 

«Però no vull que a mi Jacme March 
Sia notat que tot fax me carch 
Car ja d'altres nauien molt parlat. 
Mas al meu seny yo 1 e mas ampliat 
E diuisit seguint la dreta via 
Del A. b. c. si com fer se deuia.» 

En canvi no assenyala que el Donats provençals hagi estat la 
seva font principal. Aquest codi de la poesia provençal devia ésser 
tan conegut i tan familiar entre els poetes de l'escola catalano-pro- 
vençal que es podia prescindir totalment de subratllar l'obra que 
serví de base al nostre Diccionari. 

Prenent el text publicat per Stengel, Die hciden aclteskn pro- 
venzalischen Grammatiken (Marburg, 1878), com a base de compa- 
ració, i posant entre parèntesis les variants del Doíwíz (D), trobem 
les següents paraules procedents del diccionari provençal: 

— arda (200): Ausarda (D austarda), guarda (D garda), reguarda 

(D regarda), carda, enlarda (larda), arda (D arda, harda), 
coarda, moscarda (D mostarda), barda (D uarda), sarda 
(D zarda;, garda. {vStengel, 108.) 

— ega (244): Pega, sega, lega, cega. (Stengel, 65.) 

— iga (248): Ffiga (D figa), triga, enemiga, antiga, eniga, des- 

trayga (D destriga), mendiga. (Stengel, 65.) 

— escha (298): Crescha (D cresca), frescha (D fresca), bresca, esca, 

aescha (D adesca), mescha (D mesca), pescha (D pesca). 
(Stengel, 65.) 

— ica (209): Picha, fficha (D fica), richa, aficha. (Stengel, 65 ) 
■ — ia (348): dia. Ha, deslia. (Stengel, 65.) 

— ella (365): pella, oueylla (D ouelha), despareylla (D despa- 

relha), apareylla (D aparelha), veylla (D uelha), reueyllB 
(D reuelha) (Stengel, 63-64.) 

— ela (374): Cela, tela, vela (D uela), estela, pela (Stengel, 62.) 

— alia {377): falla (D falha), malla (D malha), desmalla (D des- 

malha), palla (D palha), retalla (D rethalha), entalla (D en- talha), treballa (D trebalha), trebayla (D tiebalha), malla 

(D malhaj, talla (D talha). (Stengel, 63.) 
ala (382): Ala, cala, tala (D tale), tala, sala, desala (D dessala), 

pala, escala, escala. (Stengel, 62.) 
ila (391): Vila (D uila), apila ffila (D fila), affila (D afila), desfila. 

(Stengel, 62.) 
olla (391): Solia (D solha), boyla (D uolha). (Stengel, 64.) 
ola (398): Vola (D uola), sola, cola, escola (D escola), mola, 

desola, sola, dola. (Stengel, 63.) 
illa (4.3): Hilla (D ilha), ffilla (D filha),billa (D bilha), marauilla 

(D mirauilha). (Stengel, 64.) 
ara (517): ara, cara, clara, para, desempara (D desampara), 

guara (D gara). (Stengel, 60-61.) 
aura (541): Aura, daura, saura, restaura, laura, maura, exaura 

(D essaura). (Stengel, 62.) 
era (544): cera, vera (D uera), cantera. (Stengel, 61.) 
ira (548): Hira (D ira), asira (D adira), mira, remira, sospira, 

vira (D uira), tira, gira. (Stengel, 61.) 
ora (553): mora, ora, ffora (D fora), deuora, plora, lauora 

(D labora), demora. (Stengel, 61-62.) Tingui's en compte la 

notació en Donatz de estreit diferent del català. 

- ura (559): cura, escura, rancura, mura, pura, dura, dura, periura, 

mesura, dretura (D dreitura). (Stengel, 60.) 

- eyra (580): ffeyra (D feira), ffeyra (D feira),carreyra (D cairera, 

carreira), enqueyra (D enqueira). (Stengel, 61.) 
■ assa (585): massa, amassa, passa. (Stengel, 66.) 

- osa (598): rosa. (Stengel, 66.) 

- ossa (600): Rossa, ossa (D osa), escossa. (Stengel, 66.) 

- ah (1066): cab (D caps), sab (D saps), gab (D gaps), nab (D naps). 

(Stengel, 40.) 

- op (1070): cop (D cobs). (Stengel, 53.) 
-oh (1071): trob (D trobz). (Stengel, 53.) 
-ih (1069): arrip (D rips). (Stengel, 51.) 

- alç (1082): calç (D caltz), calç (D caltz), descalç (D des- 

caltz), encalç (D encaltz) , enbalç (D baltz). (Sten- 
gel, 41-) 

- orç (1084): Fforç (D fortz), torç (D tortz), estorç (D estortz), 

retorç (D retortz), corç (D cortz). (Stengel, 56-7.) — anç (1086): Descanç (D descans), enanç(D enans),lanç(D lans), 

blanc (D blans), lanç (D lans). (Stengel, 42.) 

— ord (1098): sord (D sortz), gord (D gortz), tord (D tortz). (Sten- 

gel, 57-) 

— af (iioi): baf. (vStengel, 40.) 

— uf (1104): buf. (Stengel, 58.) 

— ach (1123): Sach (D sacs), ensach (D ensacs), flach (D flacs), 

drach (D dracs). (Stengel, 40.) v jc c ^v 

— auch (1129): Pauch(Dpaucs),trauch(Dtraucs),rauch (Draucs). 

(Stengel, 43-) 

— ech (1135): Grech (D grecs), sech (D secs), lech (D lechs),entech 

(D encecs), nech (D necs), plech (D plecs). (Stengel, 45.) 

— ícA(ii39): Amich (D amichs), enemich (D enemics), afich 

(D afics), rich (D rics), pich (D pics), pich (D pics), abrich 
(D abrics). (Stengel, 51.) 

— och (1146): broch (D brocs), croch (D crocs), loch (D locs), joch 

(D iocs), Marroch (D Marrocs), ffloch (D floxs, flocs). (Stengel, 

53-54.) 

— iich (1151): buch (D buchs), huch (D ucs), sauch (D sauc). (Sten- 

gel 58.) 

— arch (1172): Enbarch (D enbarcs),arch (D arcs),carch (D cares), 

larch (D larcs), march (D marcs). (Stengel, 43.) 

— orch (1174): porch (D porcs), gorch (D gorcs), fforch (D fores), 

dorch (D dorcs), borch (D borcs). (Stengel, 55-56.) 

— al (i 180): Gresal (D grazals), sal (D sals), mal (D mals), cal (D cals) 

jornal (D ior'als), Nadal (D Nadals), leal (D leials), comdal 
(D comtals), mortal (D mortals), oriental (D orientals), 
celestial (D celestials), pal (D pals), mal (D mals). (Sten- 
gel, 40.) 

— el (1187): Gabriel (D Gabriels), Michael (D Micaels), Raphael 

(D Rafaels), Abel (D Abels), ffel (D fels), cel (D cels), mel 
(D mels), gel (D gels), ffasel (D fiçels). (Stengel, 46.) 

— il (1193): Abril (D abrils), humil (D humils), ffil (D fils), sotil 

(D subtils), mongil (D mongils). (Stengel, 51.) 

— oi (1201): sol (D sols), oriol (D auriols), pol (D pols), aristol 

(D arestols), col (D cols), muyol (D moyols), rosinyol (D ros- 
sinols). (Stengel, 54.) 

— all (120S): mall (D malhz), mirall (D miralhz), sali (D salhz). tall (D talhz), treball (D trebalhz), entall (D entalhz), cavall 
(D cabals, 40). (Stengel, 41.) 
■oli (1208): moll (D molhz), foll (D folhz), coll (D colhz), genoll 

(D genolhz). (Stengel, 54.) 
■ am (1226): Am (D ams), bram (D brams), clam (D clams), re- 
clam (D reclams), fam (D fams), afam (D afams). Adam (D 
Adams), dam (D dams). (Stengel, 42), clam (D clams), bram 
(D brams). (Stengel, 42.) 

an (1250): tan (D tans), engan (D engans), anan (D enans). 

(Stengel, 42.) 
■im (1234): Vim (D uimsj, crim (D crims), cim (D cims), prim 
(D prims), aprim (D aprims), Cahim (D Caims). (Stengel, 51.) 

om (1237): plom (D ploms), tom (D toms), colom (D coloms), 
rom (D roms), nom (D noms). (Stengel, 55.) 

um (1240): escum (D escums), alum (D alums), (Stengel, 58.) 

en (1253): cresen (D crezens), descresen (D descrezens), souinent 
(D souinens), sofiren (D suf frens), dolen (D dolens), iausen 
(D lauzens), talen (D talens), couinen (D couinens). (Sten- 
gel, 47-) 

on (1263): Mon (D móns), son (D sons), pregon (D preons), fon 
(D fons), afon (D afons), confon (D confons), con (cons). 
(Stengel, 55). 

ap (1293): cap (D caps), anap, nap (D naps), drap (D draps), 
gab (D gabs), gap (D iaps), sap (D saps). (Stengel, 40.) ' y 

ep (1297): cep (D ceps). (Stengel, 48.) 

ip (1299): macip (D macips). (Stengel, 51.) 

op (1300): lop (D lobs), cop (D cobs), grop (D grobs), trop (D 
trobs). (Stengel, 53.) 

amp (1305): camp (D carns), lamp (D lams). (Stengel, 42.) 

ar (1309): honrar (D onrar, 32), clar (D clars, 43), car (D cars, 43), 
par (D pars, 43), anar (D anar, 28), mar (D mars, 43), afar 
(D afars, 43), donar (D donar, 30), fiar (D fiar, 31). 

er (1319): voler (D uoler), tener (D tener), hauer (D auer), saber 
(D saber). (Stengel, 35.) Lausenger (D lausengiers). (Sten- 
gel, 48.) 
- ir (1327): albir (D albirs), cosir (D consirs), mir (D mirs). (Sten- 
gel, 52.) 
jausir (D iauzir), mentir (D mentir, Stengel, -^y), ausir — 13 — 

(D auçir, 36), sentir (D sentir), partir, cobrir (D co- 
brir), venir (D uenir), garir (D garir), grasir (D graçir), 
servir (D seruir), enaltir (D enautir), ferir, morir. (Sten- 

gel, 36-37-) 

- inyer (1334): Pinyer (D penher), tinyer (Dtenher), cinyer (D ce- 

nher). (Stengel, 35.) 

- or (1337): Cor (D cors), mor (D mors), for (D fors), tor (D tors), 

sor (D sors), por (D paors), flor (D flors), acor (D acors), amor 
(D amors), sabor (D sabors), color (D colors), calor (D calors), 
fredor (D freidors), ricor (D ricors), honor (D honors), desonor 
(D deshonors), dolçor (D doucors), valor (D ualors). (Sten- 
gel, 56.) 

■ atir (1346): aur (D aurs), saur (D saurs), tesaur (D tesaurs), 

laur (D laurs), maur (D maurs ). (Stengel, 44.) 

- ur (1348): mur (D murs), escur (D escurs), pur (D purs), perjur 

(D periurs), atur (D aturs), (Stengel, 59.) 
as (1355): mas, cas, cas, gras, pas, pas, nas. (Sten- 
gel, 45-) 
• elles (1358): Belles (D bela), nouelles (D noela), donzelles (D don- 
zela), exelles (D aissella), caramelles (D caramela), (Sten- 
gel, 62), abelles (D abelha, 64), velles (D uelha, 64), mame- 
lles (D mamella, 62), ouelles (D ouelha, 64). 

■ es (1380): pres (D pres), pres (D pres), reprès (D reprès), menys- 

pres (D mespres), fes (D fes), fes (D fes), ençes (D encès), 
ençes (D encès), mes (D mes), mes (D mes), des (D des), 
encès (D encès). (Stengel, 50.) 

is (1397): lis, alis, ris, danis (D denis), elis, aclis, vis (D uis), 
bis, robis, asis (D Assis). (Stengel, 52.) 

ays (1401): Fays (D fais), lays (D lais), cays (D cais), biays 
(D biais), bays (D bais), gaj^s (D gais), esmays (D esmais), 
assays (D assays). (Stengel, 41.) 

ars (1403): Ars, amars, esguars, fars, afars, cars, auars, pars» 
(Stengel, 43.) 

ers (1405): Enuers (D enuers), revers (D reuers), conuers, vers 
(D uers), bazers (D bezers). (Stengel, 48.) 

us (1412): Jus, reclús, sus, us, us, fus, deius, Artus. (Sten- 
gel, 60.) 

aus (1415): Paus, claus, laus, aus, naus. (Stengel, 44.) — 14 — 

eus (1418): meus, seus, tetis, leus, Andreus. (Stengel, 51.) 
aps (1423): caps. (Stengel, 40.) 

ims (1424): rims (D racims), sims (D cims), crims. (Stengel, 51.) 
ents (1425): couinents, talents (D talens), dolents (D dolens), 

dents (D dens). (Stengel, 47.) 
ells (1429): coltells (D coutelz), pells (D pelz), aneUs (D anelz), 

vells (D uelhz), bells (D belz), isnells (D isnelz), (Stengel, 46.) 
ichs (1433): amichs (D amics), enemichs (D enemics), enichs 

(D enics), abrichs, abrichs (D abrics, abrics), pichs, pichs 

(D pics, pics), antichs (D antics), trichs (D tries). (Sten_ 

gel, 51-) 
echs (1436): sechs (D secs), pechs (D pecs), lechs (D lechs). 

(Stengel, 45.) 
als (1440): gresals (D grazals), sals, celestials, jornals (D jor'als), 

nadals, cabals, reyals (D reials), infernals. (Stengel, 40.) EIvS RIMS I L'ORTOGRAFIA 

Jaume March, en el pròleg o presentació d'aquest Diccionari 
de rims, especifica detalladament què s'ha d'entendre per sonança 
i per consonança, per rima, per rima longa, per rima breu i per 
rim leyal. I^a «sonança se fa en los mots de poques .siUabes aixi 
que l'accent sia en la ultima sillaba». En canvi la «consonança 
se fa en los mots de moltes sillabes en que l'accent se fa en la 
penúltima sillaba axi com auant ne vaurem exemple». La distin- 
ció, per consegüent, entre sonança i consonança s'estableix per la 
diferenciació entre rims de mots tònics en l'última síl•laba o en 
la penúltima. 

Per aclarir els conceptes de sonança i consonança, i per millor 
entendre quina cosa elles siguin, convé saber si la rima que és «fi de 
paraula semblant al altre en una o en dues sillabes» és longa o és 
hreu. I/a rima longa és la consonança de paraules planes «es mester 
sembl al altra aytant com les dues sillabes derreres del mot son, 
ço es, aytant com les dues vocals darreres perprenen aixi com: 
alagrança, benenança». La rima hreu és, en canvi, la «que s'acort 
sinó en la darrera sillaba aytant con la darrera vocal perpren ab 
les consonants qui li venen après ho en la darrera vocal si y fenex. — 15 ~ 

Eximpli de vocal derrera: pa. fa. esta.Eximpli de consonants der- 
reres: far. amar. estar». 

El rim leyal és el més interessant per a nosaltres, ja que 
estableix una distinció entre les vocals obertes i les vocals tancades. 
Iv'accent lonch i l'accent breu no assenyalen res més que l'obertura 
o el tancament de les vocals; tenen la mateixa valor que la vocal 
estreiia (tancada) i longa (oberta) dels gramàtics provençals, (i) 
«Tot leyal rim vol ésser semblant a l'altre e en letres, axi com 
damunt es dit, e en so, ço es en l'accen, axi que si la un rim fenex 
en accent long, lo seu par deu axi finar, e si en breu axi matex. 
E si es plenisonant o semisonant axi matex, axi com ja'n trobarets 
differencia en les diccions següents en lo libre». Quan l'autor 
anuncia que «ja'n trobarets differencia en les diccions seguens» fa 
suposar que no són leyals tots els rims del Diccionari, ço és, la 
rima perfecta entre les vocals obertes i tancades no és constant (2). 

Si l'encapçalament de plcnísonanís i semisonants és esca- 
dusser en el text, la nota de rim leyal hi manca absolutament* 
Aquesta rotulació, innecessària als escriptors que havien de fer 
ús del Diccionari, seria d'una valor incomparable per a nosaltres. 
Ella ens permetria d'establir d'una manera definitiva l'obertura 
i el tancament de la o i la e tòniques de la majoria de les paraules 
del català antic, cosa dificilíssima avui per trobar-nos davant 
alguns problemes gairebé insolubles, com són els del timbre de o 
i E, que rimen unes vegades amb mots que tenen ò i È, i altres 
vegades rimen amb mots que tenen ó i É. 

Si partim de la suposició que tenen la vocal tònica oberta tots 
els mots plenisonants, i vocal tònica tancada tots els mots semiso- 
nants; i si admetem, d'altra part, la versemblança de tenir vocal 
oberta els mots que rimen exclusivament amb È o amb ò tòniques, (1) Stengel. XX, 123. 

(2) Hi ha una altra classe de rims, dits de fènix, que van sols *per ço com ffe- 
nix es un sols, axi aquests rims son singulars sens par» (1635). 

També hi ha els rims equívocs, en els quals «vn mot egual veu a dos ho tres 
significats diuerses e caseu fan son leyal rim» (169 ss^-Els rims equívocsens donen 
unallargallista dels homònims més interessants del català de les darreries del xiv.èn 
segle (1662-2047); i, darrerament, hi ha els rims maridats, que *son tots aquells 
qui's poden dir a masculi e a femeni; e a primera persona e a segona, o la un que 
es verb e l'altre nom», i dels quals dóna algims exemples (2053). — i6 i de tenir vocal tancada els rims amb É o amb ó també tòniques, 
deixades per dubtoses les rimes de è, É i A+palatal, i de ò, ó i au; 
ens trobarem amb la següent distribució de vocals obertes i tan- 
cades: I. B 

Reca, peça, arreça (notades ple- 
nisonants). 

Esquerda, esquerda, perda, et- 
cètera (223). 

Abreuga, etc. (291). 

Templa, contempla (403). 

Hiuerna, casserna, etc. (490). 

Gerra, terra (525). 

Enuersa, diversa, etc. (615). 

Menta, seruenta, etc. (651). 

Offerta... certa, etc. (663). 

Leua, aleua, etc. (703). 

Querre, conquerre, etc. (874). 

Nerui... serui (999). 

Vengui, auengui (1031). 

Ffel... cel, mel (1087). 

Serven, siruen ? (1253). 

Neus, gens, leus (1418). 

Couinents, talents (1425). 

luerns, caserns (1488). 

lausent, dolent (1533). 

Cubert, sofert (1545). 2. Veça, reueça, deçà (semisonant) 

(162). 
Ffreda, ref freda (205). 
Derga, verga (260). 
Coblega, rodega (284). 
Crescha... (298). Techa, secha (304). 
Fferma, referma (433). 
Cadena, plena (476). 
Vespa, crespa (515). 
Senya, renya (735). 
Lenya, senya (761). 
Reçeb, aperçeb (1068). 
Ivcch, pech (1135). 
Tresch, ffresch (11 68). 
Pel, tel (1190). 
Presem, aguem (1230^. 
Amarem, férem (1232). 
Ferm, ferm (1242). 
lyCp, estrep, cep (1297). 
Cadenes, penes (142 1). 
Sechs, etc. (1436). 
Crems, fems (1463). 
Vert... (1549). 

3. É i È 

Nega, mastega (244). 
Regla, setgla (247). 
Capdella, cella, sella (365). 
Oreylla, veylla (372). 
Tela, gela (375). 
Neula, teula (405). 
Merla, perla (411). 
Sembla, trembla (423), 
Crema, tema (441). 
I^bra, ginebra (530). 
Cresta, festa (674). 
Autreya, merceya (747). — 17 — Metge, f fetge (783). 
Pebre, lebre (826^. 
Gendre, tendre {847). 
Segre, segre, alegre (872). 
Entre, ventre (897). 
Menre... genre, tenre (903). 
Queri, conquerí, asperi (986). 
Bell, isnell (1213). 
Empeny..., seny..., capteny 

(1282). 
Belles..., exelles (1358). 
Mestres, destres (1366). 
Defès, res (1380). 
Coltells... pells, ells (1429). 4. E. AI,-ARIU 
Enuers, divers (1405). 5. É, i AI 

Vera, cera, partera (544). 
Neta, desfeta (620). 
Veser, primer (1319). 6. É, E, AI 

Floquet, destret... fet, net 

(1508). 
Neyra, feyra, primeyra (580). 7. A + palat. 

Ffexa, grexa (721). 
Conexer, nexer (1353). 
Berengers, ferrers (1452). 8. Ò, (plenisonant) 

Troba, troba, voba, roba, roba 

(109). 
Orba, exorba, corba (125). 
Acorda, corda, corda, concorda 

(218). 
Mocha, fflocha, desflocha (330), 
Oscha, oscha, oscha, closcha 

(331). 
Dona, bona, sona (457). 
Coma, morna, escorna (483). 
Mora, mora, ora, exora (553). 
Nota, nota. Iota (628) 9. O 

Molga, dolga (295), 

Monga, etc. (29Ò). 

Mallorcha... porcha (324). 

Vola... Oriola (398). 

Orta, morta (666). 

Volta, etc. (692). 

Moua, coua (708). 

Ordi, mordi (947). 

Jegui, mogui (looi). 

Noui, proui (1025). 

Orb, exorb, corb (1073). 

Fforç, esforç (1084). 

Molch, tolch, volch (1165). 

Estrijol, dol, dol, Papiol (1201), 

Moll, almoll (12 19). 

Nom, hom (1239). 

Respon, son, pon (1266). 

Corn (1273). 

Vols, cols (1448). Molt, solt (1527). 
Confort, conort (1550). 
Host, tost (1565). 

10. Ó (semisonant) 

Escoba, escoba (iii). 
Corba, corba, torba (125). 
Sorda, borda (218). 
Mocha, bocha (326). 
Moscha, foscha (333). 
Nona, dona, ser mona (459). 
Torna, retorna, etc. (484). 
I^auora, enemora, estora (556). 
Brota, pota, tota (627). 

II. Ó 

Fforcha (311). 

Ampolla, polla, granoUa (395). 

Roma, roma, soma (430). 

Cropa (511). 

Lagosta (697), 

Cegonya, tronya (751). 

Vori, oratori (982). 

Torb, corb (1074). 

Sord, gord (1097). 

Ronch, ronch (11 77). 

Genoll, agenoU (1220). 

Plom, tom (1237). 

Mon, mon, demon (1263). 

Torn, torn (1274). 

Oracios, amfos (1407). 

lyonchs, allonchs (1438). 

Amors, sabors (1455). 

Poms, coloms, ploms (1468). 

Bort, sort (1554). 

I^agost, most (1567). 12, Ò:Ó Roda, roda, ffoda, scoda, mo- 

goda (208). 
Onda, onda, ffonda, Geronda 

(213)- 

Atorga, porga (257). 
Soga, doga (267). 
Loga, ploga (271). 
Fforga, lorga (293). 
Ffotga, lotga (294). 
Sogra, logra (529). 
Costa, crosta (684). 
Sogre, logre (893). 
Cobri, sobri (981). 
Pod, rod, brod (1097). 
Toch, toch (i 146). 
Por eh, enforch (1174). 
Sop, lop (1300), 

13. Ò : AU 
Obra, pobra (567). 

14. Ò : Ó : AU 

Cobre, pobre, etc. (918), 
Cor, mor, decor (1337). 

15. Ó:AU 
Rosa, cosa (598). 

16. Ó + palat. 
Codony, pony (1289). 

17. AU 

Cauda, lauda (211). 
Coa, escoa, loa (501). — 19 — 

Encara que compareguin alguns mots que tenen o < au ri- 
mant amb mots que tenen o i p, el rim au es constata amb cons- 
tància: pausa, causa, lausa, relausa, enclausa, clausa, desclausa, etc. 
(608); cauda, lauda, auda, bauda, alauda, etc. (211); aura, daura, 
saura, etc. (541); pauch, apauch, trauch, rauch (1129); aug, 
asuaug, gaug, raug (11 17); aur, saur, daur, tresaur, laur (1346), 

La distinció de les vocals a i e àtones no és pas absoluta. Al- 
gunes vegades compareix a per e i al revés: rametre (536), ba- 
llesa (589), siuue.stra (572) i taresa (591). 

És una característica de M la supressió o falta constant de 
fl-i (?- seguides de s i consonant: scorça (158), stampida (174), 
spiga (251), sponga (296), etc. 

L/a consonant v representant « - o el so bilabial o labiodental 
fricatiu, compareix v quan és inicial, i w quan es troba entre vo- 
cals. Aquesta distinció és molt estesa en la grafia medieval: va- 
lença (140), venda (190), vincla, vngla (405-6), volpilla (415), 
souinença, couinença (141); maluolença (144), enuellesida (171), 
auescha (302); flaua, suaua, blaua, traua, tremblaua, traua, 
laua, amaua (699), viua, reuiua, abriua, senyoriua, etc, moua, 
coua, etc. (705). 

La presència constant de 6 <C p: ceba, conceba, aperceba, rebL, 
etcètera (117); buba, estuba, cubà, acuba (114); saba, gaba, raba, 
acaba, menyscaba. Riba, arriba, tiba, triba, estiba, giba, engiba 
(121-4); troba, voba, roba, escoba, adoba, desadoba, loba (109); 
fa suposar una distinció de so entre les grafies amb h i les grafies 
amb w. La h d'oliba (122) fa sospitar d'aquesta regularitat. 

La D ha seguit el tractament del consonantisme del català 
igualment que -b'r-, -v'r- i -Ce, -O: caure, caure, cloure (862); 
riure, auciure (891); moure, roure, ploure (862); escriure, viure, des- 
liure (891); rau, cau, lau, nau, vau (105 1); catiu, riu, perdiu, etc. 
{1058). Algunes vegades la -d- compareix representada per s igual- 
ment que -c^*-: presicada (178), casuda (226), enuellesida, grasida 
(167); exausida (178), plaser, caser (1319); presicadors (1457), 
presatz (1608). 

La F compareix doble en M quan és inicial, i senzilla 
en B: ffona, ffona, ffallona (460), fflama (452), fforma {447), 
ffebra (530), etc. S. Sembla que -S- representa en els dos textos el so sibi- 
lant sonor i que -ss- representa el so sord: Brasa, casa, encasa, 
Vilarasa, enuasa, romasa, etc. (587); sauiesa, ballesa, bonesa, 
presa, etc. {589); Pisa, conquisa, camisa, etc. (595); rosa, cosa, nosa, 
etcètera (598); clusa, resclusa, enclusa, musa, etc. (606); massa, 
amassa, enlassa, bassa, bagassa, passa, brassa, etc. (585); rossa, 
bossa [ossa], escossa, grossa, mossa (600); f fossa, ossa, trossa, 
tredossa, dossa [adossa], mossa, amossa, lossa (613). 

Algunes vegades hi ha diferència entre B i M en la transcrip- 
ció de paraules representades per s en M i per ss en B : M brasa, 
enuasa; B brassa, enuassa (587); M noblesa, B noblessa (590); M 
paguesa, B pagessa; M presa, represa; B pressa, repressa (590); 
M bosa, sposa, graciosa, joyosa; B bossa, espossa, graciossa, jo- 
yossa (598-6^2). 

Aquestes grafies tendeixen a fer creure que B traeix una pro- 
nunciació sorda de -s-, tota vegada que hi ha absoluta coinci- 
dència dels dos manuscrits allà on M té la -ss- representant 
del so sibilant sord. 

Ç. lya constància amb què la ç compareix en els mots en 
-aça -anca, -ença, -iça, -inca, -oça, -onça, -unça, -olça, -arca, 
-orca, -alça, -eça, i -uça (129-166), fa suposar que aquesta conso- 
nant representa un so diferent de la -ss. I^a falta d'una sola grafia 
equivocada amb -ss- en la llista de mots amb ç ens ho confirma. 

Donada l'evolució que han fet els sons representats per ç en 
castellà antic i en català antic, hem de suposar que aquesta con- 
sonant tenia un so linguo-dental africat sord semblant al nostre ts. 

L'evolució del català -ts > ii acomplida al començament del 
segle XIV feia desaparèixer aquesta grafia. 

lya presència de rims en -atz, -etz, -itz, -otz, -utz (1608-24) 
en aquest Diccionari, s'ha d'explicar per la forta influència pro- 
vençal que s'endevina en els seus components. 

Iv. La consonant lateral, quan es troba a la fi de mot o de 
sil'laba, compareix unes vegades representada per /, altres per u. 
Aquesta doble grafia és un reflex de la vacillació dominant en 
l'època de la composició del llibre: sauta, pauta, auta, rauta, gauta, 
ribauta, desauta, esmauta, malauta (691); alta, esmalta, f falta, malta, asalta (690); vouta, touta, couta, souta, i volta, solta, colta, 
solta (692); aut, desaut, caut, ribaut, baut, asaut, esmaut, saut, 
defaut, malaut (1579). 

LL. Ivcs consonants mediopalatals LL i NY compareixen 
constantment amb les grafies catalanes 11, yl, yll i ny, mai amb les 
grafies provençals Ih i nh. En els dos manuscrits constatem, però, 
una diferència en la representació de la //. B representa amb molta 
regularitat la consonant lateral palatalitzada per yl: fuj'la, des- 
fuyla (357); capdeyla, exeyla, etc. (365, ss), M té la grafia // molt ge- 
neralitzada: capdella, descapdella, etc. (365); aualla, deualla, balla, 
falla, etc. (377); solia, aginolla, ampolla, etc. (395); yl compareix 
solament en els mots en -ulla (-uyla): bruyla, fuyla, desfuyla, 
duyla, muyla, etc. (357), i en oueylla, oreylla,pareylla, despareylla, 
apareylla, xixeyla, veylla, reueylla (372). 

NY. La grafia ny per la nasal palatalitzada és constant: 
cegonya, tronya, ronya, ffonya, etc. (751). Solament en loya, 
bisaya, gilfaya, veya, susaya, reueya (753 ss.), manca la N. 

La consonant mediopalatal fricativa / és representada cons- 
tantment per y, sia intervocàlica, sia final: saya, veraya, playa, 
estaya, retraya, vaya, dexaya, desplaya, assaya, etc. (741); Troya, 
ploya, sauoya, croya, croya, monoya, etc. (745); Autreya, merceya, 
enueya, pleya, apleya, despleya, etc. (747); play, desplay, may, 
esmay, gay, gauay, esuay, veray, etc. (1594); sopley, autrey, mer- 
cey, enuey, pley, aple3% despley, maney, sordey, etc. (1599;; 
croy, joy, boy, oy, goy (1604); duy, aduy, luy, saluy, cuy, fuy, 
enuy, amduy, abeduy, desduy (1605). 

El sufix -ARiu, que va passar a ç de bona hora, compareix 
sovint en eyre per influència provençal: dreceyra, ffeyra, ba- 
rreyra, carreyra, darreyra, etc. (580). 

També es troba ey pro vinent dels grups de consonants -tr-, 
-DR-, -c'r-, -g'r-, -ct- : repayre, amayre, cayre, alcayre, es- 
cayre, payre, frayre, confrayre (829); ffayre, desfayre, etc. (830); 
fayt, afayt, playt, trayt, aguayt, etc. (1571); leyt, estre5rt, 
destreyt, costreyt, treyt, freyt, maleyt (1574); nuyt, luyt, tuyt, 
cuyt, etc. (1576); deffayta, ffa>i:a, gua>i:a, retra>i;a, etc. (637); 
estreyta, destreyta, costre>i;a, adreyta, contreyta (639); fruyta, fu3i;a, truyta, etc. (641); gays, rays, biays, lays, pantays, nays, 
bays, verays, esmays, fays, etc. (1486); ceys, peys, domneys, 
abelleys, etc. (1694). 

La consonant prepalatal africada sorda és representada per tx 
quan és intervocàlica, i per g quan és final: empatxa, tratxa, 
atratxa, gratxa, agratxa, tatxa, etc. (717); betxa, metxa (740); litxa, 
bitxa (734); galotxa, flotxa, etc. (730); dutxa, esdutxa, cutxa, etc. 
(728); cag, assag, escag, maig, saig, etc. (1118); dreg, reg, peteg, 
escabeg, etcètera (1113); fig, lig, vilarig, etc. (1108); rebug, ffug; 
sug, cug, nug, etc. (iiio); aug, asuaug, gaug, raug, etc. (1117). 

La prepalatal fricativa sorda és sempre x, sia inicial, sia entre 
vocals, sia final: axa, caxa, encaxa, ffaxa, etc. (715); ffexa, grexa, 
engrexa, etc. (721); tixa, fflixa, fixa (723); ffluxa, affluxa, etc. (725); 
blanxa, franxa, planxa, manxa, etc. (738). 

La mediopalatal fricativa / és representada per g, i, jiy. forge, 
alforge, orge, biorge, morge, monge, canonge, calonge, taronge, 
esponge, naronge, etc. (786); deiuna (488); M jermana (495); ter- 
reyar (1315)- 

L,a velar fricativa o explosiva sonora és representada per g 
i gu: embarga (M embargua), carga (M cargua), descarga (M des- 
cargua), etc. (240, ss.). 

La velar explosiva sorda k és representada, ultra per qi c, per 
ch\ crescha, fornescha, jaquescha, etc. (298);techa, secha,becha,etc. 
(304); nascha, pascha, etc. (306); pach, apach, escach, hach, etc. 
(ii2i); presech (1126); pasch, irasch, trasch, etc. (1127); pauch, 
apauch, etc. (1129); berch, enderch, etc. (1130). EL TEXT 

M fol. 63 Presentació de prolech del libre de concordances 

B fol. CLX appellat diccionari ordenat per en Jacme March a 

istancia del molt alt e poderós senyor en Pere per la 

gràcia de deu Rey d'Arago e fou fet en l'any 

5 .M.CCC.IvXXI. 

Dret e raho ha mos. v. senj's forçats 

A mon senyor, a cuy me son donats, 

Qu'al sieu seruir cullis de tots los sims, 

A flor a flor, concordances de rims 
10 E que n fazes de tots un exemplari 

Lo qual compost ha nom diccionari. 

Però no vull ques a mi Jacme March 

Sia notat que tot lo fax me carch 

Car ja d'altres n auien molt tractat 
15 Mas al meu seny yo 1 e mas ampliat 

E diuisit seguint la dreta via 

Del A. b. c. si com fer se deuia. 

E tot primer es lo co me nsa ments 

Vocals finals e mudes precedents, 
20 Puxes après de les mudes finals. 

Mas del començ del libre perqu'es tals 

Vull que sapia la raho mon senyor. 

L'esperit sant qu'e ich per nostra honor, 

Qui s volch mostrar en semblan de colomba 
25 Ausell suau e pur ab blanxa plomba, 

Benesira si'l play nostres dictats 

Si que per tuyt ne serà mayspresats 

2. B Jachme. 3. B Senyor. B pere. 4. E de. M arago. 6. B Dreyt. rayso. 
M a. B sens. 7. B suy. 8. B qal. M siey. cullirs. 10. B feses. M tot. 11. B 
qal. 12. B Jachme. 14. B auion. 51. B sen. mays. 16. B sigen. dretsa la. 
M. la dretxa. 17. M far. 19. B mudas precedens. 20. B delies. 22. B qe sapxa. 
rayso mon. 23. MB ych. B per nostramor. 24. B Quis uolch mostra. 26. B 
Benesyra syl. 27. B Siqe per presats. M presat. — 24 — 

E mas grasits, car sens dieu nuUa re 

No podem fer qui fenescha en be. 
30 L'altra raho es per dret de natura: 

Colomba es auzell de molt gran cura 
M fol. 64 De sos pauchs fills que fort souent noyrex 

Si que n breu temps son linatge molt crex. 

Aquest dictat si hom be si aprima 
35 Ira crexent axi de rima en rima 

Car tot saber no cap en vna testa 

vSegons que trop en vna ley qu'ay lesta; 

Perquè aycells qui aso legiran, 

B mays de rims de aquests trobaran, 
40 No repten mi si be nois be tots vists 

Car deus es sols qui s en tots fayts auists. 

En après dich que la colomba hi mis 

Perço com es aquest lo meu diuis 

Que tinch al cor etz als pits auegades 
45 Bz en quer mays que les mies tornades 

De mos dictats sapiats que no'm oblida, 

Ne farà may tant cant sia ma vida. 

Per ço, senyor, que tostemps que ligats 

Aquest dictat, de mi siau membrats 
50 Qui us suy de cor humil en vos seruir. 

Deus prech que m larg en tots fayts a venir 

Tot en axi com vostre cor desira 

Ab salut gran eus guart de mal e d'ira 

Eus do honor de vostres enemis 
55 Ez en après .c. anys en paradis. 

(M fol. 65) Prolech e distinccio de rima e consonança leyal. 
Per ço com mon dictat tracta de diccions sonans e 

28. B mays. 29. M far. B qe fenesqan. 30. B raj'so. per dreyt. 31. B aucell. 
32. M pachs. B qe. souen. 33. B crexen. 36. M sauber. B dins. 37. Eqe.trob, 
qay. 83. B qe. aço. 39. B daqests atrobaran. 40. B repton. 41. B ses. qis. 
42. B après. dic. qe. M y. 44. B qe. tench. el. es. M al. 45. B enqer. qen. 46. B 
sapgats. 47. B qan. 48. B tots. 49. M dictats, me. siats. 50. B Qui us. hu- 
mils, uos. seruir. 51. B qus lax. 52. B com lo vostre. 53, M yen grat. 55. 
B après de. ans paradis. 56. M destinació. B consonança. leal. — 25 — 

consonans, per muls donar a entendre a aquells qui 
no ho saben quina differencia ha entre sonança e 

60 consonança dich que es aytal: Sonança se fa en los 
mots de poques sillabes aixi que l'accent sia en la 
ultima sillaba. E consonança se fa en los mots de 
moltes sillabes en que l'accent se fa en la penúltima 
axi com auant ne vaurem exemple. 

65 E per mills aço entendre faré destinccio de rima 

que es perço com axi matex mon tractat es de rims. 

Que es rima 

Rima es fi de paraula semblant al altre en una o 
en dues sillabes. E son dues maneres de rimes, la una 

70 longa l'altra breu. la longa es mester que sembl al 
altra aytant com les dues sillabes derreres del mot 
son, ço es, aytant com les dues vocals darreres per- 
prenen axi com: alagrança, benenança, que anca es 
la rima de tots aquells mots que axi fenexen. E de 

75 aytals rims es la penúltima longua e la darrera breu 
axi com ja es dit per l'exemple alagrança e ojaria, 
emaruie e axi de les altres semblants. E deuets 
saber que penúltima vol dir sillaba (B fol. CLXI) 
o vocal prop de la darrera sillaba e ultima vol dir da- 

80 rrera, ço es, darrera sillaba. 

Que es breu rima 

Breu rima es que no's coue que s'acort sinó en la 

darrera sillaba aytant con la darrera vocal (M fol. 66) 

perpren ab les consonants qui li venen après ho en la 

85 darrera vocal si y fenex. Eximpli de vocal derrera: 

58. B de. consonants, mils. B antendre. 50. M sonançes. 61. E poqes. 
M sillabas. B aocen. M sillabas. accen. 64. B com per anant, veurets. B exem- 
pli. 68. B rimes. B ffi. semblan. M vna. sillabas e. 70. B sembla a altre. 71. 
M sillabas. 75. M derrcrs. B derrera. 76. M axemple. B exempli. alegrança. 
77. M emarie e martire. B Et. AI e. 79. M o vocal quista deuant. 80. M vl- 
tima. Be... (falta). 85 B Exempli. — 26 — 

pa. fa. esta. Eximpli de consonants derreres: far. 
amar. estar. Car tota rima de -ar basta que axi fin. 
Car d'aytals rims qui prenen l'accent en la ultima, 
ço es, en la darrera sillaba vocal, prou basta que tinga 
90 hom esment a la consonant o consonants, si ni ha 
presa, e no a les precedents, axi com: sal o val o raual; 
o mall o matall o cauall; axi que de la sillaba auant 
no te hom esment a la letra o letres qui y son après, 
si ni ha, sinó a la vocal en cas que y fin. 

95 De rim leyal 

E deuets saber que tot leyal rim vol ésser semblant 
a l'altre e en letres, axi com damunt es dit, e en so, 
ço es en l'accen, axi que si la un rim fenex en accent 
lonch, lo seu par deu axi finar, e si en breu axi matex. 
100 K si es plenisonant o semisonant axi matex, axi com 
ja'n trobarets differencia en lo tractat qui es en les 
diccions següents en lo libre. 

(M fol. i) lyibre de concordances de rims e concordans apellat 

diccionari. E primerament tracta de les vocals e 
105 après de les mudes següent l'orde del A. b. c. 

[Sancti spiritus adsit nobis gratia, amen.] 

en ba ( — omba): Colomba, atomba, tomba, tomba, 
recomba, plomba, [plomba], pomba, bomba. 

Plenisonants ( — oba): Troba [troba], voba, roba 
1 10 [roba]. 

Semisonants: Escoba, escoba, adoba, desadoba, 
loba. 

86. B Exempli. de. 87. B mar. 88. B prenen. M accen. 89. M en vltima. 
B darrera vocal. M brou. 90. M asment. 91. B e no als precedents. Axi 
com. M sal ornal o ual. 92. B o mayl o cauayl. M auant te hom sment. 94. B 
qi son. M son si ni ha. 96. M Deuets. B leal. eser semblant a altre. 97. M 
demunt. E en so. 98. B axi qe. 99. B de axi. M E si en breu. 100. M Axi 
com. 102. B següents. X03. B e consonants. 104. M tracte. B delies. 105. B 
après delies. 108. B plomba plomba. 109. B Troba troba roba roba. — 27 — 

Camba. 
( — uba): Aliuba, buba, estuba, estuba, cubà, acuba. 
115 ( — alba): Alba, balba, vidalba [vilaba], Galba, 

Pedralba. 

( — eba): Ceba, conceba, aperceba, deceba, reba, 
receba, [estreba]. 

( — arba): Barba, tarba, garba, engarba. 
120 ( — ^ròa): Erba, gerba [manerba]. 

( — iba): Riba, arriba, tiba [triba], estiba, giba, 
engiba, òliba. 

( — aba): Saba, gaba [desgaba], raba, acaba, menys- 
caba, 
125 Semisonants ( — orba): Corba, corba [torba], en- 

corba, [Jorba], torba, destorba [recorba]. 
Plenisonants: orba, exorba [corba]. 
( — ombra): Ombra, escombra. 

En ça ( — aça): Taca, daça, raça, ffaça, laca, enlaça, 
130 maça, caça, percaça, [quaça], caça, aguaça, abraça, 
menaça, ffilaça, ffebraça, plaça, bestiaça, truyaça, 
fflacaça. 

( — anca): Dança, dança, alegrança, ffrança, cos- 

tança, lança, descança, atança, desatança, [pança], 

135 atança, plança, auança, desauança, semblança, agra- 

dança, [malestança], malenança, priuadança, bene- 

nança, esperança, ffiança, affiança, ffermança, affer- 

(j\I fol. 2) manca, balança, trebucança, amistança, [parança]. 

( — ença): Agença, girença, [garença], vença, re- 
140 uença, fflorença, Entença, soffrença, paruença, va- 
lença, plasença, podença, deffença, pollença, souinen- 
ça, [couinença], abstinença, semença, audiença, scien- 
ça, penedença, regonexença, auinença, couinença, par- 
uença, benuolença, maluolença, comença, descomença, 
145 vença, [eccelença], attendença, continença, conexença, 
desconexença, departença, offença, naxença, malmi- 
rença, preyminença. 115. Mstubastuba. 120. M jerba. 121. B ariba. 123. M menycaba. 130. 
B aquaça. 136. B bonança. 137. sperança. 142. B saniença. 143. B pendença. — 28 — 

(B/o'. CIvXII) [Àfrica], (— iça): ffriça, ffiça, liça, pelliça, mestiça. 
( — inca): [Pinça, esquinça, minça]. 
150 ( — oça): Croça, broça, badoca, loça. 

( — onça): Onça, ronca, jonça, girgonça, adonça, 
vergonça. 

( — unça): Vnça, vnça, gunça. 
( — olça): Dolça, molça, simolça, [nadolça]. 
155 ( — arca): Garça, arca, esparça, marca, afilarça, cla- 

mar ça. 

( — orca): Fforça, força, esforça, [reforça], orca, tre- 
sorça, escorça, [escorça], torça, [corca], bidorça, 
tredorça. 
160 ( — alça): Ffalça, calça, calça, descalça, alça, exalça, 

embalça, encalça, salça. 

Semisonants: ( — eça): Reca, peça, arreça, en- 
dreça, redreça, dreça, arreça, [creça], ffreça, [breça], 
beca. 
165 Plenisonants: Veça, reveça, deçà. 

( — uça) : Almuça, f f erruça, puça, pruça, aperuça, 
uça. 

En — da ( — ida): Grasida, crida, crida, abellida, 

oblida, vida, enuida, seruida, reuida, couida, exernida, 

170 complida, noyrida, jaquida, mida, asolida, partida, 

sentida, margarida, delenquida, mesquida, enuelle- 

sida, rejouanida, enrequida, empaubrida, gaudida, 

blandida, oblida, marrida, exausida, bastida, ffenida, 

(M foí. 3) estempida, ffallida, reuerdida, polida, anuida, delida, 

175 axida, afeblida, perbollida, asolida, enfortida, enfe- 

llonida, gida, garida, garrida, guida, espida, tarida, 

tarida, mentida, bragida, [bandida, espandida], 

( — ada): Amada, presada, [honrada], ffada, bada, 

ffermada, presicada, ensenyada, agrada, desagrada, 

180 desi] ada, tornada, cuytada, prada, nada, nada, po- 

150. M baderoça. 151. B lonça. gironça. aldonça. 158. M. scorça. M biorça. 
161. B enbalça. 162. M areça. 166. B peruça. 169. B envida. M conuida. 
171. B envelesida. 172. B reiouenida. M enbaubrida. 173. M gendida. B xau- 
sida. 174. M stampida. B aunida. 178. B pressada. 179.. B fformada. pre- 
siquada. iSo. B desigada. — 29 — 

blada, despoblada, maluada, vada, coronada, enamo- 
rada, ffadada, oblada, malfadada, escoltada, tallada, 
rallada, pitrada, aspitrada, entallada, {foradada, 
ffumada, perfumada, procurada, menyspreada, de- 
185 samada, anada, arnada, desermada, enuironada [co- 
ronada], honrada, fforada, fforrada, defforrada, bas- 
tada, desbastada, guastada, desgastada. 

( — enda): Aprenda, prenda, reprenda, comprenda, 
[menysprendaj, ffenda, ffasenda, contenda, benda, 
190 brenda, venda, tenda, tenda, reuenda, dexenda, ca- 
lenda, atenda, defenda, estenda, [destenda], alenda, 
penda, despenda, entenda, encenda, ffasenda, esmen- 
da, off enda, renda. 

( — anda): Landa, tanda, relanda, espanda, blanda, 
195 ablanda, alamanda, manda, [anda], comanda, trianda, 
desmanda, brianda, gruanda, garlanda, randa, aranda, 
marmanda, marranda, baranda, baranda, [banda], 
remanda, granda, miranda, fflorianda, Irlanda, Ber- 
tranda. 
200 (— arda): Ausarda, picarda, ostarda, tarda, retarda, 

guarda, reguarda, carda, descarda, escarda, enlarda, 
(B /o/.CLXlIl) arda, [arda], coarda, moscarda, guinarda, barda, 
enbarda, sarda, parda, [garda, regarda, fosarda], mu- 
sarda, muçarda, tarda, carda, bastarda. 
205 ( — eda): ffreda, ref freda, [confreda], moneda, mo 

(^í fol. 4) neda, queda, meda, bleda, seda, ffeda, Juneda, alba- 
reda, salseda, [pineda, loreda]. 

( — oda): Roda, roda, ffoda, poda, scoda, toda. 
Mogoda. [Roda, roda]. 
2io En — ta { — epta): Nepta, cepta. 

( — anda): Cauda, lauda, auda, bauda [alauda, lauda] 
ribauda, escauda, griffauda, [ffauda, mauda]. 

( — onda): Onda, onda, f fonda, ffonda, aonda, abon- 181. M anamorada. 183. M rayllada. entayllada. 188. B Amprenda. 
190. M qualenda. attenda. deffenda. 195. M Anda. 197. B inaranda. 198. B 
ramanda. Arlanda. 200. B qotarda. 202. M mostarda. 205. B almoneda. 
206. B Üeda, guneda. 213. M affonda. — so- 
da, confonda, Geronda, monda, [abonda, bonda], 
215 resconda, auironda, preyonda, [esconda], tonda, affon- 
da, auironda, desironda, ironda, [plonda], saurimonda, 
germonda, marimonda, [maioronda]. 

Plenisonants ( — orda): [Acorda], corda, corda, con- 
corda, recorda, discorda, descorda, morda, remorda, 
220 [recorda], borda. 

Semisonants: Sorda, borda, gorda, lorda, mascorda, 
torda. 

( — erda) : Esquerda, esquerda, perda. 
( — uynda): Cuynda, acuynda. 
225 ( — uyda): Buyda, buyda, cuyda, altrecuyda. 

( — uda): Muda, muda, muda, [guda, nuda], tuda, 
casuda, irascuda, druda, ffonduda, saluda, nuda, 
venguda, aluda, creguda, crescuda, vensuda, morruda, 
jeperuda. 
230 En — f f a ( — alfa) : Malf a, calf a, escalfa, recalf a. 

( — efa): Nefa, Masqueffa. 
( — ofa): Coffa, garroffa, mancoffa, escoffa. 
( — afa): Naffa, arraffa, baffa, gaffa, cafa, acaffa, 
embafa, [esbafa]. 
235 ( — i fa): Riffa, riffa, giffa, regifa, bifa. 

( — ifà): [Rifa, riffa, marffa]. 
( — ufa): Bufa, bufa, rufa, arruffa, estufa, balduf fa, 
trufa, [barrufa]. 

( — arfa): Marfa, arfa. 
240 En — gua ( — arga): Enbarga, carga, [carga], des- 

carga, darga, adarga, arga, [conarga], larga, (M fol. 5), 
sarga, ffarga, [marga], amarga, carga, [engarga], 
alarga, quarga, marga, 

( — ega): Nega, pega, sega, [trassega], mantega, pre- 216. B gronda. 221. M moscorda. 223. B esquerda. 224. B Cunyda. acu- 
nyda. 227. B çaluda. 228. B vençuda. 229. B japuda. 231 B Neffa. 232. 
B garofa. manquofa. escofa. 233. B Nafa. araffa. bafa. gafa. acafa. 234. B 
anbaia. 235. B gifa. regiffa. 237. B buffa. buba. ruffa. estuffa. baldufa. 
240. M e :bargua. cargua. descargua. dargua. 241. M adargua. argua. largua, 
242. B amarga, sarga. 244. M segua. — 31 — 

245 g^» l^g^. renega, [pega], ffrega, lampega, apega, mas- 
tega, (B fol. CIvXlIII), cega. 

( — egla): Retgla, regla, arregla, desregla, setgla. 
( — iga): Ffiga, amiga, triga, biga, desiga, botiga, 
enbotiga, amiga, enemiga, abriga, ffadiga, [biga], liga, 
250 barriga, Aymeriga, Rayiga, destrayga, peciga, desliga, 
mendiga, antiga, espiga, maldiga, piga [ffadiga], abri- 
ga, desabriga, siga, castiga, eniga, calciga, vexiga. 

( — uga): L^tuga, ffuga, espluga, [Espluga], astruga, 
balluga, ffaduga, samarruga, huga, aruga, [oruga], 
255 samsuga, ruga, buga, duga, [baruga], barruga, tar- 
tuga, remuga, lampuga, exuga, ffaxuga. 

( — orga): Atorga, porga, porga, esporga, escorga, 
entorga. 

Gorga, [morga]. 
260 ( — erga): Derga, enderga, desaderga, dimerga, 

[exuerga], verga, conderga. 

( — aga): Paga, paga, traga, anaga, retraga, des- 
anaga, amaga, saga, braga, baga, enbaga, enbraga, 
ffraga, caga, braga, almadraga, pastanaga [jaga, 
265 agaga, bestraga]. 

( — inga): [Minga, cinga, vinga, retinga, minga]. 
( — oga): [Soga, ensoga, doga]. 
( — ija): Maliga, miga, remiga, piga, ffriga, reffriga, 
repiga, ffriga, reffriga, ciga, enciga, liga, [liga], religa, 
270 [desliga], desiga, caliga, prohiga. 

{—oga): Coga, poga, ffoga, [afoga], moga, [Ioga], 
desloga, aloga, sauoga, ploga, coga. 

( — ^yi^^)'- Ayga, cayga, euayga, layga, enbrayga, 
brayga. 
275 ( — àvaga): Alfauaga, cauaga, [encauega]. 

( — àraga): Caraga, tarraga. :>45. B bega. pega. 248. B destriga. 251. B mandiga. M spiga. 253. B 
fuga. Espluga. 254. B belluga, sameruga. samuga. 256. B remuga, ffexuga. 
259. B engorga. 261. M berga. B berga. 263. B enaga. embraga. 268. B 
moliga. ffiga. 169. B refiga. refriga. 270. B proiga. 272. M boga. B alloga. 
273. M Aygua caygua. 275. B Alfauega. cauega. 276. B carega. tarega. — 32 — 

( — aga): Upaga. 

( — enga): [Aurenga] (M fol. 6), orenga, arenga, so- 
zenga, destenga, sostenga, lenga, proenga, ffenga, 
280 mantenga, auenga, [destenga], venga, desauenga, des- 
arrenga, [destenga]. 

(— aga): Jaga, caga, baga, raga, encaga, plaga, aga, 
asaga. 

( — eja): Coblega, rodega, enuega, menega, cobega, 
285 fflorega, ffollega, pedrega, campega, malega, barrega, 
astega, donega, brauega, vega, torrega, petega, degà, 
denega, coega, bracega, triquega, autrega, proega. 

( — uja): Puga (B fol. CIvXV), enuga, [suga], 
enduga, tremuga, ffuga, pluga, supluga, carruga, Sa- 
290 nauga, bruga, truga. 

( — éítja): Abreuga, agrenga, aleuga, desaleuga, 
[desabreuga]. 
( — orga): [Fforga, lorga]. 
( — otja): Ffotga, lotga, [botga, assotga). 
295 ( — olga): Molga, dolga, olga, tolga. 

( — onja): Monga, esponga, taronga, naronga, mon- 
çonga, longa. 

En-cha ( — esca): Crescha, ffornescha, jaquescha, pai- 
tescha, ventrescha, frescha, brescha, lescha, [lescha], -" 
300 escha, noyrescha, aescha, mescha, verdescha, pescha, 
ffrancescha, gelosescha, paguescha, crescha, arremes- 
cha, auescha, arceuescba, pouescha, atreuescha, des- 
trescha, bouarescha, conseguescha, merescha, 

( — eca): Techa, secha, becha, mecha, babecha, al- 
305 budecha, rebecha. 

( — asca) : Nascha, pascha, pascha, cascha, irascha, 
grascha, bascha, bascha, ffrascha, enfrascha, [rasqua], 
rascha, [mascha], cascha, trascha, tascha. 

( — ica): Picha, picha, [picha], fficha, richa, xicha, 
310 aficha, richa. 

277. M vpaga. B vpega. 279. B penga. 283. B haga. 284. B comblega. re- 
dega. 285. B ffolega. M padrega. 286. B denega. 289. B sopluga. 296. M 
sponga. monconga. 301. B pegescha. 302. B pobescha. 304. B baüega. albu- 
dega. 307. B gascha. 308. B trascha. basqua. M quascha. — 33 — ( — orca): Fforcha, enforcha, corcha, recorcha, lor- 
cha, morcha, dorcha. 

( — usca): Ruscha, bruscha, [fuscha], (M fol. 7), 

lambruscha, truscha, cruscha, cuscha, buscha, buscha. 

315 ( — urea): [Burcha], lurcha, jurcha, turcha, hurcha. 

( — anca): Pancha, trancha, rancha, ancha, blancha, 

arrancha, tancha, francha. 

( — aca): Tacha, lacha, sacha, ensacha, tracha, racha, 
estacha, [estacha, lacha], vacha, fflacha, estacha, 
320 triacha, macha. 

( — arca): Auarcha, archa, marcha, barcha. 
( — uca): lyucha, deslucha, allucha, ucha, aucha, 
cucha, rucha, trucha. 

( — orca): Mallorcha, ;Manorcha, torcha, porcha, 
325 exorcha, retorcha, cauorcha. 

Plenisonants ( — oca): Mocha, fflocha, desflocha, 
clocha, locha, enderrocha, [cocha], brocha, brocha, 
(B/o/. CLXVI) rebrocha, [cocha], auocha, locha], anuocha, rocha, 
derrocha, rocha, pocha, tocha. 
330 Semisonants: Mocha, bocha, jocha, jocha, cocha. 

Plenisonants: ( — osca): Oscha, osclia, oscha, closcha, 
boscha. 
Semisonants: Moscha, ffoscha, toscha, boscha. 
( — inca): Incha, cincha, brincha. 
335 En — ia ( — ícia): Quicia, gincia. 

Malicia, tristicia, auaricia, gricia, amicicia, inimi- 
cicia. 

( — úria): Luxúria, ffexuria. 

( — àvia): Sauia, sauia, auia, besauia, lauia, saluia. 
340 ( — índia): índia, cindria. 

( — àbia): Ràbia, sabia, ffabia, alfabia, gàbia. 
( — úbia): Gubia. 

( — òria): Glòria, estoria, bauloria, memòria, tru- 
foria, bitoria, soria, boria, victorià. 313. M truscha. 319. M stacha. 325. B Clucha. 324. M Maloticha. B por- 
qua. 325. M racorcha. 327. B flocha. desflocha. cloca. bocha. euderocha. 343. 
M storia. B tresforia. 3 — 34 — 

345 {M/o/,8)( — àpia): Apia, sapia, [sapia], capia, aspia, tapia. 
( — àspia): Aspia. 
( — ípia): Gripia, sipia, [siquia]. 
{ — ia): Hauria, dia, dia, Ha, deslia, relia, desuia, 
via, via, paria, paria, gelosia, desdia, manentia, man- 
350 eia, conqueria, àuria, [fadia], laguia, laguia, estia, 
romia [romia], bogia, somia [bahia], soria, romania, 
aymia, [lombardia, tonia] julia, solia, asolia, maestria, 
senyoria, deuria, ffellonia, donaria, amaria, portaria, 
senaria, ffalliria, [àuria, alegria, tratxeria, ffennia, 
355 avia, Gandia]. 

( — ília): Sibilia, xibilia, cicilia, cilia, milia, silia. 

En — la ( — ulla): Bruyla, bruyla, ffuyla, ffuyla, 

defuyla, duyla, nuyla, [gruyla], truyla, cuyla, 

acuyla, desacuyla, muyla [muyla], buyla, rebuyla, 

360 vuyla [desmuyla], desuyla, suyla, escuyla, [remuyla], 

enburbuyla, despuyla. 

( — aula): Paraula, f faula, [faula], taula, [taula], 
entaula, escaula, riembaula, baula, desbaula, geraula, 
aula, [paraula]. 
365 ( — ella): Capdella, capdella, descapdella, recapdella, 

exella, exella, nouella, fflagella, sella [beyla], ysnella, 
ausella, apella, capella, renouella, ennouella, cella, 
cella, cabrella, retxella, estella, castellà, [casteyla], 
Compostella, canastella, cayadella, sistella, cordella, 
370 cortella, porcella, porcella, mamella, esquella, mara- 
uella, pella, caramella. 

Canyella, oueylla, oreylla, pareylla, despareylla, 

apareylla, xixeyla, veylla, reueylla, auguella,espastella• 

(M fol. 9) ( — ela): Cela, descela, resela, tela, vela, estela, mos- 349- B manencia. 356. B Cecília, gilia. 357. B fuyla. fulla. 358. B des- 
fuyla. 362. M Paula. 363. B riambaula. 365 sgs. B Capdeyla. capdeyla. descap- 
deyla. recapdela. exeyla. noueyla. flageyla. ineyla. auseyla. apeyla. capeyla. re- 
noueyla. cabreyla. notxeyla. esteyla. 368. M stella. B casteyla. 369. B Com- 
posteyla. canasteyla. flageyla. 370. B porceyla. mameyla. esqueyla. maraueyla. 
371. B peyla. 372. B Cayeyla. oueyla. oreyla. 373. B apareyla. M xixella. veyla. 
B alqueyla. M spastella. 374. M decela. B mustela. — 35 — 

375 tela, pela, repela, tudela, vela, gela, desgela, congela, 
reuela. 
(B /o/. CLXVII) {—alia): Aualla, deualla, balla, [faula], falla, 
malla, desmalla, senalla, palla, retalla, entalla, [en- 
tayla], traballa, [trebayla), valia, desualla, reualla, 
380 calla, gralla, baralla, nualla, asalla, vesalla, trentalla, 
talla, talla. Cor nualla. 

( — ala): Ala, cala, cala, tala, tala, sala, sala, desala, 
pala, escala, escala, bala, bala, mala, mala, [tala]. 
— ( obla): Pobla, despobla, pobla, cobla, encobla, 
385 dobla, dobla, redobla, redobla. 

( — íula): Viula, piula, viula, [viula], xiula, biula, 
[niula, fiula]. 
Fruyla. 

( — obla): Nobla. 
390 ( — ascla): Ascla, ascla, rascla, arascla, rasda, 

mascla. 

( — ila): Vila, auila, apila, apila, desapila, despila, 
compila, ffila, ffila, affila, desfila, reffila. 
( — ti/la): [Xufla, xufla, brufla, mufla]. 
395 ( — olla): Solia, aginolla, [boyla], ampolla, polla, 

polla, sadolla, [alcoyla], granoUa, [escotoyla, broyla, 
escotoyla]. 

( — ola): Vola, sola, musola, touallola, perpe- 
Uola, cola, escola, arenola, arenola, minorola, casta- 
400 nyola, oriola, mola, moscayola, [muçola], desola, re- 
sola, sola, esmola, dola, perola, [escola, naiola], reiola, 
puriola, curriola, ladriola, areynola. 
( — empla): Templa, contempla. 
( — ampla): Ampla, exampla. 
405 (M.fol.T-o) {— eiila): Neula, neula, maneula, teula, basneula. 
( — incla): Vincla, vincla, desuincla, reuincla. 
( — ungla): Ungla, [exungla]. 

375. B bela. 377. B Auayla. desuayla. bayla. fayla. 378. B mayla. desmayla. 
senayla. payla. retayla. 379. B trebayla. vayla. desuayla. rauayla. 380. Bcayla. 
grayla. barayla. nuayla. asayla. vasayla. 3S6. B siula. 390. B rascla rascla. 
393. B fila. refila. 395. B soyla. agenoyla. Ampoyla. 396. B poyla. sadoyla. 
granoyla. 398. B muçola. parpayola. 399. B minerola. 401. B pejTola. scola. — 36 — 

( — iscla): Ciscla, [ciscla], Iscla, riscla, lentiscla. 
( — in gla): Cingla, cingla, descingla, recingla, ingla. 
410 ( — egla): Regla, regla, arregla, desregla. 

( — erla): Perla, merla, f feria, sicerla, [erla]. 
(— iria): [Hirla]. 

( — illa): Hilla, hilla, cilla, trilla, axilla, aguilla, 
conquilla, f filla, af filla, billa, [billa], tranqtiilla, [gran- 
415 diUa], perilla, grauilla, marauilla, volpilla, popiUa, 
clauilla, clauilla. 

( — etlla): CetUa, acetlla. 
{Bfol. CI/XVIII) ( — escla): Mescla, mescla, tremescla, entremescla. 
( — ola): Pistola, ffistola, ydola. 
420 ( — atlla): Batlla, espatlla, espatlla, guatlla. 

{ — -imfla): Imfla, rimfla, deximfla. 
( — ambla): Rambla, ambla. 

( — enihla): Embla, sembla, resembla, trembla, con- 
trasembla, atzembla. 
425 ( — ihla): Visibla, corribla, orribla, sentibla, f fibla, 

terribla, mouibla, affibla, desafibla, refibla. 

( — ahla): Perdurabla, durabla, espantabla, amabla, 
honrabla, establa, [incomparabla]. 
( — espia) : Nespla. 
430 En — ma ( — oma): Roma, roma, sorna, asoma, 

ploma, aploma, [poma], goma, [goma, goma], fles- 
toma, broma, toma, coloma, [flastoma], coma. 

( — erma): Fferma, afferma, [conferma], referma, 
mer ma, aferma, fferma, desferma, [amerma]. 
435 ( — arma): Arma, arma, [arma] (M fol. 11), desarma, 

[azarma], visarma, [gizarma], ffantarma, carma. 

( — imM) : Cima, esgrima, acima, estima, prima» 
aprima, lima, lima, alima, rima, rima, crima. 

( — urna): Ffuma, costuma, bruma, acostuma, asuma, 
440 pluma, suma. 

40S. M Siscla. 409. M dessingla. ressingla. 411. M siserla. 413. B ila. 
aicilla. 414. B fila. afiyla. 415. B merauiüa. pupilla. 417. B cetla. 422. B batia, 
spatla. M spatlla. B guatla. 424. B arcembla. 425. B vesibla. 426. B moybla. 
afibla. M rafibla. 427. M spantable. 434. B aferma, fenna. 436. B fantasma. 
437. M Sima. sgrima. 438. B acrima. 439. B fuma. M custuma. acustuma. B asuma. — 37 — 

( — ema): Crema, resema, fema, postema, prema, 
trema, tema, gema, calema, rema, estrema. 

( — ècima): Dècima, pecima. 

( — alma): Palma, palma, apalma, balma, [embalma] 
445 abalma, ensalma, salma, calma, sobalma. 

( — orma): Enforma, conforma, reforma, dorma, 
norma, enuorma, fforma, fforma, aforma, dorma. 

( — etima): Reuma, neuma, [enreuma], zeuma, 
ffleuma. 
450 ( — esma): Esma, aesma, Quaresma. 

( — ama): Rama, enrama, [arrama, desarama], ama, 
aliama, desama, clama, reclama, aclama, fflama, 
afflama, brama, cama, diffama, ffama, dama. 

En — na: ( — igna): Digna, signa, [signa], asigna, 
455 designa, maligna, benigna, [resigna], Valldigna, in- 
signa, benigna. 

Plenisonants (— ona): Dona, bona, sona, trona, 
[atrona], espona, [bayona]. 

Semisonants: (B fol. CLXIX). Nona, dona, ser- 

460 mona. estona, confona, perdona, corona, ffona, ffona, 

enuirona, endrona, [espona], asperona, asasona, tona, 

Garona, ordona, ffallona, mona, barcelona, bayona, 

garona. 

( — ena): Trapena. 
465 { — òrfena): Òrfena. 

( — ina): Ffina, ffina, afina, (M fol. 12), cortina, 
encortina, marina, amarina, barrina, barrina, calina, 
salina, angelina, consobrina, [colobrina, afina], asina, 
festina, actorina, esquina, espina, anglentina, ra- 
470 nyina, saurina, ffarina, cosina, cosina, cosina, sentina, 
doctrina, orina, tina, tonyina, [clina], sardina, alina, 
aclina, desclina, andina, [garina], sarina, gallina, 
martina, ruina, nina, [ffadrina, dalfina, molina, 
gauina]. 

441. M fferma. postenna. perma. 442. M terma. strema. 447. B forma, forma. 
449. B fleuma. 452. M acolama. B flama. 453. B aflama. difama. 458. M. spona. 
460. B scoma. fona. 461. B environa. asona. 462 B gerona. 466. 6 fina. fima. 
469. M spina. — 3S - 

475 ( — èuna): Buna, meuua, beuna. 

( — ena): Enfrena, refrena, afrena, desfrena, trena, 
estrena, mena, mena, amena, alena, alquena, cadena, 
encadena, pena, pena, [pena], plena, replena, semena, 
serena, serena, carena, entena, quarentena, balena, 
480 morena, arena, remena, cena, enterprena, magdalena, 
barbena, esquena, vena, auena, alena, alena, termena, 
determena. 
Plenisonants ( — orna) : Corna, morna, escorna. 
Semisonants: torna, retorna, contorna, adorna, 
485 enforna, [informa], borna, aorna, morna, trestorna, 
torna. 

( — ayma): Sayma, dayma, rayma. 
( — una): Deiuna, bruna, estruna, engruna, luna, 
bruna, pruna, una, enfruna, ffortuna, 
490 ( — ema): Hiuerna, casserna, quauerna, tauerna, 

terna, perna, esterna, sistema, lanterna, baluerna, 
luerna, gouerna, desgouerna, querna, desquerna. 

( — anà): Rana, cana, cana, cana, bana, [bana], lana, 
[sana], affana, plana, aplana, malgrana, blana, plana, 
495 [pana], sana, ressana, uffana, vilana (M fol. 13), ger- 
mana, debana, setmana, truana, engrana, grana, pu- 
tana, certana, vana, vana, terçana, quartana, mana, 
badana, sana, borriana, desana, sobirana, anciana, 
loçana, crestiana, paguana, grana, grana, agrana. 
500 ( — ànoua) : Vanoua. 

En — oa: coa, escoa, roa, [loa]. 
En — pa ( — apa): Papa, papa, tapa, capa, escapa, 
trapa, [atrapa], tapa, rapa, arrapa, [lapa], xapa. 
( — ampa): Acampa, escampa, rampa, estrampa, 
505 lampa, lampa, campa, trampa. 
(B/o/. ClyXX) ( — epa): Estepa, trepa, destrepa, retrepa, lepa, 
relepa. 476. M Enfema. rafema. aferna. deffema. tema. 477. M sterna. aquena. 
478. B semana. 479. M sarena. 480. M ramena. 480. M squena. 484. M 
scoma. 438. B Deguna. esturna. M struna. 489. M ffurtuna. 490. B luema. 
M quasema. 491. M stema. blauerna. 495. M vffana. jennana. — 39 — 

( — ipa): Tripa, tripa, macipa, felipa. 
( — arpa): Arpa, carpa. 
510 ( — aspa) : Aspa aspa, caspa, raspa. 

( — opa): Gropa, estopa, copa, copa, sopa, sopa. 
( — ompa): Trompa, trompa, compa, corrompa, des- 
rompa, pompa. 

( — upa): Upa, jupa, escupa, acupa. 
515 ( — espa): Vespa, crespa. 

( — alpa): Salpa, talpa, palpa, palpa. 
En — ra ( — ara): ara, ara, ara, cara, cara, auara, 
clara, entara, tara, amara, amara, para, para, pre- 
para, vara, sara, guara, regarà, dara, mara, esmara, 
520 desempara. 

( — arra): Guitarra, samarra, esgarra, garra, barra, 
barra, parra (M fol. 14), arra, embarra, [sarra], papa- 
rra, Nauarra. 

( — abra): Cabra, babra, escalabra, ffabra. 
525 ( — erra): Gerra, guerra, terra, erra, fferra, afferra, 

esterra, soterra, esquerra, (beuerra], verra, [an- 
gerra], serra, serra. 

( — olgra) Volgra, tolgra, dolgra, molgra. 
( — ogra): Sogra, pogra, mogra, logra, cogra, nogra. 
530 ( — ebra): Lebra, ffebra, tenebra, cebra, ginebra, 

colebra, ancebra. 

(— ontra): Contra, encontra, encontra. 
( — ortra): Tortra. 

( — orra): Torra, borra, aforra, salmorra, pantorra, 
535 [escorra], enborra, sorra, morra. 

( — etra): Letra, metra, esdemetra, rametra, ere- 
tra, empetra, retrà. 

( — itra): Citra, mitra, almitra, demitra, salnitra. 
( — agra): Hagra, agra, puagra, sagra, magra, pla- 
540 gra, desplagra, pagra. 508. B maçipa. M ffalipa. 509. B garpa. 510. M gtiaspa. 512. B comba. 
desromapa. 514. B Vapa. 517. B encara. 519. B gara. esguara. 521. B esgua- 
rra. 522. M enbarra. 524. M scalabra. 525. B ferra, aferra. 526. M sterra. 
squerra. 530. M tenebras. B genebra. 534. B alforra. 538. M Sitra. salmitra. — 40 — 

( — aur^^): Aura, daura, saura, restaura, laura, mau- 
ra, desdaura, atzaura, valldaura, exaura, saura Ri- 
daura. 

( — era) : Vera, vera, cera, cimera, bauera, [carrera] , 
545 primera, darrera, plasentera, grosera, presera, for- 
nera, era, era, donera, partera, xantera, cantera, amera, 
custurera, carrera, inginera, bandera [enquera]. 

(B fol. CIvXXI). ( — ira): Eüra, asira, mira, remira, 

sospira, esquira, blandira, rouira, vira, vira, auira, 

550 enuira, grasira, tira, tira, ffira, ffira, [regrasira, des- 

grasira], morirà, dormirà, partirà, albira, enardira, 

(M fol. 15) enaltirà, gira, mirra. 

Plenisonants: ( — ora): mora, mora, ora, exora. 
Hora, ffora, deffora, decora, tora, viafora, estora, de- 
555 uora, vora, plora, acora, [ora, demora] . 

Semisonants: lauora, enemora, estora, tesora, pe- 
nyora, camora, mora, demora, enpenyora, alcandora, 
pastora, traydora, senyora. 
( — ura): Cura, cura, escura [escura], rancura, mura, 
560 ffreytura, ffreylura, amargura, trempadura, verdura, 
pura, dauradura, arrancadura, [argentadura], venta- 
dura, dolsura, ffresadura, auentura, atura, dura, dura, 
ffura, jura, periura, altura, [rancura], mesura, asura, 
sura, creatura, tristura, pastura [penxura], oradura, 
565 apura, ffigura, affigura, murmura, dretura, [natura, 
verdura]. 

( — obra): Obra, obra, obra, cobra, cobra, recobra, 
descobra, manobra, colobra, [pobra], canelobra, pobra. 
( — ambra): Cambra, lambra, ambra, alfambra, ca- 
570 nalambra, galambra. 

( — estra): Destra, destra, [sinestra], endestra, f fi- 
nestra, siuuestra. 

( — intra): Intra, intra. 545. B derrera. 546. B fermera. bonera. portera. 548. B Ira. 550. B avira. 
M grasida. fira. fira. 554. B lora. fora. defora, ascora. 556. B escora. peiora. 
559. M scura. 560. B freytura. freytura. M aínergura. 562. B dolcura. B fre- 
sadura. 563. B fura. 568. B calobra. — 41 — 

( — ombra): Ombra, assombra, escombra, escombra, 
575 encombra, nombra. 

( — afra): [Qafra], nafra, safra. 

( — orpra): Porpra, escorpra. 

Cortra. 

{ — empa): Trempa, destrempa, assempra. 
580 ( — eyra): Peyra, enqueyra, dreceyra, ffeyra, ffeyra, 

barreyra, [carreyra], darreyra, [drexeyra], primeyra, 
derreyra, entreyra, [rieyra], neyra, maneyra, saui- 
neyra, plaseyra, ueyra, enqueyra, esmeyra, ffonteyra, 
nogueyra, barreyra. 
585 (M /(?/. 16) En — sa ( — assa): Massa, amassa, enlassa, bassa, 
bagassa, passa, brassa, cassa, encassa. 

( — asa): Brasa, casa, encasa, Vilarasa, enuasa, 
romasa [lassa]. 

( — esa): Sauiesa, ballesa, bonesa, presa, f franquesa, 
590 noblesa, larguesa, pagesa, legesa, flaquesa, escasesa, 
auolesa, lagesa, ffaresa, taresa, malesa, entesa, co- 
beesa, pesa, pesa, poquesa, grandesa, lampresa, mesa, 
mesa, conquesa, presa, represa, compresa, apresa, 
(B fol. CLXXII), altesa. 
595 ( — ^^^Y- Pisa, pisa, camisa, conquisa, lisa, alisa, 

guisa, brisa, risa, fisa, ffrisa, ffisa, deffisa, brisa, [grisa], 
cisa, cisa, diuisa. 

( — osa): Rosa, rosa, cosa, nosa, bosa, [possa], es- 
posa, [rosa], sosa, posa, closa, josa, losa, alosa, closa. 
600 ( — ossa): Rossa, bossa, [ossa], escossa, grossa, 

mossa. 

( — osa): Amorosa, graciosa, joyosa, consirosa, ado- 
nosa, ventosa, [ventosa], amargosa, saborosa, rancu- 574. M scombra. 577. M scorpra. 579. B Tempra. destempra. asempra. 
580. B enqe3Ta. feyra. 582. B enteyra. 583. Bfflaseyra. veyra. enqeyra. esmira. 
fronteya. 584. B nogeyra. 585. B brassa. envassa. 589. B bellesa, proesa. 590. 
B noblessa. larguessa. M paguesa. B pagessa. legesa. escaçesa. 591. B baxesa. 
feresa. teresa. cobesa. 592. B lempresa. 593. B conqesa. pressa, repressa. 
596. B frisa. fisa. 598. B bossa, espossa. M sposa. 602. B graciossa. joyossa, 
cossirosa. 603. M amergosa. — 42 — 

rosa, carastiosa, volantarosa, cauallarosa, vergonyosa, 
605 latosa, ffilosa, generosa. 

( — usa): Clusa, clusa, [clusa], resclusa, enclusa, 
musa, ffusa, vusa, [enclusa]. 

( — àusa): Pausa, pausa, causa, lausa, lausa, relau- 
sa, enclausa, clausa, desclausa, nausa, pausa, repausa, 
610 suausa, assuausa, ausa. 

( — alsa): [f falsa, salsa, acalsa, encalsa. 
( — olsa): Molsa, simolsa]. 

( — ossa): Ffossa, ossa, grossa, trossa, trossa, tre- 
dossa, dossa [adossa], mossa, amossa, lossa. 
615 (M/o/. 17) ( — ersa): Enuersa, enuersa, reuersa, diuersa, versa, 
trauersa, conuersa, [diuersa], persa. 

En — ta ( — ata) : Gata, rata, bata, rebata, reuata, 
mata, mata, amata, escata, escata, sabata, barata, 
regata, grata. 
620 ( — ■ eta): Meta, remeta, sotmeta, violeta, ffresqueta, 

orbeta, dolçeta, amoroseta, jolieta, barreta, toseta, 
bruneta, coleta, teta, teta, neta, ffeta, desffeta, reffeta, 
[neta], estoneta, [escometa], 

( — ita): Petita, tità, ffita, confita, desconfita, ermita, 

625 quita, sodomita, asita, margarita, fferita, [ffrita, 

refrita], escrita, adelita, 

Semisonants ( — ota): Brota, pota, tota, quota, bota. 

Plenisonants: Nota, nota. Iota, escota, escota, 

[acota], babota, riota, marlota, babota, garrota, 

630 [carlota], fflota, mota, amota, enclota, trota, pilota, 

apilota, cota. 

( — uta) : Bruta, bruta, escruta, puta, disputa, 
(B fol. CI.XXIII), exuta. 
Tracta. 
635 Secta. 

Dicta, fficta. 604. B carestiosa. volenterosa, cauallerosa. 605. B berosa. 606. B reclusa. 
6o9.Mbausa. 610. B asuausa. óii.Balcasa. 614. B tresdossa. 618. B çabata. 
620. B sotsmeta. fresqueta. 621. B joliueta. 625. B assita. marcasita. 626. M 
scrita. reffrita. 627. B cota. 629. B merlota. 630. B flota. 632. M scruta. — 43 — 

( — ayta) : Def f ayta, f f ayta, guayta, retrayta, af ayta, 
agayta, escongayta, capdeguayta. 

( — eyta): Estreyta, destreyta, costreyta, adreyta, 
640 [contrej^a]. 

( — uyta): Ffruyta, [fuyta], truyta, truyta, truyta, 
cuyta, cuyta, cuyta, luyta, cuyta, [trenuyta], bruyta, 
duyta, desduyta, escuyta. 

( — epta): Repta, encepta, [concepta], recepta, 
645 cepta. 

( — anta): Tanta (M fol. 18), xanta, enfanta, enfanta, 

santa, amanta, planta, planta, desplanta, tresplanta, 

replanta, manta, manta, anta, amanta, quanta, bas- 

tanta, besanta, encanta, encanta, quaranta, cinquanta, 

650 sexanta. 

( — enta): Menta, menta, consenta, consenta, [centa], 

absenta, atalenta, jausenta, araanenta, manenta, ser- 

uenta, turmenta, venta, relenta, dolenta, vestimenta, 

contenta, [conçenta, concenta], absenta, ffenta, pa- 

655 renta, aparenta, enprenta, trenta, atrenta. 

( — inta): Pinta, pinta, tinta, tinta, cinta, cinta, 
quinta, destinta. 

( — onta): Monta, onta, aonta. 

( — unia): Pegunta, punta, punta, [junta, junta], 
660 conjunta, unta, munta, repunta, deffunta. 

( — arta): Carta, encarta, parta, departa, ffarta, 
marta, [bartal. 

( — eria): Offerta, reuerta, esperta, desperta, cu- 
berta, descuberta, certa, lacerta, aperta, uberta, berta, 
665 sofferta, deserta. 

( — orta) : Orta, morta, conforta, desconforta, re- 
conforta, porta, [porta], comporta, [enporta], redorta, 
conorta, torta, destorta, estorta, deporta, reporta. 
( — urta): Murta, surta, resurta, aurta, curta, 
670 ffurta. 637. B fayta. gayta. 646. B infanta, inanta. 648. M resplanta. canta. 
651. M concenta. 654. B fenta. 655. B apparenta. 657. B qinta. 660. B de- 
funta. 661. B farta. 663. B oferta. 5Ó4. B aparta. — 44 — 

(— asta) : Asta, pasta, tasta, basta, rebasta, embasta, 
desbasta, casta, encasta, desencasta, canasta, gasta, 
gasta, pasta, enasta. 

( — esta): [Cresta], testa (M/oZ. 19), [ballesta], festa, 
675 genesta, honesta, digesta, indigesta, protesta, ffaresta, 
tempesta, manifesta, lesta, lesta, questa, questa, presta, 
presta, arresta, resta, enresta, conquesta, vesta, reues- 
ta, [resta], amonesta, agresta, infesta, cesta, acesta, 
enquesta, desonesta, sobreuesta, gesta, cresta, ballesta. 
680 {Bfot. CLXXIIII). {—ista): Trista, lista, lista, quista, con- 
quista, vista, auista, requista, legista, baretista, so- 
phista, babtista, asista, reuista, vista, sista, ama- 
tista, euangelista. 

( — osta): Costa, costa, costa, costa, costa, enbosta, 
685 acosta, rosta, posta, [aposta], amposta, composta, 
desbosta, resposta, tresposta, [tresposta], tremposta, 
crosta, descrosta, almosta. 

(— usta): Justa, justa, justa, ajusta, desejusta, te- 
busta, afusta, enfusta, ffusta, rebusta, desenfusta. 
690 ( — alta): Alta, esmalta, f falta, malta, asalta. 

( — outa) : Vouta, vouta, touta, couta, souta. 

( — olta): Volta, volta, tolta, colta, solta. 

( — auta): Sauta, pauta, auta, rauta, gauta, ribauta, 
desauta, esmauta, malauta. 
^95 ( — euta): Enpeuta, espeuta. 

[Manleuta]. 

( — osta): lyagosta, pantagosta, ffamagosta, gosta, 
aiosta, agosta. 

En — va ( — ava): Ffaua, suaua, suaua, blaua, 
700 traua, traua, laua, (M fol. 20) tremblaua, estaua, [es- 
claua, esclaua], amaua, sonaua, caminaua, somiaua, 
caminaua, desijaua, entraua, obraua, estaua, 

( — eva): Leua, aleua, releua, reua, treua, capbreua, 
manleua, andreua, eua, [matheua], enseua. 677. B aresta. 681. B sofista. 684. B hosta. 688. B aiusta. desaiusta, 
689. B desfusta. 690. B falta. 693. M cauta. 695. B speuta. 697. M pasta* 
gosta. B famagosta. 698. M gosta. 702. B desiraua. — 45 — 

705 ( — iva): Viua, viua, reiiiua, abriua, senyoriua, alti- 

ua, agradiua, [aviua], pensiua, honriua, aysiua, estiua, 
esquiua, comparatiua, genitiua, geniua. 

( — ova): Moua, coua, roua, boua, anxoua, acoua, 
noua, ploua, remoua. 
710 ( — alva): Salua, salua, calua, malua. 

( — elva): Selua. 

( — olva): Volua, reuolua, solua, absolua. 
( — ■ ua): Batafalua, ffalua, pua, pua, rua, rua, nua, 
sua, sua, grua, grua. 
715 ( — axa): Axa, caxa, encaxa, ffaxa, ffaxa, baxa, 

engraxa, baxa, almarraxa, laxa. 

( — aixa): Empatxa, empatxa, tratxa, [atratxa], 
gratxa, agratxa, tatxa, tatxa, [atatxa], desempatxa, 
afatxa, reffatxa, [desfatxa], abatxa, contrafatxa, gar- 
720 natxa, espatxa, patxa. 

( — exa): Ffexa, ffexa, grexa, engrexa, lexa, lexa, 
[annexa], lexa, atuexa, madexa, pantexa. 

( — ixa): Pixa, pixa, compixa, tixa, fflixa, afflixa, 
[fixa, fixa]. 
725 ( — uxa): Ffluxa, ífluxa, affluxa, reffluxa, enfluxa, 

(M fol. 21), encuxa, cuxa, acuxa, truxa, ruxa, puxa, 
gruxa, engruxa. 

( — utxa): Dutxa, esdutxa, cutxa, cutxa, trutxa, 
lutxa, lutxa, trebutxa. 
730 ( — otxa): Galotxa, [flotxa], antiotxa, brotxa, clotxa, 

enclotxa, patxocha. 
(BCLXXV) ( — erxa): Perxa, guerxa. 

( — orxa): Escorxa, [escorxa], entorxa. 
( — itxa): I/itxa, litxa, bitxa. 
735 ( — enya): Senya, renya, tenya, destrenya, estre- 

nya, estenya, ffenya, trenya, clenya, espenya, espar- 
denya, cermenya, cerdenya, estamenya. 

( — anxa): Blanxa, branxa, ffranxa, planxa [planxa]. 715. B faxa. faxa. 717. B eempatxa. 718. B gatxa. agatxa, desenpatxa. 
719. B refatxa. 720. Mspatxa. 721. B f exa. f exa. 723. B conpixa. flixa. 725. 
B afluxa. refluxa. 730. B botxa. 736. M spardenya. 72,7. M stamens^a. — 46 — 

manxa, [defranxa], refflanxa, panxa, sanxa, manxa. 
740 ( — etxa): Betxa, metxa, 

( — aya): Saya, saya, veraya, playa, playa, estaya, 
retraya, vaya, dexaya, desplaya, assaya, saya, haya, 
[aya], esglaya, [esma5'•a], paya, apaya, raya, [aplaya], 
blaya. 
745 ( — oya): Troya, ploya, sauoya, croya, croya, mo- 

noya, joya, bloya, monjoya, 

{ — eya): Autreya, merceya, enueya, pleya, apleya, 
despleya, maneya, sordeya, repleya, gerrej^a, [mens- 
creya, domneya, preya], clareya, menscreya, dopneya, 
750 preya. 

( — onya): Cegonya, tronya, ronya, ffonya, vergo- 
nya, besonya, lonya, ponya. 

( — anya): Estranya, bisanya, guasanya, estranya, 
[estranya], castanya, picanya, complanya, canya, 
755 acanya, guanya, ffranya, reffranya, Romanya, Ala- 
manya, Espanya, Bretanya, companya, acompanya, 
remanya, montanya, Cerdanya, lan^^a (M fol. 22), ra- 
ganya, manya, manya, estanya, granya, [granya], 
guanya, affanya, aranya, banya, banya, soífranya, 
760 escany?., guilfanya, [susaya], busanya, buf f anya, 

(— enya): Lenya, senya, emprenya, serdenya, en- 
senya, destrenya, renya, [geya], ffenya, empenya, 
endenya, sermenya, [mantenya, destenya, aueya, 
veya, desenya, entresenya, penya, tenya, atenya, 
765 captenya, reu eya, prenya], 

( — inya): Linya, linya, tinya, tinya, guinya, re- 
linya, deslinya, pinya, estrinya, cinya, arrepinya, 
vinya. 

( — iinya): Junya, junya, Gascunya, desmunya, 
770 conjunya, delunya, sunya, ensunya, basunya, alunya, 741. B Gaya. gaya. exaya. 751 M Segonya. fonya. 752. B loya. 753. 
B bisaya. guauanya. 754. B estreanya. 755. B gasanya. refranya. 758. B re- 
gaya. afanya. 759. B sofranya. 760. B gilfaya. 761. B Cerdenya. 762. B 
feya. 766. B Sinia. sinia. 767. B deslia. arrapinya. 769. B desinya. 770. B 
besunia. — 47 — 

carrunya, Cathalunya, escalunya, punya [puya], 
grunya, lamunya. 

( — isbe): Bisbe, archabisbe. 
{ — ibe): Tribe, escribe. 
775 Orde. 

Orphe. 

( — atge): Viatge, outratge, senyoratge, paratge, 
linatge, languatge, guiatge, passatge, dampnatge, 
coratge, bernatge, misatge, alegratge, saluatge, bos- 
780 catge, romiatge, auantatge, vsatge, [estatge], pres- 
tatge, fformatge, rematge, visatge, viatge, hostalatge, 
estatge, guatge. 

( — et ge): Metge, setge, asetge, petge, f fetge, heretge 
setge. 
785 ( — otge): Arelotge, limotge. 

( — or ge): [Forge, al f or ge]. 
( — or ge): Orge, biorge, morge. 
( — onge) : Monge, canonge, calonge, taronge, es- 
ponge, naronge. 
790 Retaule. 

Cercle. 

( — acle): Tabernacle, miracle. 
l—atlle): Batle, spatle. 
[Triple, maniple]. 
795 ( — icle): Manicle (M fol. 23), vincle, bericle, cicle, 

article. 

( — iscle): Ariscle, ciscle, lentisde. 
( — oble): Doble, doble, [coble], redoble, encoble, 
poble, dispoble. 
800 ( — emble): Semble, ensemble, contrasemble, re- 

semble, tremble. 

( — irle): Esmirle, esmirle. 
Lombe. 771. B garrunya. M scalunya. 773. B arqabisbe. 774. Bestibe. 779 B orffe. 
778. B lenguatge. pasatge. 779. B barnatge. 781. B formatge, ramatge. 782. B 
gatge. 783. B fetge. M aretge. 785. B Alerotge. 788. B toronge. 797. B 
cicle, lenticle. -48 - 

{ — egle): Segle, regle. 
805 Simple. 

( — emple): Temple, contemple, exemple. 
( — uscle): Muscle, muscle, muscle. 
( — able): Honorable, amable, durable, perdurable, 
diable, venable, veriable, notable, couinable, esta- 
810 ble, desuiable. 

( — oble): Noble, poble, moble. 
[Doble, redoble, poble, despoble, pescoble, poble, 
coble], 

( — ible) : Visible, inuisible, sentible, corrible, orri- 
815 ble, terrible, ffible. 

( — oncle): Oncle, carboncle, ffloroncle. 
( — eble): Ffeble, [feble], reble, treble, creble. 
( — asme) : Blasme, blasme, lasme. 
( — esme) : Esme, maresme. 
820 ( — isme): Santisme, algorisme, altisme, abisme, so- 

phisme, crestianisme, paganisme, gracisme, loisme, 
babtisme, leonisme. 

( — acme): Jacme, placme. 

( — igne): Digne, condigne, signe, asigne, resigne, 
825 consigne, assigne, benigne, maligne. 

( — ebre): Pebre, salpebre, apercebre, recebre, con- 
cebre, decebre, Ebre, ginebre, [gebre], gebre, lebre, 
[cenlebre], f febre, gingebre, colebre, rebre, 
( — ayre) : Ayre, desayre, repayre, amayre, cayre, 
830 alcayre [escayre], payre, ffrayre, confrayre, ffayre, 
[desfayre, refayre], desayre, gayre, contrafayre, trayre, 
atrayre, (M fol. 24), sotstrayre, vayre, rayre, layre, 
robayre, [desayre, pesayre], prestayre, ginyayre, sal- 
uayre, emperayre, perayre, rayre, retrayre. 
^35 ( — ondre): Pondre, respondre, compondre, espondre, 

rescondre. 

Tondre, f fondre, [confondre]. 809. M stable. 8io. B desviable. 824. B sencible. 816. B Honcle. 819. B 
tesme. 820. B Aglorisme. sofisme. 821. M loysme. 826. B aparcebre. 828. B 
febre. 833. B raubayre. giayre. — 49 — 

( — abre): Escalabre, ffabre, gabre, senabre, mabre, 
arbre, candelabre, [guabre]. 
840 ( — adre): Ladre, ladre, quadre, baladre. 

Escarpre. 

( — entpre): Sempre, destempre, asempre, sempre. 
(B /oi. CIvXXVI). {—aire): Quatre, batre, abatre, combatre, 
rebatre. 
845 ( — artre): Sartre, tartre, martre. 

Ardre. 

( — endre): [Gendre], tendre, tendre, tendre, atendre, 
escoxendre, rendre, vendre, pendre, mendre, entendre, 
rependre, compendre, contendre, ffendre, estendre, 
850 deffendre, apendre, desapendre, menysprendre, des- 
pendre, reuendre, [ofendre]. 

( — ompre): Rompre, corrompre, compre, [desrom- 
pre], 
[Cobre]. 
855 ( — ibre): Libre, vibre, gibre, tibre, [gingebre]. 

Timbre. 

( — ondre) : Tondre, f fondre, confondre, escondre, 
alondre, rescondre. 

Respondre, espondre, pondre, compondre. 
860 ( — auré): Metaure, caure, encaure, gaure, maure, 

laure, [faure], claure. 

( — otire): Moure, remoure, coure, recoure, roure, 
ffoure, loure, ploure, cloure, encloure, concloure. 
Sucre. 
865 Sepulcre. 

( — andré): Mandre, espandre (M jol. 25), resplandre, 
Alexandre, celiandre. 
[Espendre]. 

( — erdre) : Esperdre, perdre, munterdre. 
870 {— ongré): Congre, ongre. 

( — arbre): Marbre, arbre riubarbre. 838. M Scalabre. B fabre. guabre. 839. M abbre. 840. B cadre. 842. B 
assempre. 849. B comprendre, stendre. defendre. 850. B menj-spendre. 857. 
M scondre. 860. B mentaure. 864. B Cucre. _ 50 — 

( — egre): Segre, segre, consegre, alegre, persegre, 
negre, Munnegre, begre, entegre. 

( — erre): Querre, conquerre, esterre, xiuerre, ba- 
875 uerre, esquerre, erre, fferre, desferre, sofferre, verre, 
soterre. 

( — edre): Muruedre, penedre, edre, redre. 
( — agre): Sagre, agre, hagre, plagre, agre, magre, 
pagre, puagre. 
880 ( — aspre): Aspre, diaspre. 

( — eyre) : Veyre, creyre, peyre, neyre, arreyre, des- 
creyre, menyscreyre. 

( — crè): [Cre, menyscre, recre]. 
( — acre): Acre, sacre, sacre. 
885 ( — e): De, se, me, se, te, be; be, ffe, ffe, desfe, 

autse, re. 

( — ire): Martire, soffire, gausire, sentiré, cosire, 
desire, partiré, cobrire, descobrire, mentiré, vire, 
rire, gaudiré, albire, grasire, mire, remire, languire, 
890 sospire, trasire, [grassire], diré. 

( — mre): Escriure, biure, viure, desliure, auciure, 
liure, benuiure, scriure, [siure], dormiré, ffallire, riure. 
( — ogre): .Sogre, logre, pogre, mogre, nogre. 
( — afre): Nafre, saffre, golafre. 
895 ( — olre): Solre, absolre, tolre, colre, colre, molre, 

dolre, olre. 

( — entre): Entre, entre, ventre, centre. 
{M fol. 26) ( — ofre): Sofre, offre, [Jofre]. 
Cofre. 
900 ( — otre): Ffotre, refotre. 

( — orre) : Corre, escorre, borre, enborre, salmorre. 
( — odre): Odre, podré. 
( — enre) : Menre, genre, tenre. 
( — estre): Cabestre, pestre, siluestre, destre, sines- 
905 tre, sequestre. 874. B beuerre. 875. B ferre. M cofferre. 879. B poagre. 880. disaspre. 
884. B sarcre. 887. sofrire. 891. B del iure. 892. B beniure. 895. B absolrre. 
tolrre. 898. M orfre. 899. B coffre. 900. B fotre. — 51 ( — omhrc) : Nombre, escombre, cogombre. 
( — astre): Astre, desastre, bonastre, malastre, em- 
pastre, payrastre, ffillastre, barbastre, rastre, rastre, 
castre, 
910 Porxe. 

( — oure): Roure, roure. 
[Coure, moure, loure, foure]. 
( — oflé): Girofle, godofle, comofle. 
( — ambre): Ambre, alfambre, lambre, ffiambre, 
915 cambre. 

( — emhre): Pembre, membre, membre, remembre, 
setembre, noembre, decembre, tembre. 

( — obre): Pobre, cobre, descobre, recobre, manobre, 
calsobre, calobre, sobre, salobre, obre. 
920 Malaute. 

( — otnpre): Compre, recompre, corrompre. 
( — omte): Comte, vescomte. 

( — apte): Abte, disapte, recapte, acapte [menscapte]. 
( — otze): Onze, dotze, [cotze]. 
925 ( — istre): Registre, registre, ministre, panistre. 

( — i): Fi, ffi, deffi, [desi], refi, atresi, comi, mi, ri, 

acli [acli], si, aysi, di, vi, vi, mayti, parti, pi, quanti, 

guardi, gausi, (M fol. 27), ffi, esuahi, [euasi], comensi, 

[consenti], abelli, lli, grasi, auilani, exerni, vesi, bri, 

930 clari, alfonsi, qui, aqui, sami, cami, sarrazi, coffi, affi, 

aulti, desconfi, fflori, boci, veri, mesqui, genoui, vensi. 

( — ambi): Cambi, cambi. 

( — ibi): Arribi, estibi. 

( — ebi): Apercebi, decebi, concebi, recebi, debi. 
935 ( — aubi): Gaubi, raubi. 

( — obt): Robi, robi, trobi, adobi. 

( — orbi): Torbi, corbi, encorbi, descorbi, exorbi. 

( — ici): Artiffici, offici, nici, aparici, vici, beneffici. 908. M fillastre. 910. B portxe. 913. M Girofre. 919. B calçobre. 
921. B corompre. 922. B vezcomte. 926. B ffi. defi. 927. B ayci. enanti. 
928. B eaardi. M causi. 929. B abeli. avilani. 937. B trobi. M destorbi 
938. B nici. — 52 — 

sacrifici, malefici, desfici, hedifici, patrici, cruciffici. 
940 salici. 

( — alci): Calci, descalci, alci. 

( — orçi): Torci, destorçi, retorci, estorçi, f forci, 
esforci, refforçi. 

( — anci): [Enanci], lançi, descançi, dançi, af fianci, 
945 affarmançi, ffrançi, abalançi, [balanci]. 
( — ■ enci): venci, ajençi, [reuenci]. 
( — ordi): Ordi, mordi, cordi, concordi, acordi, re- 
cordi, gordi, cordi, exordi. 
(B fol. CLXXVII) ( — idi): Enuidi, reuidi, conuidi, midi, ouidi, 
950 oblidi, gnidi, cridi. 

( — adi): Nadi, badi. 

( — endi): Aprendi, reprendi, comprendi, [contendi], 
entendi, deffendi (M fol. 28), attendi, arrendi, [entendi], 
despendi, rendi. 
955 ( — ■ ardi): Guardi, reguardi, cardi, tardi, ardi, en- 

lardi, retardi, enbardi, albardi. 

{—ugi): Ffugi, reffugi, rebugi, cugi, (enugi], pugi, 
vgi. 

( — augi): Assuaugi, pplaugi, raugi. 
960 ( — egi): Dompnegi, ffadegi, enuegi, autregi, regi, 

passegi, tosegi, [troçegi]. 

( — egui): Pregui, negui, f fregui, regui. 
( — ili): Vigili, [Virgili], porfili, afili, marcili, crestili. 
( — auli): Entauli, estauli, bauli, [empauli, dauli]. 
965 ( — oli): [Toli, atoli, moli, doli, voli, oli, oli, apostoli, 

soli, recoli, descoli]. 

( — indi): Vincli, deuincli, [desuincH], reuincli. 
( — ali): Sali, cali, pali, tali, ali. 
( — • í7í): Afili, compili, Marcili, nauili, pili, cili, [gili]- 
970 ( — ami): Ami, desami, aflami, clami, desclami, 

aclami, brami, enrami. 

941. B Calci, descalci. 942. B torci, destorçi. forci. 943. B esforci, reforci. 
944. B descançi. danci. afianci. 945. B afermanci. 950. B gidi. 953. B de- 
fendi. arendi. 955. Bgardi. recordi, alibardi. 957. B refugi. 960. M dompnagi. 
961. M passagi. B preçegi. 962. B pregi. negi. ffregi. regi. 963. B marfili. 
964. B escami. 967. B desvincli. 669. B compli. — 53 — 

(— ini): Termini, carmini. 
( — ani): Romani, demani, ani. 
( — eni): Ameni, semeni, preni, esteni. 
975 ( — api): Api, arrapi, crapi, fforiscapi, pi... 

( — epi): lepi, trepi. 
Jaspi. 

( — ari): Dari, Natzari, repari, pari, compari, suari, 
breuiari, letouari (M /o/. 29), contrari, ylari, aduersari, 
980 reuersari, conuersari, macari. 

(— obri): Cobri, descobrí, recobri, sobri, obri, obri. 
( — ori): Vori, [oratori], pretori, decori, mori, tori, 
acori, demori, gregori, aj'tori, tresflori, ajutori, scrip- 
tori, auditori, perlatori, consistori, sentmori, mori. 
985 ( — erri): Erri, [esterrij, soterri, enquerri. 

( — eri): Queri, conqueri, [esmeri], estiueri, fferi, 
asperi, leri, conqueri, enqueri, soferi, offeri. 
( — arri): Barri, barri, enbarri, arri. 
( — andri): Calandri, alaxandri. 
990 ( — assi): Passi, passi, massi, amassi, lassi, enlassi, 

atrassi, trespassi, abrassi, estopassi, entrapassi, bassi. 
( — essi): Confessi, uessi, arressi. 
( — esi): Apressi, conpresi, mesi, conquesi, represi, 
presi. 
995 Dupti. 

( — avi): Saui, maui, aui. 
Laui, caui, sinaui. 
( — alui): Scalui, stalui. 
( — ervi): Nerui, ennerui, serui. 
loco ( — argui): Enbargui, cargui, descargui, allargui. 

( — ogtii): Jogui, mogui. Iogui, alogui, deslogui, 
cogui, affogui, remogui. 

( — agui): I^agui, pagui, apagui, tragui, cagui, 
amagui. 

974. B Amini. semini. 975. B arapi. capi. foriscapi. 978. B nacari. conpari. 
979. B ilari. 980. B machari. 987. B esperi. M enqueueri. 989. B alexandrí. 
992. B vessi, aressi. 993. B apressi, compresi. conquesi. repsi. 1000. B En- 
bargi. cargi. descargi. alargi. looi. B Jogi. mogi. ogi. allogi. deslogi. 1002. B 
cogi. afogi. reniogi. 1003. B pagi. — 54 — 

1005 ( — ergui): Endergui, condergui (M jol. 30), albergui. 

( — archi): Enarchi, marchi. 
( — orchi): Torchi, retorchi. 

( — onqui): Ronqui, estronqui, tronchi, [enjonchi], 
aconqui. 
loio ( — echi) : Pechi, sechi, ensechi. 

( — ichi): Ffichi, desfichi, presichi. 
( — uchi): [Aluchi, pelluchi], cluchi, descluchi. 
( — enchi): Trenchi, retrenchi. 
( — orchi): Corchi, encorchi. 
lo 15 ( — achi): Rachi, ensachi, estachi. 

( — eschi): Tresqui, pesqui, mesqui, lesqui, [aeschi], 
refreschi. 

( — aschi) : Iraschi, paschi, baschi. 
Naschi, maschi. 
1020 ( — orqui): Enforqui, reforqui, entreforqui. 

( — ochi): Tochi, retochi, enderrochi, brochi, ffloqui, 
reflochi, desflochi. 

( — anchi): Tanchi, ranchi, ranchi, [tanchi], estan- 
chi, esbranchi, arranchi. 
1025 ( — mi): Noui, proui, moui. 

( — aui): Aui, besaui, caui, claui [saui], asuaui, 
glaui. 

{ — axi): Laxi, engraxi, paxi, baxi, biaxi, ffaxi. 
( — aci): Glaci, desglaçi, atraci, caci, entaçi, maci, 
1030 paci, estopaci. 

( — engui): Vengui, auengui, esdeuengui, tengui, 
abstengui, obtengui, prengui, mantengui, desmanten- 
gui. 

( — egui): Legui, begui. 
1035 Pregui, segui, stegui, recegui, renegui, fregui, begui, 

carregui, [caçegui]. 

(— ó): Raso, sazo, ffayso, arso, canto, mantó, [bas- 

1008. B Ronchi. estronchi. aconchi. loio. B encechi. loii. B desfici, pres- 
sici. 1012. B peluchi. 1016. B Treschi. peschi. leschi. 1017. B refreschi. 
1018. B laschi. 1020. B Enforci. reforchi. entreforchi. 1021. B reíochi. 1023. 
B trauchi. rauchi. 1026. B asuasi. 1028. B faxi. 1029. M enteçi. 1034. M 
Iogui. 1035. B rosegui. 1037. B fayso. arco. cançó, monço. — 55 — 

to], cato, companyo, agulló, rosello, (M fol. 31), f falco, 
ffalço, pelliço, moltó, baró, racó, espero, brando, [ren- 
1040 do], salbo, garniso, billo, piló, giro, enuiro, besto, def- 
fenso, bretó, Gasto, Gasso, burgtinyo, [rasso], desraso, 
ffo, sermó, sermó, no, tenso, Salamo, Samso, Plató, 
plató, pao, leo, do, do, boto, ffello, Iplanso, peyro, 
Munso, carbó, pro, cuscusso, perdo, perdo, reperacio, 
1045 bordo, calesto, sarró, abandó. 

Qüestió, confessió, oració, persecució, entencio, 
confusió, [divizio, petició]. 
So, bo, tro, pro, somo. 
Canto, mantó. 
1050 ( — /'(): Nengu, degu, enfru, caseu, cumu, bru, hu. 

(B/o/. ClyXXVIII). ( — au): Pau, cau, cau, clau, pau, dau, 
stau, Garau, blau, mentau, ffau, bau, lau, suau, brau, 
mau, enclau, esiau, trau, estrau, [rau], nau, vau, plau. 
( — ou): Ou, cou, cou, bou, brou, plou, sou, mou, 
1055 remou, alou, prou, nou, nou, Ninou, sou, clou, Salou. 
( — ieu): Dieu, mieu, tieu, sieu, sieu, jusieu, alieu. 
Heu, brieu, capbrieu, enbrieu, grieu, rieu. 

( — iu): Agradiu, senyoriu, passiu, esquiu, briu, 

cabriu, griu, catiu, caytiu (M. fol. 32), niu, riu, riu, 

1060 perdiu, esforcin, altiu, horailiu, viu, reuiu, altiu, [so- 

breltiu], sobreuiu, nominatiu, genitiu, acusatiu, datiu, 

vocatiu, besatriu. 

Suu, duu, pruu, paltruu, nuu, nuu, cruu, luu. 

Ací comensen loo rims de les mudes finals. 

1065 ( — arh): Egarb, alarb, barb, escarb, engarb. 

( — ab): Enab, cab, sab, sab, [gab], arrab, menyscab, 
nab. 

( — eh): [Reçeb, aperçeb, concep, rebeb, estreb]. 

1038. M rocello. 1039. B falco. peUço. 1040. B seblo. bilo. M er.miro. 
B defenso. 1041. B bergunyo. 1042. B fo. tenço. 1043. M paho. laho. felo. 
planço. 1044. Bcuçcuço. 1046. MQuanto. 1650. M Nagu. B comú. 1052. B ge- 
rau. fau. susau. 1053. Binclau. io55BAninou. 1656. B jausieu. 1057. B cap- 
bicu. 1058. M pessiu. 1059. M cabbriu. 1060. B humiliu. 1063. B saltruu. — 56 — 

(— ib): Alzebib, [Atzebib], arrib, estib, adib. 
1070 ( — op): [Cop, cop, adob, bob]. 

[Rob, trop, Jacob, Job, arob]. 

{—alb): Calb, balb. 

( — orb): Orb, exorb, corb. 

Torb, corb. 
^^75 ( — d'i^b): Raub, saub, saub, [gaub]. 

[Dolç]. 

( — aç): Ivaç, enlaç, ffaç, braç, abraç, [menaç], 
caç, caç, sedaç, pedaç, entrelaç, arrebaç, [plac], pelaç, 
desfaç, refaç, metraç, [solaç]. 
1080 ( — eç): [Breç, dreç, endreç), 

{— enç): Venç, aienç, arjenç, axenç, lenç. 

( — ■ alç) : Calç, calç, descalç, descalç, f f alç, encalç, 
enbalç. 

( — orç): Fforç, esforç, reforç, torç, estorç, retorç, 
1085 destorç, corç. 

( — - anç) : Descanç, auanç, enanç, lanç, afianç, ba- 
lanç. 

( — erç): Esmerç, esmerç, terç, [terç], lerç. 

(— iç): Sobrepelliç, emperadriç, [liç], ffiç, ffeniç, 
1090 [fajrtiç], ffiladiç, pedriç (M fol. 33), nodriç, Roiç, paniç, 
robiç, tociç, preciç. 

Tuniç. 

( — oç): Tarroç, carroç, [zoroç], badoc, arroç, besoç. 

( — uç): [Alcaruç, luç], huç, capuç, [estruç, beltiç), 
I095 andaluç, aparuç, [fferruç, mandaluç, muç]. 

[Esturch, burç]. 
( — od): Pod, rod, brod. 

( — or d): Sord, gord, mascord, tord, manacord. 

David. 
lloo ( — ud): [Drud, mud]. 

( — af) : Matalaf , gaf , agaf , garraf , baf , parraf . 

Calaf. 

1069. B Arcebib. arib. estip. 1077. B faç. 1078. B cedaç. arrabaç. 1079. 
B matraç. 1084. B forç. 1086. M blanc. 1089. B Sobrepeliç. enparadiç. 
1090. B royç. 1091. B tosiç. presiç. iioi. B Matalaff. galf. agaff. garaf. bab. 
1102. B Calaff. — 57 — 

( — alf): Calf, escalf, recalí. 
( — uf): Buf, huf, estuf, arruf. 
1 105 {— í/): Bif, arrif, Rif. 

( — arf): Marf, arf, sarf. 
(— erf): Serf, serf. 

( — ig): Fig, lig, vilarig, reig, [relig], desig, [deslig], 
mig, ffestig, [desig], dig, ffrig, soffrig. 
iiio ( — ug): Rebug, rebug, ffug, cug, mug, pug, 

[mug], hug, estug, ffrug, reffrug, enug, traug, brug, 
esdug, adug. 

( — eg): Dreg, reg, peteg, escabeg, leg, ffreg, doneg, 
correg, fadeg, fadeg, [peleg, troceg], treseig, especeg, 
1 1 15 eleg, estreg, destreg, compleg, [empleg], dompneg, 
naleg. 

(— atig): Aug, asuaug, gaug, raug, (M fol. 34), faug. 
( — ^SY- C^8» assag, escag, escag, maig, maig, saig, 
saig, [gag, agayg], escampag, lag, ffag, empag, des- 
II 20 empag, bag, plag, [pag]. 

( — ach): Pach, apach, escach, hach, cach, anach, 
amach. 

Sach, lach, lach, enlach, ensach, bach, vbach, 
fflach, trach, atrach, retrach, [dach], drach, bestrach, 
1125 jach, [ajach], mach. 
Presech. 

( — asch): Pasch, irasch, trasch, basch, gasch, nasch, 
rasch, masch, quasch. 

( — auch): Pauch, apauch, trauch, [trauch], rauch. 
1 130 ( — crch): Cerch, enderch, derch, conderch, alberch, 

asberch, alerch, enterch. 

( — anch): Estanch, estanch, restanch, tanch, manch, 

ranch, arranch, ffanch, ffranch, csbranch, branch, 

banch, banch, cranch, barranch, blanch, hanch, sanch. 

I135 ( — ech): Lech, [pech], grech, grcch, [estech], sech, 

1J03. B Calff. recalff. 1104.. B arrufí. 1106. B Marff. 1107. B serff. 1109. 
B ffastig. frig. iiio. B fug. iiii. B refrug. 1112. B esdrug. 1113. B freg. 
1114. M ffadeig. espaseig. 1115. B domneg. in6. B nalex. 1117. B flaug. 
1118. B mayg. 1119. B escampayg. baig. empayg. 1120. B bayg. 1123. B 
enach. 1124. B flacb. 1127. B casch. 1131. B azberg. clerch. 1134. B anch. — 58 — 

[sech], lech, entech, dech, mech, rech, nech, plech, 
desplech, [aplech], replech, manech, bauech, [entech, 
parech]. 

( — ich): Amich, enemich, grasich, abellich, [afich], 
1 140 ffich, ffich, reffich, palefich, presich, ffallich, par- 
tich, [petich, petich], pacich, rich, pich, pich, sich, 
enich, mendich, abrich, [abelich], castich (B fol. 
CLXXIX), destrich, [amich], Alberich, [esplich], 
espich, antich, enrich, Aymerich, noyrich, fflorich, 
1 145 (M fol. 35), lich, deslich, dich. 

( — och): Toch, toch, estoch, roch, enderroch, broch, 

broch, croch, encroch, loch, loch, [foch], afoch, des- 

loch, alloch, moch, poch, coch, coch, hoch, badoch, 

joch, joch, desfoch, ffoch, Marroch, busoch, ffloch, pe- 

1150 degoch, soch, derroch. Moch, boch, joch, coch. 

( — uch): Duch, struch, frejoluch, ffexuch, [luch], 
puch, buch, huch, auch, such, sauch, truch, pelluch, 
[cuch], cluch, descluch, remuch, luch. 

( — usch): Pusch, ffusch, cusch, brusch, rusch, 
1 155 crusch, busch. 

( — urch) : Burch, turch, burch, turch, ffurch, curch, 
jurch. 

( — ench): Tench, [flamench], fflamench, badench, 
vench, reuench, rench, arrench, desrench, prench, 
1 160 auench, esdeuench, ffadench, trench. 
( — osch): Conosch, bosch. 
Ffosch, losch, mosch. 

( — olch): Ffolch, colch, solch, bolch, enbolch, [re- 
bolch], remolch. 
1165 Molch, tolch, volch, colch, olch. 

( — alch): Calch, recalch, balch. 
( — isch): Visch, visch, lisch, tisch, pisch, isch. 
( — esch): Tresch, ffresch, refresch, bresch, cresch, 

1139. B abelich. 1140. B palaffich. falich. 1144.. M antich. anrich. Eyme- 
rich. 1 145. B Ich, 1148. M aloch. B hoc. 1149. B foch. Maroch. bucoch 
1151. M freguluch. 1152. B pehich. 1156. M bruch. truch. B furch. M cntch. 
1157. Mjuch. 1 158. B flamench. 1159. B destrench. 1160. B avench. M sde- 
uench. B fadench, 1162. B fosch. 1163. B folch. — 59 — 

recresch, [besch], lesch, esch, (M. fol. 36), aesch, pesch, 
1170 almesch, ffrancesch, ffemesch, engelosesch, peguesch, 
pertesch, altiuesch, parentesch. 

( — arch): Enbarch, arch, arch, carch, larch, march, 
allarch, sarch, exarch, parch, ffarch, march. 
( — ■ orch): Porch, torch, exorch, retorch, badorch. 
1 1 75 Porch, enforch, entreforch, gorch, fforch, dorch, 

borch, atorch. 

( — onch): Ronch, ronch, tronch, estronch, lonch, 
alonch, ffloronch, enbronch, jonch, enjonch. 
( — auch) : Rauch, pauch, trauch. 
1180 (— al): Gresal, sal, sal, [mal] cal, cal, [qual], 

tal, [esperital], spital, emperial, jornal, infernal, Nadal, 
paschal, loral, al, val, venal, gambal, reual, vidal, 
didal, quintal, portal, barral, real, comdal, capdal, 
mortal, oriental, leyal, desleyal, celestial, principal, 
ii<S5 estiual, destral, parpal, tabal, cabal, pal, capital, 
animal, bosifal, mal. 

( — el): Gabriel, Michael, Raphael, Ratxel, Abel. 
ffel, ffel, cel, mel, Manuel, vriel, Daniel, gel, gel, 
ffesel, Israel, bel. 
1 190 Pel, tel. 

( — àngel): Àngel, archangel, estangel. 
( — àtil): Dàtil, estatil, portàtil. 
( — il): Abril, gentil, homil, affil, mil, cunil (M fol. 
37), ciuil, baronil, vil, ffïl, auil, stil, sotil, asotil, pil. 
1 195 apil, compil, acompil, manil, mongil, Gil, senyoril, 
barril. 
Aristotil. 

( — UI): ffill, cill, aquilí, mill, grill, espill, esquili, 
grondill, perill, gratill, marauill, volpill, enbill, conill, 
1200 satrill, [eniyl]. 

1170. B frmiçesch. ffromesch. enjelosesch. pegesch. 1172. B Fnibprch. 1173. 
B farch. 1175. B forch. 1178. B allonch. floronch. 1182. B pasqua!, cambal. 
1 184. E leal. .lesleal. 1185. B perpal. 1187. B Miquel, refael. retxel. 118S. 
B fel. fel. 1 189. B Irael. 1193. B atií, 1194. B fil. avií. estil. 1198. B fyll. cy!. 
aquil. mil. griyl. espiyl. 1199. B grondiyl. M parill. B periyl. g:atü. marauiyl. 
volpiyl. embiyl. coniyl. — 6o — 

(— oi): Kstrijol, dol, dol, Papiol, peyrol, Querol, 

mol, esmol, [col], sol, sol, juliol, oriol, ipol, [aristol], 

antol, glauiol, ffesol, col, [sol], [vol], lançol, breçol, 

puliol, estol, linyol, f fillol, [pèsol], muyol, caragol, 

1205 fluuiol, rosinyol. 

Estrangol. 

( — ui): Paul, Saul, aul, mul, remul, cul, cugul. 

( — all) : Mall, mall, cap mall, f f all, mirall, sali, cres- 

tall, badall, nuall, tall, treball, entall, estrall, vall, all, 

1210 cauall, mirauall, gall, [fayl], deffall, enuesall, call, 

Per callar, auall, call, per juyaria, call de ma o de 

peu, ball. 

( — ell): Bell, isnell, capell, panell, nouell, cartapell, 
[Martoreyl], capdell, cayrell, martell, apell, apell, 
12 15 [peyl], segell, segell, [cayrell], tamborell, cimbell, 
casell, ausell, cinyell, portell, ramell, vadell, consell, 
vell, libell, burell, canastell, ell, cancell, porcell, anell, 
yoyeU, castell, garbell, librell, bordell, tiffell. 

(— oli): Moll, almoll, ffoll, coll, coll, (M fel. 38), afoll, 
1220 Genoll, agenoll, alcoll, soll, soU, boll, [poll], broll, 

coffoll, ffonoll. 

( — ull): Ergull, ergull, viill, dull, sull, sull, ull, cull, 
acull, recull, brull, brull, escull, escull, capdull, mull, 
remull, tull, null, trull, tautull, esiduU, bull, rebuU, 
1225 acapuU, carull, lull, rull, despull. 

( — am): Am, [am], bram, clam, aclam, reclam, fam, 
fam, difam, afam, Adam, aflam, ram, aram, dam, car- 1201. M estrigol. payrol. 1202. B ju5'ol. M gayol. 1203. B fasol. M lassol. 
brassol. 1204. B filoll. 1208. B Ma3'I. mayl. caitipmayl. fayl. mirayl sayl. cris-, 
íayl. 1209. B badayl. mayl. tayl. estrayl. vayl. ayl. 1210. B cauayl. mirauayl. 
gayl. 1213. B beyl. isnel. capeyl. peneyl. cartapeyl. 1214. B Martoreyl. mar- 
teyl. 1215. B apeyl. sageyl. sageyl. caireyl. tamporeyl. M temborell. B cimbeyl. 
1216. B auseyl. cinyel. porceyl. rameyl. vedeyl. conseyl. 121 7. B veyl. 1219. B 
Moyl. almoyl. foyl. coyl. coyl. afoyl. 1220. B genoyl.agenoyl. alcoj^l. soyl. broyl. 
1222 B Krguyl. erguyl. duj'l. suyl. M vil B vsil. cuyl. 1223. B acuyl. recuyl. 
bruyl. bruyl. escuyl. escuyl. capduyl. muyl. 1224. B remuyl. tuyl. nuyl. tniyl. 
tautauyl. esiduyl. rebuji. 1227. M ffam. ffam. diifani. affam. afflam. — 6r — 

dam, cresam, anam, portam, donam, ensenyam, affe- 
ram, barram, ferram, lenyam. 
1230 ( — em): Presem, aguem, hisquem, anem, mesem, 

beguem, rendem, entesem. 

Amarem, férem, direm, darem, honrarem, jutjarem, 
afirmarem, conquerrem, pendrem, sotmetrem. 

( — im): Rasim, vim, vim, crim, [lim], tim, cim, rim, 
1235 prim, aprim, estim, aucim, alim, (B fol. ClyXXX), 
Cahim, purim, ferim. 

( — om): Plom, plom, tom, retorn, som, asom, colom, 
fom, rom, flestom. 
Nom, hom, renom, prosom. 
1240 ( — um): Costum, costum, escum, francum, fum, lum, 

tenrum, verdum, alum. 

( — erm): Ferm, (M /o/. 39) ferm, merm, aferm, re- 
ferm, conferm, [desfer m], meynsferm, erm, [verm]. 
( — orm): Dorm, adorm, vorm, enuorm, form, des- 
1245 form, reform, enform, conform, [Benidorm], 
(—a/w): Salm, païm. 
( — am): Clam, esclam, enblam, bram. 
( — elm): Elm, elm, Gacelm, Ancelm, Guillelm. 
[Olm]. 
1250 ( — an): Galan, tan, sofertan, entan, han, glan, gan, 
engan, ban, affan, merceyan, ploran, baysan, bayxan, 
anan, anan, [denan], semblan, [entan, fan, afan]. 

( — en): Seruen, siruen, cresen, descresen, menys- 

cresen, souinen, bellamen, sofiren, manen, dolen, 

1255 jausen, jausimen, cossen, falen, fallimen, talen, coui- 

nen, presen, aprenden, acurrimen, durmen, iradamen, 

desauximen, falsamen, plasen, deffallen, consiren, 1228. M affnram. fferram. 1230. B agem. lisquem. M masem. 1231. B bue- 
guem. M bueguem. 1232. B farem. M fferem. 1233. 'B afinarem. M conquereïu. 
B sotemetrem. 1234. B Rassim. 1235. B antim. cahym. M ífom. íflestom. 
1240. M ffranchum. 1242. M ffenn. fferm. refferm. 1244. >I ffonn. resfonn. 
1247. B scalm. M sclam. B embalm. 1248. B gaçelm. gilem. 1252. B enfan. 
1253. B menycrcsen. 1254. M softàren. 1235. B cosen. M ífallen. ffallLmen. 
1237. B desjausimen. M ffalçamen. B plassen. consinten. — 62 — 

desplasen, dictamen, fondamen, firmamen, nien, lan- 
guen, argen, accen, [atén], entén, cossen, men, fen, 
1260 causimen, [solamen]. 

( — in): Tin, entin, tragin, din, desmin, (gin, prin, 

aprin, desaprin, xerobin, serafin, retin, pentin, affin. 

( — on): Mon, mon, demon, Reymon, Simón, bron, 

rahon, Abdon, abon, son, preyon, fon, afon, confon, 

1265 redon, auiron, coron, ahon, hon, gausion, con, ton. 

Respon, son, pon, [rescon], Ebron, aron (M fol. 40), 

compon, despon. 

(— am): Arn, carn, [Talarn], escarn, escarn, des- 
carn, encarn. 
1270 ( — em): Hiuern, quadern, quintem, tern, Salern, 

gouern, gouern, vern, exiuern, esquern, [auern], luern, 
pern, estem, infern. 

( — om): Corn, corn, descorn. 
Torn, torn, retorn, forn, enforn, baorn, born, 
1275 [gomorn, morn, adorn], somorn, [sobborn], trestorn, 
jorn, soiorn. 
(M fol. 51. B-CIvXXX^°). ( — any): Frany, refrany, rescany, so- 
frany, estrany, tany, tany, atany, galuany, estany, 
complany, arany, company, acompany, bany, bany, 
1280 esuany, [enguayn], entany, bonany, malany, Oris- 
tany, Cabestany, orifany, babany, pany, tachany. 

( — eny): Enpeny, enpreny, seny, seny, destreny, 

(M fol. 52), desdeny, geny, engeny, capteny, preny, 

enseny, costreny, feny, feny, (B fol. CIyXXX^'°), en- 

1285 deny, peny, depeny, reny, desteny, estreny, breny, 

Gardeny, codeny, restreny, leny. 1258. M ffondamen. ffirmamen. 1261. B encin. 1262. B xarobin. M seraffin. 
racin. 1263. B raymon. 1264. M ffon. affon. 1265. B aviron. on. 1670. B 
luern. cadern. qlntern. 1274. M fforn. enffom. B baron. 1277. Mffrany. B frayn. 
M reffrany. B refrajTi refrajm. M soffrany. B sofrayn. 1278. B estrajTi. tayu. 
tajm. atayn. atayn. gauayn. estayn. 1279. B bon any. 1282. B enpeny. senyn . 
sensm. destrenyn. 1283. B geyn. engeyn. capteyn. preyn. 1284. B enseyn. 
costrejTi. fensTi. endeyn. 1285. B peyn. despeyn. reyn. desteyn. estrej-n. breyn. 
1286. B codeyn. — 63 - 

( — iny): [Ciny, desciny, aliny, enpiny, estriny, 
apriny]. 

( — ony): Codony, grony, engrony, tony, cony, fony, 
1290 fony, resfony, bony, trony. 

( — uny): Puny, puny, conjuny, desjuny, [cuny, 
desluny, lamuny, muny, juny], besuny, luny. 
(M /o/. 40) ( — ap): Cap, cap, acap, anap, drap, tap, [nap], 
arrap, gap, sap, 
Ï295 {—<^sp)•. [Casp, asp]. 

Josep. 

( — ^PY- I^P> estrep, cep, [estrep], recep, apercep, 
concep, decep, gep. 

( — ^P)'- Macip, felip, garip, xorip, naip, estip, dip. 
1300 ( — op): Sop, lop, cop, grop, arrop, adop, glop. 

Trop, arrop, estrop, [drop], prop, Isop. 
Cup. 

(— alp): Calp, salp, balp, palp, [Rialb]. 
( — oip): Volp, polp, desuolp, encolp, desencolp. 
^3^5 { — amp): Camp, acamp, ramp, [estramp], escamp, 

[estamp], lamp. 

( — omp): Romp, comp, tromp, romp, corromp. 
( — up): Escup, al] up, cup. 

( — ar): Lansar, amar, amar, presar, preyar, honrar, 
1310 clar, car, (M fol. 41), car, par, par, apar, anar, [passar, 
passejar], far, far, desfar, refar, mar, afar, donar, fiar, 
[fizar], refiar, desfiar, ficar, deflaçar, allisar, [atzar] 
athar, menyspresar, cardar, cardar, comptar [com- 
par, compar], comprar, lacar, enlaçar, [deslaçar], tor- 
1315 nar, emperar, pujar, enamorar, [guerrejar], terreyar, 
anar, [sojornar], trenuytar, continuar, emprenyar, 1287. B CÍ3m. descyn. alyn. Enpin. estryn. 128S. B apvii. 1289. B Codonyn. 
gronyn. cngroyn. toyn. coyn. 1290. B loya. refoyn. bo>Ti. troyn. 1291. B 
pun_\Ti. pun3m. coniunjTi. desjuyn. cuyn. 1292. B desluyn. Iamu5•n. mujTi. juyn. 
desiuyn.besuyn. 1294. B arap. 1297. Bstrep. M aparcep. i299.Mffelip. 1301. 
B arop. 1306. B stamp. 1307. B somp. 1308. B aliup. 1309. B lausar. 1311. 
M ffar. ffar. 1312. B fisar. M ffiar. M fficar. 1314. M lazar. M enlassar. 
1315. M enemorar. 1316. M empreyar. — 64 — 

comportar, inflar, soportar, durar, forçar, lausar, en- 
senyar, reperar, emberasar, besar, sobrar, mostrar. 
( — er): Veser, beser, armer, beuer, plaser, làser, 
1320 voler, [doler], tener, hauer, [hauer], caser, [caser], 
jaser, esper, esper, desesper, poder, conquerer, saber, 
retener, [paper, lausenger, sender], diner, dreturer, 
barber, joquer, primer, aparer, comparer, doler, moler, 
sencer, derrer, farrer, ganer, fabrer, jaser, lorer, graner. 
1325 Liger, [esliger], desliger, giger, alger, afiger, friger, 

refriger, sofriger. 

( — ir): Quir, requir, albir, albir, cosir, vir, mir, re- 
mir, jausir, sofrir, màrtir, mentir, ausir, sentir, partir, 
cobrir, desir, venir, garir, suspir, grasir, mantenir, 
1330 substituir, requerir, seruir, enquerir, [enrequir], enal- 
tir, grasir, conquerir, sobir, enardir, [suasirj, esuahir, 
vestir, bastir, tir, enardir, pessaguir, dir, ferir, res- 
plendir, luzir, recolir, esclarir, morir. 

( — inyer): Pinyer, despinyer, tinyer, cinyer, des- 

1335 cinyer. 

(M/o/. 42). ( — unyer): Punyer, junyer, conjunyer, grunyer. 

( — or): Cor, mor, decor, for, sicomor, or, tresor, tor, 

tor, sor, sor, plor, llor, vxor, soror, por, flor, ador, acor. 

Amor, sabor, color, color, calor, fredor, humor, 

1340 albor, terror, ricor, senyor, temor, honor, desonor, 

dolçor, emperador, corrador, corrador, pagador, lector, 

actor, actor, doctor, dolor, furor, ardor, pijor, mellor, 

prior, lausenjador, valedor, volador, enqueridor, infla- 

dor, fraremenor, presicador, pastor (B/o/. CLXXXI), 

1345 alor, procurador, valor, inuentor. 

( — ■ aur): Aur, saur, daur, tesaur, laur, Monlaur, 
maur. 

( — ur) : Mur, mur, escur, escur, pur, pur, apur, 

1317. M fforçar. ansanyar. 1324. M ffarrer. ffabrer. 1325. M ffriger. 
1326. M reffriger. soffriger. 1328. B causir. soferir. M soffrir. M mantir. B asir. 
M pertir. 1329. M gorir. B sospir. 1331. B sobrir. suair. M enerdir. 1332. M 
fferir. 1337. M ffor. sicamor. 1338. E lor. Mfflor. 1339. Bsaubor. 1341. M pa- 
guador. 1342. M ffuror. 1343. M lausajador. B lansenyador. M valador. B vo- 
ledor. 1344. B frayremenor. 1346. M tresaur. 1348. M scur. -65 - 

segur, fur, bagur, dur, madur, [murmur], jur, perjur, 
1350 mur, vilaur, [vilamur], atur, erbatur. 

( — anyer): Plànyer, complanyer, franyer, refranyer, 
tanyer, atanyer, [so franyer). 

( — exer): Conexer, desconexer, reconexer, nexer, 
pexer. 
1355 ( — ds): Las, las, mas, compàs, [compàs], ras, cas, 

cas, gras, pas, pas, [pas], nas, atras, bras, donas, do- 
mas, romàs, compàs, ffas, tacas. 

( — elles): Belles, xançonelles, [nouelles], cantarelles, 
aucelles, isnelles, donzelles, exelles, capdelles, descap- 
1360 delies, flagel•les, [cabrelles], caramelles, pastorelles, 
abelles, celles, velles, nouelles, parelles (M foL 43), 
mamelles, oronelles, estelles, esquelles, ouelles, xixe- 
lles, orelles. 

{ — aties): Baues, baues, laues, traues, braues, obra- 
1365 ues, blanes, faues, caues, honraues, estaues, cercaues, 
juraues, [intraues], sotscaues, laues, tornaties. 

( — estrès): Finestres, pestres, [cabestres], mestres, 
destres, sinestres. 

( — aces): Braces, abraces, maces, maces, laces, en- 
1370 laces, [deslaçes], descalces, entrellaces, taces [taçes], 
mordaces, fogasses, atraces, merraces, metraçes, me- 
naçes, cuyraçes, desfaces, no fasses. 

( — adés): [Notades, obrades, sembrades, mostrades]. 

( — asses): Bagasses, lasses, passes, passes. 
1375 ( — ■ ançes): Lançes, lançes, dançes, fermançes, ba- 

lances. 

( — ahles): Estables, conestables, amables, honora- 
bles, notables, venables, diables, durables, amigables, 
espauentables, perdurables. 1349. M ffur. 1351. M ífranyer. reffranyer. 1356. B bas. 1358. B beyles. 
1359. B doncelles. 1360. M fflagelles. 1361. B pareyles. 1362. B mameyies. 
oroneyles. esteyles. esqueyles. oueyles. xixeyles. 1365. M ffaues.staues. 1367. M 
ffinestres. B prestes. 1369. B braces. abraces, maces, laçes. enlaçes. 1370. B en- 
trelaçes. taçes. taçes. 1371. B mordaces. íogaçes. M ffogasses. matraçes. 1374. 
B baguases. 1375. M ffermançes. 1377. B conastables. honrables. 1379. B 
espauantables. — 66 — 

1380 { — es): Pres, pres, reprès, après, menyspres, fes, 

fes, entès, [ençes, ençes], tes, tres, fres, mes, mes, 
[sotzmes], des, es, conques, cortès, defès, [defès], 
manes, vales, braces, pales, burgès, [mercès], ales, 
astes, estes, encès, res. 
^3% ( — agres): Magres, agres, sagres, pagres. 

( — istres): Maistres, panistres, ministres, registres, 
registres. 

( — istes): Canonistes, legistes, listes, listes. 
( — ines): Quines, quines, fines, afines, beguines, 
1390 tines, nines, mesquines, boquines, espines. 

{ — antes): Plantes, plantes, xantes, encantes, man- 
tes, [mantes], (M fol. 44), amantes, infantes, santes, 
tantes, tantes, [antes], bescantes, gantes. 

( — agites): Bragues, enbragues, amagues, apagues, 
1395 dagues, Moragues, embriagues, tragués, pagues. 
Peges. 
Margens. 

( — is): Fis, fis, lis, alis, vestis, ris, [ris], patis. 
Paris, dauis, paradis, elis, aclis, [enclis], vis, abis, 
1400 fallis, grasis, bis, robis, auis, asis, masis. 

( — ays): Ffays, lays, cays, biays, bays, mays, gays, 
carcays, verays, sofrays, [pays], esmays, asays. 

( — ars): Ars, amars, mars, [esguars], escars, fars, 
afars, pesars, cars, lars, auars, ciuars, pars, pilars. 
1405 ( — ers): Énuers, reuers, reuers, conuers, vers, ba- 

sers, diners, romers, diners. 

( — os): Oracios, amfos, volentos, ancios, graciós, 

tracios, angoxos, preciós, amorós, coratjós, consirós, 

ros, tos, garrigos, dos, amdos, desijos, [virtuós, rasos, 

14 10 planços, moltos], cos, carragos, companyos, peraros, 

gesardos, canyos, saborós, perdos. 1381. M ífes. ffes. ffres. 1382. M deffes. 1383. M burgues. B merçes. 1389. 
M ffines. affines. B benignes. 1390. B spines. 1393. M besantes. 1394. M bur- 
gues. enburgues. iSçs- B daragues. M enbriagues. B pagès. 1397. B Mariens. 
1398. M ffis. ffis. 1399. B parays. 1400 M ffellis. 1403. B fas. M ífars. 1404. 
M affars. 1405. B besers. 1408. B coratios. M cossiros. — 67 — 

( — us): Jus, clus, reclús, Monclús, resclus, sus, fus, 
fus, plus, pus, us, us, fus, cus, descús, deius, Jesús, 
acus, abús, Pertus, Artus. 
1415 ( — aus): Paus, repaus, claus, laus, laus, aus, aus, 

(M fol. 45), aus, braus, naus, corraus, leyaus, faus, 
maus, fraus. 

( — ens) : Deus, meus, teus, seus, neus, neus, [geus, 
veus], leus, leus, capbreus, capbreus, juseus, Andreus, 
1420 Matheus, Barthomeus. 

( — enes) : Cadenes, penes, penes, uesenes, antenes, 
alenes, empenes. 

( — aps): Caps, taps, caps, anaps, escaps. 

( — ims): Rims, cims, crims. 
1425 ( — ents): Couinents, talents, falliments, benigna- 

mentò, dolents, torrents, pendents, sofïrents, despen- 
dents, dents, perdents, sotsments, comensaments, 
precedents. 

( — ells): Coltells, vadells, pells, anells, tifells, cap- 
1430 delís, capitells, ausells, vells, bells, isnells, ells, far- 
cells, cimbells, capells, yoyells. 

( — ats): Forsats, donats, apellats, sollats. 

( — ichs): Amichs, enemichs, oblichs, oblichs, enichs, 
destrichs, abrichs, abrichs, pichs, pichs, crichs, fichs, 
1435 fichs, antichs, trichs, palafichs. 

( — echs): Sechs, rechs, entechs, pechs. 

Bauechs, rechs, lechs, mechs, renechs. 

( — onchs): Lonchs, allonchs, tronchs, ronchs, flo- 
ronchs, jonchs, enjonchs. 
1440 ( — als): Gresals, sals, sals, espiritals, celestials, 

jornals, nadals, pasquals, als, cabals, reyals, guanbals, 
corrals, tabals, infernals, liberals, aytals, canals, co- 
minals, descominals, parpals, leyals, desleyals. 1412. M Muaclus. 1413. M ífus. ffus. vs. vs. 1416. B coraus. M iexaus. 
ffaus. ffraus. 1419. M cabbreus. 1724. M sims. 1425. M ffalliments. 1429. M 
tiffells. ífarcells. 1431. M simbells. 1432. M fforçats 1435. M ffichs. ffichs. 
entichs. 1438. M ffloronchs. 1440. M spiritals. 1441. B reais. — 68 — 

(M fol. 46) Espondils. 

1445 ( — àpols): Nàpols, escàpols. 

( — olis): Molls, almoUs, folls, toUs, [goUs], genolls, 
polls, soUs. 

( — ois): Vols, cols, dols, mols, aristols, fesols, cre- 
sols, sols, sols, absols, lansols, estols, caragols, peyrols, 
1450 pèsols. 

( — uls): Muls, culs, coguis. 

( — ers) : Berengiers, ferrers, cauallers, soldaders, 
[esparuers], falconers, marmers, mercaders, escuders, 
botallers, 
1455 ( — ^^^Y- Amors, sabors, colors, fredors, ricors, hu- 

mors, senyors, angoxors, temors, honors, doctors, 
priors, valedors, lausenjadors, xufladors, presicadors, 
obredors, frayresmenors, trobadors, socors, empe- 
radors. 
1460 ( — íirs): Murs, murs, escurs, acurs, purs. 

( — oms): Coloms, vescoms, corns, homs, presoms. 
Olms. 

( — ems): Crems, ffems, prems, reprems, rems, rems. 
( — elms) : Elms, Gatzelms, Ancelms. 
1465 {— alms): Salms, palms, calms, escalms. 

( — ums): Costums, acostums, lums, alums, fums, 
perfums, tenrums. 

( — oms): Poms, coloms, ploms, ploms, enploms, 
[toms], soms, retoms, assoms. 
1470 ( — anís) : Benenants, amants, liamants, afants, 

enants, enfants, tants, [pans], enuants, vants, grants, 
sants, mans, mans, mans, gans, gigants, truants. 

( — ents) : Bonaments, sauiaments, gayaments, ba- 
Uaments gentilments. 1446. B moyls. almoyls. foj'ls. goyls. genoyls 1447- B poyls. soyls. 1448. M 
ffesols. 145 1. B. cuguls. 1452. B feriers. M fferriers. B caualliers. soldadiers. 
1453. B esparuiers. falconiers. M ffalconers. 1455. B humors. 1456- B senyors, 
angoyors. M anxors. 1457. B pors. M lausajadors. 1458. M hobredors. 1464. 
M Ançelms. 1465 M scalms. 1469. M asoms. 1470. B benenans. anans. lia- 
mants. B afans. M affants. 1471. B tans. 1473. M sanaments. — 09 — 

1475 (M jol. 47) (— ins): Ins, dins, nins, fins, adins, pins, xeru- 
bins, serafins, fadrins, lins. 

(— ons): Fons, fons, redons, móns, Raymons, 
auirons, cabirons, plansons, falcons, falcons, gats 
maymons, brendons, cagallons, touallons, papallons, 
1480 moxons, colons, botons, fflaons. 

( — aps): [Draps, gaps, caps, haps]. 
( — amps): Camps, lamps, escamps, estramps. 
( — ips)\ Macips, garips, adips, felips. 
(— ops): Ops, trops, esclops, arrops, adops, estreps, 
1485 isops, exerops. 

{— ays): Gays, rays, biays, lays, pantays, nays, 
bays, verays, esmays, fa^'s, engrays, mays, irays. 

( — erns): luerns, caserns, [descaserns], esterns, 
[esquerns], tems, quinterns, sisterns, perns, gouerns, 
1490 exiuerns. 

(— ims): [Prims, rims, lims, lims, cims, vims, es- 
tims, escorrims, rayms]. 
( — uts): [Vouts, comuts]. 
( — eys): Ceys, peys, domneys, abelleys, leys. 
1495 ( — ^y^Y- Puys, enuys, desduys, [autruys]. 

( — ies): Dies, [vies], bogies, cauallies, seguiries, 
romies. 

( — ules): Nnles, [Jules], mules, vules, cules. 
( — emps): Tremps, estremps, temps, destremps. 
1500 ( — adcs): Vegades, jornades, ordonades, bades, fa- 

des, orades, priuades. 

( — ai): Amat, presat, exilat, honrat, montat, lat» 
fadat, cargat, nomnat, enamorat, acordat, maluat, 
daurat, gat, rat, nat, fat, encantat, barat, tapat, forat, 
1505 [pecat, prat, escoltat], (M fol. 48), dempnat, comensat, 
desemperat, honestat, estat, forrellat, cadenat, en- 
cadenat. 

1475. M ffins. 1476. B cerafins. M saraphins. ffadrins. 1477. M ífons. ffons 
1478. M ffalcoQS. ffalçons. 1482 M scamps. stramps. 1483. M ffalips. 1484. 
B arops 1485. M ysops. 1487. M ffays. B rays. 148S. M quasems. 1496. B 
bugies. canalles. M Seguries. 1500. M ffades. 1503. M ífadat. B caregat. 
1504. M durat. fiat. fforat. 1506. M fforrellat. — 70 — 

( — et): Floquet, destret, estret, quet, fret, pet, 
refret, arret, beneset, atret, let, alet, (B fol. CLXXXIl) 
1510 nalet, brunet, fet, perfet, met, net, net, bufet, alfabet, 
folquet, set, luquet, guaniuet. 

( — it): Crit, lit, nit, petit, ferit, exernit, abellit, 
anuit, vestit, adormit, rit, abit, vit, polit, garnit, 
delit, complit, finit, infinit, grasit, espandit, oblit, 
15 15 noyrit, delit, blansit, fallit, defallit, apetit, ayzit. 

( — ot): Pot, pot, not, lot, cot, escot, açot, clot, dot, 
pilot, apilot, got, [garrot]. 

IvOt, enlot, bot, bot, nebot, rot, tot, glot, flot, mot, 
sanglot, brot. 
1520 ( — ut): Embut, escut, mut, put, sabut, premut, 

barrut, barut, tribut, banyut, virtut, combatut, [batut, 
ajut, crescut]. 
(M fol. 49) ( — aut): Saut, desant, empaut, caut, esmaut, asaut, 
baut, saut, nembaut, [riambaut, ribaut], Tibant, 
1525 Girant, Ermengaut, malaut. 
( — eut): Enpeut, enpeut. 

( — olt): Molt, tolt, coit, [solt], absolt, disolt, ressolt, 
descolt. 

Molt, escolt. 
1530 ( — ant): Cant, encant, encant, tant, descant, bas- 

tant, bescant, sant, plant, plant, mant, [mant], amant, 
[auant]. 

( — ent): Jausent, dolent, enguent, turment, ment, 
destent, talent, argent, parent, aparent, paruent, dent, 
1535 forment, calent, pudent, consent, sent, sensera- 
ment, falliment, leyalment, desconaxent, estranya- 
ment, punyiment, escalfament, espordiment. 

( — int): Vint, quint, tint, pint, cint, tint, destint, 
depint. 

1508. B folquet. M ffloquet. ffret. 1510 M ffet. buffet. 15:1. M ffolquet. 
1512. B peytit. M fferit. 1513. B avnit. 1514. M ffinit. 1515. M ffallit. de- 
ffallit. 1516. Macot. 1518. M fflot. B fot. M mon. 1520. M Ambut. B sibut. 
1523. M enpaut. 1524. M Tribaut. 1529. M scolt. 1530. M bestant. 1534. B 
arient. 1535. M fforment. 1536. M ffalliment. stronyament. 1537. M scalfa- 
meat. spordiment. 1538. M Uint. 1540 {—unty. Punt, punt, junt, [depunt], repunt, de- 

funt, unt, conjunt, munt, munt, apunt. 

{—art): Lambart, guitart, Renart, part, [part], 
gart, [tart, art], fart, mart, lart, enlart, lengart, boxart, 
[dart], lopart, esgart, quart. 
^545 ( — ert): Cubert, cubert, descubert, sofert, cert, 

despert, pert, apert, Albert, espert, espert, luert, 
vbert, Gispert, desert, ofert, reuert, [lambertj, ert, 
Robert, insert. 

Vert, esquert, juyuert. 
1550 ( — ori): Confort, conort, desconort, acort, mort, 

port, [port], tort, aport, fort, mort, mort, ort, estort, 
[acort], recort, recort, deport, discort, sort, deport, 
redort. 

Bort, sort, gort, cort, mascort, [tort], pelort, gort, 
1555 somort. 

( — urt): Curt, surt, surt, furt, ahurt. 
{ — est): Honest, agrest, manifest, lest, test, [test], 
quest, enquest, request, desonest, rest, arrest, prest, 
prest. 
1560 (M fol. 50) (— ast): Past, past, tast, tast, ast, [gast], bast, 
bast, abast, enast, encast. 

( — ist): Crist, requist, conquist, vist, quist, auist, 
ausist, trist, venist, betist, posist, diguist, bataguist, 
forcist, amist, benuenist, partist. 
15^5 ( — <^^t)'• Host, tost, tost, post, post, ve tost, desbost, 

rebost, rost, rost, encrost, acost, cost, cost. 

( — ost): Lagost, most, remost, agost, sost, congost, 
congost. 

( — ust): Fust, fust, just, aiust, tabust, enfust, afust, 
1570 rebust. 

( — ayt): Fayt, fa>i;, afaji;, plaj-t, trayt, aguayt. 1540. M vnt. 1542. M ciutart. X543. M ffart. lenguart. 1545. B des- 
curbert. Msufert. 1546. Mspert. 1547. M offert. i55i.Mffort. 1556. M ffurt. 
1558. B arest. 1562. B avist. 1563. B ausit. 1564. M ffoxcist. 1567 B ree- 
most. 1569. M f fust. ffust. 1571. Mffayt. ffayt. — 72 — 

aguayt, gayt, desfayt, refayt, atrayt, retrayt, bestrayt, 
empayt, contrafajrt, alcayt. 

( — eyt): lye}^, estreyt, destreyt, costreyt, treyt, 
1575 fre}^!, maleyt. 

( — uyt): Nuyt, luy-t, tuyt, tuyt, cuyt, cuyt, fruyt, 
trenuyt, aduyt, esduji:, [desdu5rt], buyt, salcunduyt, 
deduyt. 

( — aut): Aut, desaut, caut, ribaut, baut, asaut, 
1580 esmaut, saut, defaut, malaut. 

( — ax): Cax, escax, biax, fax, trax, lax, carcax, 
nax, pax, grax, balax, borrax, bax, bax, languardax, 
bastax. 
(M fol. 51) ( — ex): Parex, aparex, florex, reuerdex, enardex, 
1585 [enagrex], conex, desconex, fenex, enauolex, amagrex, 
polex, rogex [regex], bandex, blandex, pex, escrex, 
[grex], crex, recrex, abellex, noyrex, prosesex, lan- 
guex, rostex. 

( — ix): [Pix, compix, dix, guix, enguix, tix, 
1590 destix, flix]. 

( — ox): [Box, fox, mox, blox, angox]. 
( — ux): Pux, pux, flux, flux, aflux, engrux, crux, 
escrux, trux, rux, moradux, adux. 

( — ay): Play, play, desplay, may, may, esmay, gay, 

1595 [gauay], esuay, veray, ray, desmay, [desuaj'•], hay, ay, 

lay, fa}', ray, [xay], jay, desiay, morray, tray, retray, 

atra}', sostray, glay, fay, desfay, [faray, gay], bay, 

play, apay, pay, iray, portaray, segray. 

( — ^y)'- Sopley, autrey, mercey, enuey, pley, apley, 

1600 despley, maney, sordey, feney, repley, pecey, [perey, 

grey], guerrey, crey, torney, ley, prey, dompney, fey, 

esfrey, [aucrey], cundey, sabey, hostey, vey, meyns- 

crey, reney, seruey, remey, ley. 

(M fol. 52) (— oy): Croy, joy, boy, oy, goy. 1572. Mreffayt. 1573. M enpayt. 1575. M ffreyt. B naleyt. 1576. M ffruyt. 
1581. M ffax. 1582. B paix. graix. balaix. borraix. 1584. M fflorex. 1585. M 
ffenex. 1592. M fflux. fflux. afflux. 1595. M suay. 1597. M ffay. 1598. M 
ffay. porteray. 1600. M ffeney. 1601. B domney. M ffey. ~ 11 — 

1605 ( — uy): Duy, duy, aduy, luy, saluy, cuy, fuy, enuy, 

amduy, abeduy, desduy, esiduy, suy, bruy, destruy, 
autruy, puy, truy. 

( — atz): Amatz, presatz, honratz, exalçatz, mon- 

tatz, latz, fatz, cargatz, nomnatz, acordatz, patz, 

1610 pratz,fadatz,maluatz,moratz,lauatz, [fullatz, pregatz]. 

( — etz): Pretz, netz, letz,. decretz, vetz, detz, cretz, 
havetz, [hauretz], quetz, rietz. 

( — itz): Ditz, ditz, gitz, oblitz, punitz, vestitz, sen- 
titz, garnitz, desgarnitz, fallitz, bronitz, feritz, fey- 
1615 ditz, abellitz, exernitz, esclaritz. 

( — otz): Notz, notz, votz, totz, sotz, motz per 
molts, botz, brotz, potz, crotz, senglotz, motz per dits, 
glotz, desortz, rotz per rompre, rotz per rotar, dotz, cotz. 

( — artz): [Artz, cartz, partz, sartz, sartz]. 
1620 ( — uytz): Cuytz nuyts, bruytz, nuytz, luytz. 

( — uiz): [Volgiitz, nutz, lutz, lutz], temutz, fon- 
dutz, confondutz, pendutz, apercebutz, brutz, drutz, 
[dutz, perdutz], esperdutz, casutz, [escasutz], mo- 
gutz, somogutz, [escomogutz], nutz, adutz. 

1625 Cobla d'en Jacme March per exemple de alguns 

rims sens par appellats riras de fènix: 

Si m fay amor magrir los espondils [sol] 

Tant fort qu'ades seray pus fret que gibres, 
E gens no trop null restauran din libres, 
1630 Mas bon esper qui m'es axi com sucre. [sol] 

Quan vey lo ros ins fulla de col crespa [sol] 

E li riu clar qui gin refresca l'erba. 
Mon cor reuiu qu'era poyrits com nespla [sol] 

Qu'ab bon esforç say que mant hom restaura. 

1605. M ffuy. anuy. 1606. B embaduy. esduy. 1009. M fíatz. gargatz. 
B caragatz. 1610. M ffadatz. B ffullatz. 2612. B quietz. 1614. M fíallitz. 
B falitz. brunitz. M fferitz. ffeyditz. 1620. B scruytz. 1621. M ffondutz. 1622. 
M conffondutz. 1624. B somugutz. 1625. B Jachme. d'alcuns. 1626. M ffemz. 
1627. M spondils. 1628. B frets. 1629. M ics. B ges. nul. dien. 1630. B mon. 
M sper. B çucre. 1631. B uey. sus fuyla M del col. B crespe. 1632. reírescha. 
1634. M sforç. — 74 — 

1635 (M fol. 54) Aquests rims son rims de fènix per ço com fènix 
es un sols, axi aquests rims son singulars sens par: 

Fènix, cambra, dolça, nebda, marfa, garga, upega, 
índia, noble, cella, ungla, rambla, nespla, trapana, 
(B fol. CLXXXIII), òrfena, orfe, vanoua, seure, 

1640 sapulcre, aspre, cofre, porxe, malaute, jaspi dupti, 
Tuniç, Dauid, pressech, marcha, Aristotil, pèsol, es- 
trigol, estrangol, olm, Josep, espondils, gibres, restaure, 
tortra, tracta, secta, manleuta, selua, perxa, betxa, 
orde, cercle, libres, crespa, lomble, simple, aesme, 

1645 Jacme, pintre, escarpre, ardre, [timpre, margens, 
Àfrica, canter]. 

Cobla d'en Jacme March per eximpli d'alguns 
equiuochs [que y ha] perquè mils puxen entendre la 
obra següent: 

1650 Cella qui yeu port en semblant de colomba. 
Ans a le vetz con mon cor en als tomba 
Mi te yoyos, mas a les vetz me plomba. 
Mas axi greu, com si staua dins tomba, 
Car say que es molt pus dolça que pomba 

1655 Perqu'eu segray de comba en recomba, 

Jes no m'o prey si tots me lansen pomba 
Mon dret cami, tro hage de sa plomba. 1635. B Aquestos. M ffenix. ffenix. 1636. B vn. M .1. 1637. M ffenix. 
B camba. nepda. gorga. 1638. B nobla. trapena. 1639. B ofema. ofere. vanoa. 
çucre. M seure. 1640. B sepulcre. M coffre. B portxe. M dupti. 1641. M presech. 
1643. B pertxa. 1647. B exemple, alcuns. 1649. M la obra après saguent. 

B Ceyla que eu port en semblan de colomba 

mi te joyos, mays a les vetz me plomba; 
Car say que es molt pus dolça que pomba 
jes no mo preu si tot me lancem pomba. 
Ans a les vetz com mon cor en als tomba 
Mes axi greu com si staua dins tomba, 
per qeu segray de comba en recomba 
Mon dreig cami tro qu'en baj una plomba. 75 — i66o Rims apellats equiuochs que volen dir ab equi, que 
es egual, e voch que vol dir qu'en un mot, egual veu 
ha dos o tres significats diuerses e caseu fa son leyal 
rim: (M fol. 55) Per lo fruyt 
per pomar pomba 1665 Per lo vas 

per celi qui tomba tomba Per la ploma 
per lo qui ploma plomba Per la roba 

per celi qui roba roba 1670 Per granera 

per qui assota 

per senyal de castell scoba Per casa de bany 

per aquell qui s'i calfa estuba 1675 Per la cassa 

per celi qui cassa 

per l'esturment de cuyna cassa Per la lança 
per qui lança lança 1680 Per la pinça 

per celi qui's pinça pmça 1658. M appellats.. B que s. 1659. M agiíal. B e uox. que uol dir veu que 
en. 1660. M ha II. ho .III. ...diuersos. B leal. 1662. B poma. 1665. B sell qui 
toma. 1657. B plomar. 1669. B per sell qui furta. 1671. B acota. 1674. B sell. 
1675. B caça. 1676. B caça. 1677. B estrument. 1679. B per qui la lança. 
1680. B sella. — 76 — i685 1690 1695 1700 1705 Per lo pes 
per una bèstia 

[Per esturment de pesar 
per balançar 

Per forçar 

per qni [ha] força 

Per la calça 

per [celi] qui las calça 

Per celi qui crida 
per ço que diu 

Per mesura 

per celi qui mida 

Per hom qui guia 
per guiar 

Per talaya 
per qui bada 

Per nadar 
per cosa nada 

Per celi qui mana 
per nom de dona 

Per la carda 

per celi qui carda 

Per cremar 

Per [la] gran multitud unça 

balança I 

força 

calça 

crida 

mida 

guia 

bada 

nada 
manda 
carda 
arda 1682. B per lo pesal. 1683. B per vna bèstia. B M vnça. 1687. M fforça. 
1692. M masura. 1693. B aquell. 1694. B guida. 1396. B laya. 1700. B sell. 
1703. B sell. — 11 — Per basseja 
per cosa fonda 
per cosa que fon fonda 1 710 Per la corda 

per celi qui corda 

per tenir punta corda per celi qui menga 
per lo papa papa (M fol. 56) 
1715 


Per lanterna 
per com lampega 


lampa 
Per la trepa 
per lo qui trepa 


trepa 
Per celi qui copa 
per vexell de beure 


copa 


1720 


Per sopar 
per la lesca 


sopa Per la trompa 

per celi qui trompa trompa 1725 Per temps present 
per celi qui laura 
[per ara d'altar] ara Per celi qui estella 
per ço que'n talla esquerda 1706. B baceja. 1707. B pregona. 1708. Mcossa. 1710. B sell. 1711.B tenir 
punt te. 1712. B sell. 1713. B lapostoli. 1714. B la lantea. 1 71 6. B qui la trepa. 
1718. B sell. 1721. B vna lesca. 1722. B Per l'esturment. 1723. B sell qui 
sona. 1725. B cel. 1727. B sell. M stella. 1728. B cosa que. M squerda. - 78 — 1730 1735 1740 1745 1750 [Per mudar] 

per cella qui no parla 

per cosa de falcons 

Per hom qui juga 
per los punts que fa 

Per qui carrega 
per ço que y posa 

Per celi qui regla 

per la linea 

per bona ordenació 

Per [celi] qui s'espluga 
per una coua 

Per celi qui porga 
per la medecina 

Per la ronya 

per celi qui's grata 

Per legir libres 
per triar 

Per l'esponja 

per celi qui esponge 

Per qui talla pa 
per la sopa 

[Per la festa 
per pexer erba muda 

rifa 
carrega 

regla 

espluga 

porga 

rasca 

legir 

esponja 

lesca 

pascha I 1730. Bsell. 1733. Mriffa. 1735. M carregua. 1736. B sell. M regle. 1738. 
M bonordinacio. regle. 1739. M esplugua. 1744. B per sell qui s grata. 1747. 
M 1 asponge. 1748. B sell qui s esponga. M sponge. B sponja. 1750. B Per sell. — 79 — 1755 1760 1765 1770 (M fot. 57) 
1775 Per pica d'aygua 
per celi qui pica 

Per celi qui ferma 
per estaca de fusta 

Per crexer 
per bell blat 

Per falda de drap 
per istoria 

Per celi qui fallex 

per falla de palla qui crema 

Per casa gran 
per salar carn 
per nom propi 

Per cosa auol 
per maleta 

Per dictats 

per cobles de cans 

Per [la] moneda 
per dobles de drap 

Per ço que hom menja 
per la calija 

Per cingla de cella 
per celi qui l'estreny pica estacha brulla faula falla sala mala cobles dobles neula cingla 1753- M piqua. B ayga. 1734. B ocell qui. M picha. 1755. B sell. 1756. B 
staca de fust. M stacha. 1760. B ystoria. M ffaula. 1761. B seU. 1762. B per 
cosa que crema. 1764. B per qui sala. 1765. B propi en. 1766. M al. 1769. 
B dictas. 1769. B per ço ab que van cans. 1772. M menga. 1773. M caliga. 
1775. B sell. M astreny. — 8o — 1780 1785 1790 1795 Per mesclar 

per ajust de batalla 

Per la ciutat 
per cosa redona 

Per celi qui goma 
per la goma 

Per celi qui 's garnex 
per celi qui's passa 

Per la lima 

per celi qui'n obra 

Per lo rim 

per celi qui'l dicta 

Per la ma 
per l'arbre 

Per semblança 
per formar 

Per rey qui's corona 

per ço que li posen al cap 

Per [ma] parenta 

per vianda 

per [la] cosa on se cou 

Per celi qui's mou 
per manedor mescla Roma goma arma lima rim palma forma corona cosina mena 1777. M aiust de batayla. 1780. B sell. 1782. B sell 1783. B sell. 1785. B 
sell. M lo qui'n obra. 1787. B sell. 1791. M fforma. 1792 B sell. 1796. Mhon. 
1797. B sell. i8oo 1805 1810 1815 1820 1825 Per [la] pell 
per dolor ho mal 
per la ploma 

Per la nuyt 

per nom de dona 

Per canya 

per la mesura 

per [celi] qui mesura 

Per lo fruyt 

per tota res qui gran 

Per manar 

per font que corra 

Per la faç 
per cosa amada 
per carestia 

Per barra de porta 
per celi qui tancar 
per lo membra 

Per temps passat 

per lla on se bat lo blat 

Per celi qui gira 
per [la] sageta [vira] 

Per lo mercat 

per celi qui altre fer 

Per deligencia [cura] 
per qui garex nafra 
per casa d'ocells pena serena cana grana mana cara barra era vira fira cura 1810. B per fon qui corre. 1813. M fas carastia. 1815. >I taacha. 1818. B 
per on blat se bat. M hon. 1819. B sell. 1821. M fíira. 1824. B guarex. — 82 — 

Per escurar 
per cosa fosca 
Per cosa seca 
per ço qui molt dura 


i830 


Per qui deu obrir 
per la obra 


(M tol 58) 


Per cobrir per cobrar alguna cosa 

Per cosa dreta 
1835 P^r celi qui guia 

Per taula 

per cosa que's mesa 

Per la ciutat 

per celi qui calciga 

1840 Per got de vidre 

per cosa ventosa 

Per clusa de perdiu 
per cosa clusa 

Per flor de roser 
1845 per caure ros 

Per losa 
per qui's loa 

Per lança 

per celi qui's lança escura dura obra cobra destra mesa pisa ventosa dusa rosa lausa lança 1826. Mscurar. 1827. M foscha. B fosqa. M scura. 1828. M secha. 1829. B 
per cosa. 1830. B obrar. 1833. B Per alcuna cosa cobrar. 1835. B sell. 1839. 
B sell. M calsiga. 1841. B ab uent. 1842. B closa. 1844. M roses. — 83 1850 Per la erba 

per celi qui [alcu] mata 

Per rim compost 
per fer senyal 

(B fol. CLXXXIIII) Per [celi] qui escata peix 1855 1860 1865 1870 per ço que n ix 

Per la mamella 

per celi qui la mama 

Per celi qui espatxa 
per cosa cU5rta [es] 

Per la corda de nau 

per escotar drap 

per celi qui paga escot 

Per dona que parex 
per la nina 

Per celi qui planta 
per la erba que y nex 
per cosa que hom planj' 

Per molta gent 

per ço que duu lo cavall 

Per lo corredor qui ven 
per lo encantador 

Per la menta 
per qui diu falsia mata amata escata teta cuyta escota infanta planta manta encanta menta 1851. B sell. 1854. B sell. M scata. 1857. B sell. 1858. B sell. quis. M 
spatxa. 1860. B sell qui scota. sell qui paga scot. M scota. 1863. B enfanta. 
1R65. B sell. 1865. B met. 1869. M du. 1870. M corrador. 1871. B qui en- 
canta. 1872. B erba. 1873. M falcia. 1875 i88o 1885 

(M fot. 59) 

1890 1895 — 84 — 

Per [celi] qui fa pintures 
per la pinta 
[per ço ab que hom pentena] 

Per correja 

per ço [ab] que hom pesca 

Per cosa anadida 
per celi qui juny 

Per [la] porta del portal 
per celi qui duu caucom 

Per ço que es assats 
per basta de cot 

Per [celi] qui pasta pa 
per la pasta 

Per cosa espatxada 
per qui presta diners 

Per celi qui aplega 
per cosa justa 
per ésser prop 

Per cosa voltada 
per celi qui volteya 

Per la muntada 

per ço que hom paga 

per ésser prop 

Per cosa suaua 
per cosa que sua pinta 

cinta 
junta 
porta 
basta 
pasta 
presta 

justa 

volta 

costa 

suaua 1874. B sell. figures. 1877. M correga. 187S. B pexca. 1879. B enadida. 
1880. B sell. 18S1. B de. 1882. B sell qui la duu. 1S83. M asats. 1883. B 
sell. 1887. M spatxada. 1888. M dines. 1889. B sell qui juny. 1893. B sell qui 
volteia. 1896. B esserli de prop. 1897. B suau. 1898. B persona qui ha suat. igoo 1905 1910 1 91 5 1920 Per traua de cauall 
per celi qui la y ciny 

Per faxa d'infant 

per cella qui la y ciny 

Per lo baxador [qui] 
per cosa que no es alta 

Per l'escorxa 

per celi qui escorxa 

Per cosa tinta 

per ço ab que's tiny 

Per la manxa 

per celi qui manxa 

Per cosa jolia 
per gaya de cot 

Per cosa que placia 
per plaga 

Per ronya de cap 

per ço que rou lo drap 

Per fer son poder 
per cosa que puny 

Per ocell de cassa 
per esmirlar 

Per pex de la mar 
per lo muscle del hom traua 

faxa 

baxa 

escorxa 

tinta 

manxa 

gaya 

playa 

tinya 

punya 

esmirla 

muscla 1900. B sell qui la y liga. M ffaxa. 190,5. M la scorxa. 1906. B sell qui 
scorxa bou. 1908. B tenxa. 1911. M julia. 1913. B qui. 1914. M plagua. 
Ï918. B qui. 1919. B caça. 1920. M smirlar. smirla. — 86 — Per cosa perpetual 
per casa de bèsties estable 1925 Per l'hom que furta 
per lo crit del ca ladre Per riu que y ha 
per seguir altre Segre 1930 Per cosa vana 
per celi qui es loa vana Per lo libre 

per quant hom ho escriu registre 1935 Per or pur 

per ço que yo fiu 

per la fi del hom Per vi que hom beu 
per ço que yo viu VI (M fol. 60) Per dir que'n obre 
per mi si obre obri 1940 Per raual 

per tancar ab la barra barri Per la passi de Crist 
per mi si passi passi 1945 Per lo philosoph 

per [la] boUa de corre ja Plató 1924. M stable. 1925. M om. 1926. M lo ca qui ladre. 1930. B sell qui s. 
1932. B hi. 1934 M ffi. 1938. B quem obra. 1940. B rauall. M reual. 1941. 
B tanqar. M barra. 1942. B xst. 1944. B filosofí. 1945. M correga. -87 - 1950 1955 1960 1965 1970 per dar 

per ço que hom dona 

Per fruyt de noguer 

per nombre 

per novre 

[per casa noua] 

per ço qu'es nou 

[Per nuuol 

per nuar 

per hom despullat] 

[Per caç de coltell 
per mi si caç] 

Per celi qui cala 
per la cala 

Mudes finals 

Per calç d'obrar 
per mi si'm calç 

Per seruidor 
per cant seruex 

Per traucar 
per lo forat 

Per qui estanca sang 
per [celi] qui no ha loch 

Per fust qui no es vert 
per mi si sech blat do nou [nuu] 

[caç] 
cala calç 

serf 

trauch 

estanch 

sech 1946. B donar. 1948. B noger. 1964. B quim. M serff. 1965. M trauchar. 
1967. M sanch qui 1 estancha. 1968 B sell. M s tanch. 1969. M no es sech. 
1970. B per qui secha blat. Per mal de fich 
per mi si fich. res fich 

Per pich de piquet 
per [pich de ocell] 


1975 


per mi si pich res 
Per població 
per logar homens 
Per la sal 
per salar carn 


1980 


Per callar 
per juyaria 
per duralls de carn 
Per cosa leyal 
per lo fel 


1985 


Per fer plant 
per dolor 
Per mallar 
per lo mall 


[ fol. 61) 


Per lo segellador 


1990 


per segellar Ï995 Per collar entena 
per cap de puig 
per coll de persona 

Per artifici de pescar 
per amar pich loch sal call fel dol mall segell coll am 1972. B yo quen alcuna cosa fich. M ffich. 1983. B leal. 1984. B felí. M ffel. 
1986. B dòlar. 1987. B maylar. mayl. 1989. B senyalador. 1990. B sage- 
llar. sagell. — 89 — 2000 2005 2010 2015 Per vime 
per veure nos 

Per hom segur 
per fermar 

Per lo segle 
per hom net 

Per botzina 
per cornar 

Per lo brot 
per atanyer 

Per banyar 
per la casa 

Per seny d 'església 

per seny de persona 

per senyar 

per la persona qui's senya 

Per punyir 
per ma estreta 

Per lo junyir 

per lo mes de juny 

Per testa 
per caber vira ferm mon com tany banv seny puny ]uny cap 2020 Per amar 

per ço qui amarga 

per anar amar amar 1999. M fferm. ^003. B corn. 2008. M sglesia. 2009. B dome. 2013. 
M streta. 2015. B mees. 2019. B ques amarch. 90 — 202.5 2030 2035 2040 2045 Per 


parer 


per 


mi parar 


per 


hauer par 


Per 


fer 


per 


faro 


Per lo bou 


per 


tor dels cabells 


Per 


germana 


per 


cauar 


Per 


poder 


per 


lo pot de terra Per l'om cansat 
per lo llas de corda 

[Per dir abasta 
per bast de bèstia 

Per celi qui presta 
per ésser appellat 

Per taula de fusta 
per lo sol post 

Per ço que'm plau 
per lo pleyt 

Per lo mes de maig 
per dir mes 

Per celi qu'is plany 
per celi qui ho diu 

Per dits de la ma 
per celi qui diu par 

far 

tor 

sor 

pot 

llas 

bast 

prest 

post 

play 

may 

hay 

dits 2023. B auer. M por. por. 2025. M ffar. 2027. B de. 2029. B cauall. 
2036. B sell. 2044. B sell. 2045. B sell. 2047. B sell. — 91 — 

(M fol. 62) Rims que hom apella maridats e son molts. E es 
molt bella manera de trobar. E son tots aquells qui's 

2050 poden dir a masculi e a femeni e a primera persona e 

a segona, o la un que es verb e l'altre nom. E per 
eximpli posar vos nich he alguns. 2055 beU 


bella 


pich 


pica 


isnell 


isnella 


floch 


floca 


complit 


complida 


coch 


coca 


exernit 


exernida 


bruU 


bruUa 


ahunit 


ahunida 


cull 


culla 


amat 


amada 


dull 


duUa 


fret 


freda 


sal 


sala 


mut 


muda 


mal 


mala 


drut 


druda 


gay 


gaya 


tresch 


trescha 


taU 


talla 2060 Cobla qu'en Jacme March feu per exemple 

Si a Deus plagues que m'hagues format bell 
2065 Per lieys seruir qui m'es sus totes bella, 

Fora sus tots las aimadors isnell, 

Tant quan il es sus les altres isnella. 

E pus noi plats es drets que me no playa, [equinoch] 

Mas ges per ço de liey servir no m cull, 
2070 Ans la supley qu'ella de mi nos culla, [equinoch] 

Sinó seram del tot mortal la playa. 2048. B appella. Et es. 2049. M qui poden. 2050. M mesculi. Boa pri- 
mera. 2051. Boa segona. M ho. B es nom et 1 altre verb et. 2052. B exempli. 
B alcuns. 2053. M picha. 2054. M ffloch. fflocha. 2056. B bruyl. bruyla. 
2057. B avnit. cuyl. cuylla. 2058. B duyl. duyla. 2059. M ilrd ffreda. 2063. 
M Coble. B Jachme. exempli. 2064. B Sa deu plages hages. M agues. B beyl. 
2065.. B qui mey. M tota. B beyla. 2066. M ffora. B amadors, isneji. M ysnell. 
2067. B Tan. M cant ylles. B isneyla. M ysnella. 2068. B dreyts. 2069. B ics. 
per ço que. cuyl. 2070. B Anç. qlla.. cuyla. 

B [Jacme March]. REGISTRES REGISTRE DE .MOTS abalançi, 945 
abalma, 445 
abandó, 1045 
abast, 1 56 1 
abatre, 843 
abatxa, 719 
abeíluy, 1606 
abelich, 1142 
abelles, 1361 
abellex, 1587 
abelleys, 1494 
abelli, 929 
abellich, 11 39 
abellida, lód 
abellit, 1 51 2 
abellitz, 161 5 
abis, 1399 
abisme, 820 
abit, 1 5 13 
ablauda, 195 
abon, 1264 
abonda, 213, 214 
abraç, 1077 
abraça, 130 
abraces, 1369 
abrassi, 991 
abreuga, 291 
abrich, 1142 
abrichs, 1434 
abriga, 249, 251 
abril, 1 193 
abriua, 705 
absenta, 652, 654 
absolre, 895 
absols, 1449 
absolt, 1527 
absolua, 712 
absteugui, 1032 
abstinença, 142 abte, 923 
abús, 14 4 
acaba, 123 
acaffa, 233 
acalsa, 611 
acamp, 1305 
acampa, 504 
acanya, 755 
acap, 1293 
acapte, 923 
acapull, 12 25 
accen, 1239 
acesta, 678 
acetUa, 417 
acima, 437 
aclam, 1226 
aclama, 452 
aclami, 971 
adi, 927 
aclina, 472 
aclis, 1399 
acompany, 1279 
acompanya, 756 
acompil, 1 195 
aconqui, looS 
acor, 1338 
acora, 555 
acorda, 218 
acordat, 1503 
acordatz, 1609 
acordi, 947 
acort, 1550. 1552 
acost, 1566 
acosta, 685 
acostuma, 439 
acostums, 1466 
açot, 1 5 16 
acota, 629 
acoua, 708 
acre, 884 
actor, 1342 actorina, 469 
acuba, 114 
acull, 1223 
acupa, 514 
acurrimen, 1256 
acurs, 1460 
acus, 14 14 
acusa tiu, 1061 
acuxa, 726 
acuyla, 359 
acuynda, 224 
adarga, 241 
adelita, 626 
adib, 1069 
adins, 1475 
adips, 1483 
adob, 1070 
adoba, iii 
adobi, 936 
adonça, 151 
adonosa, 602 
adop, 1 300 
aòops, 1484 
ador, 1338 
adorm, 1244 
adormit, 151 3 
adorn, 1275 
adorna, 484 
adossa, 614 
adreyta, 639 
aduersari, 979 
adug, 1 1 1 2 
adutz, 1624 
adux, 1593 
aduy, 1603 
aduyt, 1577 
aesch, 1169 
aescha, 300 
aeschi, 1016 
aesm.a, 450 
aesme, 1644 94 — afam, 1227 
afan, 1251, 1252 
afants, 1470 
afar, 1311 
afars, 1404. 
afatxa, 719 
afayt, 15 71 
afayta, 637 
afeblida, 173 
aferm, 1242 
aferma, 433, 434 
aífana, 494 
affanj'a, 758 
affarmançi, 945 
afferam, 1228 
affermança, 137 
af ferra, 525 
affi, 930 
af fiança, 137 
affianci, 944 
affibla, 426 
af figura, 565 
affil, 1 1 93 
affila, 393 
af filla, 414 
afflama, 453 
afüixa, 723 
affluxa, 725 
affogui, 1002 
af fonda, 215 
afiaiiç, 1086 
afich, 1 139 
aficha, 310 
afiger, 1325 
afilarça, 155 
afili, 963, 969 
afin, 1262 
afina, 468 
afina, 466 
afines, 1389 
afirmarem, 1233 
aflam, 122/ 
aflami, 970 
aflux, 1592 
afoch, I 147 
afoga, 271 
afoll, 1219 
afon, 1264 
aforma, 447 
aforra, 534 
afrena, 476 
afust, 1569 
afusta, 689 
aga, 282 
agaf, 1 1 01 
agaga, 263 
agayg, 11 19 
agayía, 638 
agença, 139 agenoíl, 1220 
aginolla, 393 
agost, 1567 
agosta, 698 
agra, 539 
agrada, 179 
agradança, 133 
agradin, 1038 
agradiua, 706 
agrana, 499 
agratxa, 718 
agre, 87S 
agres, 1385 
agres*, 1357 
agresta, 678 
agreuga 291 
aguaça, 130 
aguayt, 1571, 1372 
aguem, 1230 
aguilla, 413 
agulló, 1038 
ahon, 1265 

ahunit, ahunida, 2037 
ahurt, 1336 
aienç, 108 1 
aiust, 1369 
ajach, 1 1 25 
ajençí, 946 
ajusta, 688 
ajut, 1322 
ajutori, 9S3 
al, 1 1 82 
ala, 382 
alamanda, 193 
alarb, 1063 
alarga, 243 
alanda, 211 
alba, 115 
albardi, 956 
albareda, 206 
alberch, 11 30 
albergui, 1005 
albir, 1327 
albira, 331 
albire, S89 
albor, 1340 
albudecha, 304 
alça, 160 
alcandora, 557 
alcaniç, 1094 
alcayre, 830 
alcayt, 1373 
alci, 941 
al coll, 1220 
alcoyia, 396 
alegrança, 133 
alegratge, 779 
alegre, 872 
alegria, 354 alena, 481 
alena, 477 
alenda, 191 
alenes, 1422 
alerch, 11 31 
ales, 1383 
alet, 1309 
aleua, 703 
al euga, 291 
alfabet, 15 10 
alfabia, 341 
alfambra, 569 
alf ambre, 914 
alfauaga, 275 
alfcnsí, 930 
alforge, 786 
algorisme, 820 
ali, 968 
aliama, 432 
alieu, 1036 
alim, 1235 
alima, 438 
alina, 471 
aliny, 1287 
alis, 1398 
alisa, 595 
aliuba, 114 
aljup, 1308 
almadraga, 264 
almarraxa, 716 
almesch, 1170 
almitra, 338 
almoU, 1 2 19 
almolls, 1446 
almosta, 687 
almuça, 166 
aloga, 272 
alogui, 1 00 1 
alonch, 11 78 
alondre, 838 
alor, 1343 
alosa, 399 
alou, 1053 
alquena, 477 
als, 1 44 1 
alta, 690 
altesa, 594 
altisme, 820 
altiit, 1060 
altiua, 705 
altiuesch, 11 71 
altrecuyda, 223 
altura, 363 
aluchi, 1 01 2 
aluda, 228 
alum, 1 241 
alums, 1466 
alunya, 770 
alzebib, 1069 — 95 — all, 1209 
allarcb, 11 73 
allargui, 1000 
allisar, 1312 
allocb, 1 148 
allonchs, 1438 
allucba, 322 
am, 1226, 1994 
ama, 451 
amabla, 427 
amable, 808 
amables, 1377 
amach, 11 22 
amada, 178 
amaga, 263 
amagrex, 1585 
amagues, 1394 
amagui, 1004 
amanenta, 652 
amant, 1531 
amanta, 647 
amantes, 1392 
amants, 1470 
amar, 1309, 2019 
amara, 518 
amarem, 1232 
amarga, 242 
amargosa, 603 
amargura, 560 
amaria, 353 
amarina, 467 
amars, 1403 
amassa, 585 
amassi, 990 
amada, 2058 
amat, 1502, 2058 
amata, 618, 1852 
amatista, 682 
amatz, 1608 
amaua, 701 
amayre, 829 
ambla, 422 
ambra, 569 
ambre, 914 
amdos, 1 409 
amduy, 1606 
amena, 477 
ameni, 974 
amera, 546 
amerma, 434 
amfos, 1407 
ami, 970 

amich, 1139, 1143 
amichs, 1433 
amicicia, 336 
amiga, 248, 249 
amigables, 1378 
amist, 1564 
amistança, 138 amonesta, 678 
amor, 1339 
amorós, 1408 
amorosa, 602 
amoroseta, 621 
amors, 1455 
amossa, 614 
amiota, 630 
ampolla, 395 
amposta, 685 
anach, 1121 
anada, 185 
anaga, 262 
anam, 1228 
anan, 1252 
anap, 1293 
anaps, 1423 
anar, 1310, 1316 
ancebra, 531 
ancha, 316 
anciana, 498 
ancios, 1407 
andina, 472 
anda, 195 
andaluç, 1095 
anell, 121 7 
anells, 1429 
anem, 1230 
angeliua, 468 
angerra, 527 
anglentina, 469 
angox, 1 591 
angoxors, 1456 
angoxos, 140S 
ani, 973 
animal, 1186 
annexa, 722 
anta, 647 
antes, 1393 
antich, 11 44 
antichs, 1435 
antiga, 251 
antol, 1203 
anuida, 1 74 
anuocha. 328 
anxoua, 708 
aonda, 213 
aonta, 658 
aoma, 485 
apach, 1 121 
apagues, 1394 
apagui, 1003 
apalma, 444 
apar, 13 10 
aparent, 1534 
aparenta, 655 
aparer, 1323 
aparex, 1584 
apareylla, 373 aparici, 938 
aparuç, 1095 
apauch, 11 29 
apay, 1598 
apaya, 743 
apega, 245 
apell, 1 2 14 
apella, 367 
apellats, 1432 
apendre, 850 - 
aperçeb, 1068 
aperceba, 117 
apercebi, 934 
apercebre, 826 
apercebutz, 1622 
apercep, 1297 
apert, 1546 
aperta, 664 
aperuça, 166 
apetit, 151 5 — 
api, 975 
apia, 3^5 
apil, 1193 
apila, 392 
apilot, 1517 
apilota, 631 
aplana, 494 
aplaya, 743 
aplech, 1 137 
apley, 1599 . 
apleya, 747 
aploma, 431 
aport, 1 55 1 
aposta, 685 
apostoli, 965 
aprenda, 188 
aprenden, 1256 
aprendi, 932 
après, 1380 
apresa, 593 — 
apressi, 993 
aprim, 1235 
aprima, 438 
apriny, 1288 
apriu, 1262 
apunt, 1541 
apur, 1348 
apura, 565 
aquí, 930 
aquilí, 1 198 ' 
ara, 517, 1725 
aram, 1227 
aranda, 196 
arany, 1279 
aranya, 759 
arascla, 390 
arbre, 839, 871 
arca, 153 
arcenescha, 302 96 arch, 1 1 72 
archa, 321 
archabisbe, 773 
archangel, 1191 
arda, 202, 1704 
ardi, 955 
ardor, 1342 
ardre, 846, 1645 
arelotge, 785 
arena, 480 
arenga, 278 
arenola, 399 
areynola, 402 
arf, 1 1 06 
arfa, 239 
arga, 241 
argen, 1239 
argent, 1534 
argentadura, 561 
ariscle, 797 
aristol, 1202 
aristols, 1448 
arjenç, 1081 
arma, 435, 1782 
armer, 1319 
arn, 1268 
arnada, 185 
arob, 107 I 
aron, 1266 
arra, 522 
arrab, 1066 
arraffa, 233 
arrama, 451 
arrancadura, 561 
arranch, 1133 
arrancha, 317 
arranchi, 1024 
arrap, 1294 
arrapa, 503 
arrapi, 975 
arrebaç, 1078 
arreça, 162, 163 
arregla, 247, 410 
arremescha, 301 
arrench, 11 59 
arrendi, 953 
arrepinya, 767 
arressi, 992 
arrest, 1558 
arresta, 677 
arret, 1509 
arreyre, 881 
arri, 988 
arrib, 1069 
arriba, 121 
arribi, 933 
arrif, 1105 
atroç, 1093 
arrop, 1300, 1301 arrops, 1484 
arruf, 1104 
arruffa, 237 
ars, 1403 
arso,, 1037 
art, 1543 
article, 796 
artiffici, 938 
artz, 1 619 
aruga, 254 
asaga, 283 
asalla, 380 
asalta, 690 
asasona, 461 
asaut, 1523, 1579 
asays, 1402 
asberch, 1131 
ascla, 389 
asempre, 842 
asetge, 783 
asigna, 454 
asigne, 824 
asina, 468 
asira, 548 
asis, 1400 
asista, 682 
asita, 625 
asolia, 352 
asolida, 170, 175 
asom, 1237 
asoma, 430 
asotil, 1 194 
asp, 1295 
aspa, 510 
asperi, 987 
asperona, 461 
aspia, 345. 346 
aspitrada, 183 
aspre, 880, 1640 
assaya, 742 
assag, 1 1 18 
assempra, 579 
assigne, 825 
assombra, 574 
assoms, 1469 
assotga, 294 
assuangi, 959 
assuausa, 610 
ast, 1560 
asta, 671 
astega, 286 
astes, 1384 
astre, 907 
astruga, 253 
asuma, 439 
asura, 563 
asuaug, II 17 
asuaui, 1026 
atalenta, 652 atança, 134, I35 
atany, 1278 
atanyer, 1352 
atatxa, 718 
atén, 1259 
atenda, 191 
atendre, 847 
atenya, 764 
athar, 131 3 
atoli, 965 
atomba, 107 
atorch, 1176 
atorga, 257 
atraces, 1371 
atrach, 11 24 
atraci, 1029 
atrapa, 503 
atras, 1356 
atrassi, 991 
atratxa, 717 
atray, 1597 
atrayre, 832 
atray t, 1572 
atrenta, 655 
atresi, 926 
atret, 1509 
atreuescha, 302 
atrona, 458 
attendença, 145 
attendi, 953 
atuexa, 722 
atur, 1350 
atura, 563 
atzar, 1312 
atzaura, 542 
atzebib, 1069 
atzembla, 424 
auall, 12 1 1 
aualla, 377 
auanç, 1086 
auança, 135 
auant, 1532 
auantatge, 780 
auara, 517 
auarcha, 321 
auaricia, 336 
auars, 1404 
aucelles, 1359 
auch, II 52 
aucha, 322 
aucim, 1235 
aucire, 891 
aucrey, 1602 
auda, 211 
audiença, 142 
auditori, 984 
auena, 481 
auench, 1160 
auenga, 280 — 97 — auengui, 1031 
auentura, 562 
auern, 1271 
auescha, 302 
aueya, 763 
aug, II 17 
auguella, 373 
aui, 996, 1026 
auia, 339 
auil, 1 194 
auUa, 392 
auilani, 929 
auinença, 143 
auira, 549 
auiron, 1265 
auironda, 215, 216 
auirons, 1478 
auis, 1400 
auist, 1562 
auis ta, 681 
aul, 1207 
aula, 364 
aulti, 931 
aunit, 15 1 3 
auocha, 328 
auolesa, 591 
aur, 1346 
aura, 541 
aurenga, 278 
àuria, 350, 354 
aurta, 669 
aus, 1415, 1416 
ausa, 610 
ausarda, 200 
ausell, 1 2 16 
ausella, 367 
ausells, 1430 
ausir, 1328 
ausist, 1563 
aut, 1579 
au ta, 693 
autrega, 287 
autregi, 960 
autrey, 1599 
autreya, 747 
autruy, 1607 
autruys, 1495 
autse, 886 
avia, 355 
aviua, 706 
axa, 715 
axenç, loSi 
axida, 175 
axilla, 413 
ay, 1595 
aya, 743 
ayga, 273 
aymia, 352 
ayre, 829 aysi, 927 
aysiua, 706 
aytals, 1442 
aytori, 983 
ayzit, 15 15 
azarma, 436 B 

babecha, 304 
babota, 629 
babra, 524 
babtisme, 822 
babtista, 682 
bach, 1 123 
bada, 178, 1696 
badall, 1209 
badana, 498 
badench, 1158 
bades, 1500 
badi, 951 
badoc, 1093 
badoca, 150 
badoch, 1148 
badorch, 11 74 

baf, iioi 
baffa, 233 

bag, II 20 
baga, 263, 282 
bagassa, 586 
bagasses, 1374 
bahia, 351 
bala, 383 
baladre, 840 
balanç, 1086 
balança, 138, 1684 
balances, 1375 
balanci, 945 
balax, 1582 

balb, 1072 
balba, 115 
balch, 1 1 66 
balduffa, 237 
balena, 479 
balma, 444 
balp, 1303 
baluerna, 491 
ball, 1 2 12 
balla, 377 
ballaments, 1473 
ballesa, 589 
ballesta, 674 
balluga, 254 
ban, 1251 
bana, 493 
banch, 11 34 
banda, 197, 211 
bandeix, 1586 bandera, 547 
bandida, 177 
bany, 1279, 2006 
banya, 759 
banyut, 1521 
baorn, 1274 
baralla, 380 
baranda, 197 
barat, 1504 
barata, 618 
barb, 1065 
barba, X19 
barbena, 481 
barber, 1323 
barcha, 321 
barda, 202 
baretista, 681 
baró, 1039 
baronil, 1194 
barra, 521, 522, 1815 
barral, 1183 
barram, 1229 
barranch, 11 34 
barrega, 285 
barreta, 621 
barreyra, 581, 584 
barri, 988, 1940 
barriga, 250 
barril, 1196 
barrina, 467 
barrufa, 238 
barruga, 255 
barrut, 1521 
barta, 662 
baruga, 255 
basch, 1 127 
bascha, 307 
baschi, 1018 
basers, 1405 
basneula, 405 
bassa, 585 
bassi, 991 

bast, 1560, 1561, 2034 
basta, 671, 1883 
bastada, 186 
bastant, 1530 
bastanta, 648 
bastarda, 204 
bastax, 1583 
bastida, 173 
bastir, 1332 
basto, 1037 
basunj'a, 770 
bata, 617 
batafalua, 713 
bataguist, 1563 
batUa, 420 
batlle, 793 
batre, 843 — 9S — batut, 1 52 1 
bau, 1052 
bauech, 1137 
bauechs, 1437 
bauera, 544 
bauerre, 874 
baues, 1364 
baula, 363 
bauli, 964 
bauloria, 343 
baut, 1524, 1579 
bas, 1582 
baxa, 716, 1903 
baxi, 1028 
be, 885 
beca, 164 
becha, 304 
begre, 873 
beguem, 1231 
begui, 1034, 1035 
beguines, 1389 
bel, 1 189 
beluç, 1094 
bell, 1213, 2053 
bella, 2053 
bellamen, 1254 
belles, 1358 
bells, 1430 
benda, 189 
beneffici, 938 
benenança, 136 
benenants, 1470 
beneset, 1509 
benigna, 455, 456 
benignaments, 1425 
benigne, 825 
benuenist, 1564 
benuiure, 892 
benuolença, 144 
bericle, 795 
bematge, 779 
besanta, 649 
besar, 131 8 
besatriu, 1062 
besaui, 1026 
besauia, 339 
bescant, 1531 
bescantes, 1393 
besch, 1 169 
beser, 1319 
besonya, 752 
bestiaça, 131 
besto, 1040 
bestrach, 11 24 
bestraga, 265 
bestrayt, 1572 
besuny, 1292 
betist, 1563 
betxa, 740, 1643 beuer, 131 9 
beuerra, 526 
beuna, 475 
beyla, 366 
biax, 1581 
biaxi, 1028 
biays, 1401, 1486 
bidorça, 158 
bif, 1 105 
bifa, 235 
biga, 248, 249 
billa, 414 
billo, 1040 
biorge, 787 
bitxa, 734 
bis, 1400 
bisanya, 753 
bisbe, 773 
biula, 386 
biure, 891 
blana, 494 
blanch, 11 34 
blancha, 316 
blanda, 194 
blandex, 1586 
blandida, 173 
blandira, 549 
blansit, 1515 
blanxa, 738 
blasme, 818 
blau, 1052 
blaua, 699 
blaues, 1365 
bleda, 206 
blox, 1 59 1 
bloya, 746 
bo, 1048 
bob, 1070 
boci, 931 
boch, 1150 
bocha, 330 
bogia, 351 
bogies, 1496 
boll, 1220 
botz, 1617 
bolch, 1 163 
bomba, 108 
bona, 457 
bonaments, 1473 
bonany, 1280 
bonastre, 907 
bonda, 214 
bonesa, 589 
bony, 1290 
bop, 1070 
boquines, 1390 
borch, 1 1 76 
borda, 220, 221 
bordell, 121 8 bordo, 1045 
boria, 344 
born, 1274 
borna, 485 
borrax, 1582 
borre, 901 
borriana, 498 
bort, 1554 
borra, 534 
bosa, 598 
boscatge, 779 
bosch, 1 161 
boscha, 332, 333 
bosifal, 1 1 86 
bossa, óoo 
bot, 1518 
bota, 627 
botallers, 1454 
botga, 294 
botiga, 248 
boto, 1043 
botons, 1480 
bou, 1054 
boua, 708 
bouarescha, 303 
box, 1591 
boxart, 1543 
boy, 1604 
boyla, 395 
braç, 1077 
bracega, 287 
braces, 1369, 1383 
braga, 263, 264 
bragida, 177 
bragues, 1394 
bram, 1226, 1247 
brama, 453 
brami, 971 
branch, 1133 
brando, 1039 
branxa, 738 
bras, 1356 
brasa, 587 
brassa, 586 
brau, 1052 
brauega, 286 
braues, 1364 
braus, 141 6 
brayga, 274 
breç, 1080 
breça, 163 
breçoí, 1203 
brenda, 190 
brendons, 1479 
breny, 1285 
bresch, 1168 
brescha, 299 
bretó, 1 04 1 
breuiari, 979 — 99 — bri, 929 
brianda, 196 
brieu, 1057 
bríncha, 334 
brisa, 596 
briu, 1058 
broça, 150 
broch, 1 146, 1 147 
brocha, 327 
brochi, 1021 
brcxl, 1097 
broll, 1220 
broma, 432 
bron, 1263 
bronitz, 161 4 
brot, 1 5 19 
brota, 627 
brotxa, 730 
brotz, 1617 
brou, 1054 
broyla, 396 
bru, 1050 
brull, 1223, 2056 
brulla, 1757, 2056 
brufla, 394 
brug, II II 
bruga, 290 
bruta, 632 
brutz, 1623 
bruma, 439 
bruna, 488, 489 
brunet, 1510 
bruneta, 622 
brusch, 1 1 54 
bnischa, 313 
bruy, 1606 
bruyla, 357 
bruyta, 642 
buba, 114 
buch, 1152 
buf, 1104 
bufa, 237 
bufet, 1 5 10 
buffanya, 760 
buga, 255 
bull, 1224 
burç, 1096 
burch, 1 1 56 
burcha, 315 
burell, 1217 
burgès, 1383 
burgunyo, 1041 
busauya, 760 
busch, 1155 
buscha, 314 
busoch, 1 149 
buyda, 225 
buyla, 359 
buyt, 1577 cab, 1066 

cabals, 1441 

cabestre, 904 

cabestres, 1367 

cabirons, 1478 

cabra, 524 

cabrella, 36S 

cabrelles, 1360 

cabriu, 1058 

caç, 1078, 1956 

caça, 130 

caçegui, 1036 

caçl, 1029 

cach, 1 1 21 

cadena, 477 

cadenat, 1506 

cadenes, 1421 

cafa, 233 

cag, 1 1 18 

caga, 264, 282 

cagallons, 1479 

cagui, 1003 

cal, 1 1 80 

cala, 1958 

calandri, 9S9 

calb, 1072 

calç, 1082, 1961 

calça, 160, 1688 

calci, 941 

calciga, 252 

calch, 1 1 66 

calema, 442 

calenda, 190 

calent, 1535 

calesto, 1045 

calf, 1 103 

calia, 230 

cali, 968 

caliga, 270 

calina, 467 

calma, 445 

calms, 1465 

calobre, 919 

Calonge, 788 

calor, 1339 

calp, 1303 

calsobre, 919 

calua, 710 

call, 1210, 1211, 1981 

calla, 380 

callar, 121 1 

cama, 453 

camba, 113 

cambi, 932 

cambra, 569, 1637 

cambre, 915 camí, 930 
caminaua, 701, 702 
camora, 557 
camp, 1305 
campa, 505 
campega, 285 
camps, 1482 
cana, 493, 1804 
canalambra, 569 
canals, 1442 
canasta, 672 
canastell, 121 7 
canastella, 369 
cancell, 12 17 
candelabre, 839 
canelobra, 568 
canonge, 788 
canonistes, 1388 
cant, 1530 
cantarelles, 1358 
canter, 1646 
cantera, 546 
canto, 1037, 1049 
canya, 754 
canyella, 372 
canyos, 141 1 
cap, 1293, 2016 
capa, 502 
capbreua, 703 
capbreus, 1419 
capbrieu, 1057 
capdal, 1 1 83 
capdeguayta, 638 
capdell, 1 2 14 
capdelia, 365 
capdelles, 1359 
capdells, 1429 
capdull, 1223 
capell, 1 213 
capella, 367 
capells, 1 431 
capia 345 
capital, 1 1 85 
capitells, 1430 
capmall, 1208 
caps, 1423, 1481 
capteny, 1283 
captenya, 765 
capuç, 1094 
car, 13 10 
cara, 517, 1812 
caraga, 276 
caragol, 1204 
caragols, 1449 
caramella, 371 
caramelles, 1360 
carastiosa, 604 
carbó, 1044 
carboncle, 816 carcax, 1581 
carcays, 1402 
carch, 11 72 
carda, 201, 204, 1702 
cardam, 1227 
cardar, 131 3 
cardi, 955 
carena, 479 
carga, 240, 242 
cargat, 1503 
cargatz, 1609 
cargui, 1000 
Carlota, 630 
canna, 436 
carmini, 972 
carn, 1268 
carpa, 509 
carragos, 1410 
carrega, 1734 
carregui, 1036 
carrera, 544> 547 
carreyra, 581 
carroç, 1093 
carniga, 289 
carrunya, 771 
cars, 1404 
carta, 661 
cartapell, 12 13 
cartz, 1619 
canili, 1225 
cas, 1355. 1356 
caseu, 1050 
cascha, 306, 308 
casell, 12 15 
caser, 1320 
caserns, iJt'^B 
caspa, 510 
cassa, 586, 1676 
casserna, 490 
casta, 672 
castanya, 754 
castanyola, 399 
castell, 121S 
castellà, 368 
casteyla, 368 
castich, 1 1 42 
castiga, 252 
castre, 909 
casuda, 227 
casutz, 1623 
catiu, 1059 
cato, 1038 
cau, 1 05 1 
cauaga, 275 
cauall, 12 10 
cauallarosa, 604 
cauallers, 1452 
cauallies, 1496 
cauda, 211 caues, 1365 
caui, 997 
cauorcha, 325 
caure, 860 
causa, 608 
causimen, 1260 
caut, 1523, 1579 
cax, 1581 
caxa, 715 
cayadella, 369 
cayga, 273 
cayre, 829 
cayrell, 12 14, 1215 
cays, 1401 
caytiu, 1059 
ceba, 117 
cebra, 530 
cega, 246 
cegonya, 751 
cel, 1188 
cela, 374 
celestial, 1184 
celestials, 1440 
celiandre, 867 
cella, 367, 368, 1638, 
celles, 1 36 1 
cena, 480 
cendre, 847 
cenlebre, 828 
centa, 651 
centre, 897 
cep, 1297 
cepta, 210, 645 
cera, 544 
cercaces, 1365 
cercle, 791, T644 
cermenya, 737 
cert, 1545 
certa, 664 
certana, 497 
cesta, 678 
cetlla, 417 
ceys, 1494 
cicia, 356 
cicle, 795 
ciga, 269 
cili, 969 
cill, 1 198 
cilla, 413 
cim, 1234 
cima, 437 
cimbell, 121 5 
cimbells, 14 31 
cimera, 544 
cims, 1424, 1491 
cindria, 340 
cinga, 266 
cingla, 409 
cinquanta, 649 cint, 1538 
cinta, 656, 1878 
dny, 1287 
cinya, 767 
cinyell, 1216 
cinyer, 1334 
cisa, 597 
ciscla, 408 
ciscle, 797 
citra, 538 
ciuars, 1404 
ciuil, 1 1 94 
clam, 1226, 1247 
clama, 452 
clamarça, 155 
clami, 970 
clar, 1 3 10 
clara, 518 
clareya, 749 
clari, 930 
clau, 105 1 
claui, 1026 
clauilla, 416 
claure, 861 
1774 claus, 141 5 
clausa, 609 
clenya, 736 
clina, 471 
elis, 1399 
clocha, 327 
closa, 599 
closcha, 331 
clot, 1 5 16 
clotxa, 730 
clou, 1055 
cloure, 863 
cluch, 1 1 33 
clus, 1412 
clusa, 606, 1842 
coa, 501 
coarda, 202 
cobeesa, 591 
cobega, 284 
coble, 798, 813 
coblega, 284 
cobles, 1768 
cobra, 567, 1832 
cobre, 854, 918 
cobri, 981 
cobrir, 1329 
cobrire, 888 
coch, 1 148, 1 150, 2055 
cocha, 228, 230, 327, 2055 
codeny, 1286 
codony, 1289 
coega, 287 
coffa, 232 
coffi, 930 
coffoll, 1 22 1 cofre, 899, 1640 
coga, 271, 272 
cogombre, 906 
cogra, 529 
cogui, 1002 
coguis, 1 45 1 
col, 1202, 1203 
cola, 399 
colch, 1 163, 1165 
colebra, 531 
colebre, 828 
coleta, 622 
colobra, 568 
colobrina, 468 
colom, 1237 
coloma, 432 
colomba, 107 
coloms, 1 46 1, 1468 
colons, 1480 
color, 1339 
colors, 1455 
colrre, 895 
cols, 1448 
coit, 1527 
colta, 692 
coltells, 1429 
coll, 1219, 1992 
coma, 432 
comanda, 195 
combatre, 84 3 
combatut, 152 1 
comdal, 11 83 
comença, 144 
comensaments, 1427 
comensat, 1505 
comensi, 928 
comi, 926 
comiDEÜs, 1442 
comofle, 913 
comp, 1307 
compa, 512 
company, 1279 
companya, 756 
companyo, 1038 
companyes, 1410 
compar, 1313, 1314 
comparatiua, 707 
comparer, 1323 
compari, 978 
compàs, 1355, 1357 
compendre, 849 
compil, 1195 
compila, 392 
compili, 969 
compix, 1589 
compixa, 723 
complany, 1279 
complanya, 754 
complanyer, 1351 compleg, 1 1 15 
complida, 170, 2055 
complit, 1514. 2055 
compon, 1267 
compondre, 835, 859 
comporta, 667 
comportar, 131 7 
composta, 685 
comprar, 1314 
compre, 852, 921 
comprenda, i38 
comprendi, 952 
compresa, 593 
compresi, 993 
comptar, 1313 
compte, 922 
coms, 1 461 
comuts, 1493 
con, 1265 
conarga, 241 
conceba, 117 
concebi, 934 
concebre, 826 
conçenta, 654 
concep, 1068, 1298 
concepta, 644 
concloure, 863 
concorda, 218 
concordi, 947 
conderch, 11 30 
conderga, 261 
condergui, 1005 
condigne, 824 
conestables, 1377 
conex, 1585 
conexença, 145 
conexer, 1353 
conferm, 1243 
conferma, 433 
confessi, 992 
confessió, 1046 
confita, 624 
confon, 1264 
confona, 460 
confonda, 214 
confondre, 837, 837 
confondutz, 1622 
conform, 1243 
conforma, 446 
confort, 1550 
conforta, 666 
confrayre, 830 
confreda, 205 
confusió, 1047 
congela, 375 
congost, 1567, 1.56S 
congre, 870 
conill, 1199 
conjunt, 1541 conjunta, 660 
conjuny, 1291 
conjunya, 770 
conjimyer, 1336 
conort, 1550 
conorta', 668 
conosch, 1 161 
conquerer, 1321 
conquerí, 986, 987 
conqueria, 350 
conquerir, 1331, 
conquerre, 874 
conquerrem, 1233 
conques, 1382 
conquesa, 593 
conquesi, 993 
conquesta, 677 
conquilla, 414 
conquisa, 595 
conquist, 1562 
conquista, 680 
consegre, 872 
conseguescha, 303 
consell, 1 2 16 
consent, 1535 
consent a, 651 
consenti, 929 
consigne, 825 
consiren, 1257 
consirós, 1408 
consirosa, 602 
consistori, 984 
consobrina, 468 
contempla, 403 
contemple, 806 
con tenda, 189 
contendi, 952 
contendre, 849 
contenta, 654 
continença, 145 
continuar, 131 6 
contorna, 484 
contra, 332 
contrafatxa, 719 
contrafayt, 1373 
contrafayre, 831 
contrari, 979 
contrasembla, 423 
contrasemble, 800 
contreyta, 640 
conuers, 1405 
conuersa, 616 
conuersari, 9S0 
conuidi, 949 
cony, 1289 
cop 1070, 1300 
copa, 511, 1 71 8 
cor, 1337 
coratge, 779 — 102 — coratjós, 1408 
corb, 1073, 1074 
corba, 126, 127 
corbi, 937 
corç, 1085 
corca, 158 • 

corcha, 311 
corchi, 10 14 
corda, 218, 1710 
cordella, 369 
cordi, 947, 948 
corn, 1273, 2002 
coma, 483 
coron, 1265 
corona, 460 
coronada, 181, 185 
corrador, 1341 
corrals, 1442 
corraus, 141 6 
corre, 901 
correg, 11 14 
corribla, 425 
corrible, 814 
corromp, 1307 
corrompa, 512 
corrompre, 852, 921 
cort, 1554 
cortella, 370 
cortès, 1382 
cortina, 466 
cortra, 578 
cos, 1410 
cosa, 598 
cosina, 470, 1795 
cosir, 1327 
cosire, 887 
cossen, 1255, 1259 
cost, 1566 
costa, 684, 1895 
costreny, 1284 
costreyt, 1574 
costreyta, 639 
costum, 1240 
costuma, 439 
costums, 1466 
cot, 1516 
cota, 631 
cotz, 1 618 
cotze, 924 
cou, 1054 
coua, 708 
couida, 169 
couinable, 809 
couinea, 1255 
couinença, 142, 143 
couinents, 1425 
coure, 862, 912 
couta, 691 
cranch, 1134 crapi, 975 
cre, 883 
creatura, 564 
creble, 817 
creça, 163 
creguda, 228 
crema, 441 
crems, 1463 
cresam, 1228 
crescuda, 228 
crescut, 1522 
cresch, 1168 
crescha, 298, 301 
cresen, 1253 
cresols, 1448 
crespa, 515, 1644 
cresta, 674, 679 
crestall, X2o8 
crestiana, 499 
crestianisme, 821 
crestili, 963 
cretz, 161 1 
crex, 1587 
crey, 1601 
creyre, 881 
crichs, 1434 
crida, 168, 1690 
cridi, 9.50 
crim, 1234 
crima, 438 
crims, 1424 
crit, 1 5 12 
croça, 150 
croch, 1 147 
crosta, 687 
crotz, 161 7 
croy, 1604 
croya, 745 
cruciffici, 939 
crusch, 1 1 55 
cruscha, 314 
cruu, 1063 
crux, 1592 
cubà, 114 
cubert, 1545 
cuberta, 663 
cuch, I 153 
cucha, 323 
cug, nio 
cugi, 957 
cugul, 1207 
cul, 1207 
cules, 1498 
culs, 1 45 1 
cull, 1222, 2057 
Culla, 2057 
cumu, 1050 
cundey, 1602 
cunil, 1 193 cuny, 1 29 1 
cup, 1302, 1308 
cura, 559, 1824 
curch, 1 156 
curriloa, 402 
curt, 1556 
curta, 669 
cus, 1413 
cuscusso, 1044 
cusch, 1 1 54 
cuscha, 314 
custurera, 547 
cutxa, 728 
cuxa, 726 
cuy, 1605 
cuyda, 225 
cuyla, 358 
cuynda, 224 
cuyraçes, 1372 
cuyt, 1576 
cuy ta, 642, 1858 
cuytada, 180 
cuytz, 1620 D 

daça, 129 
dach, I 124 
dagues, 1395 
dalfina, 473 
dam, 1227 
dama, 453 
dampnatge, 778 
dança, 133 
dançes, 1375 
dançi, 944 
dara, 519 
darem, 1232 
darga, 241 
darrera, 545 
darreyra, 581 
dart, 1544 
dàtil, 1 192 
datiu, 1 06 1 
dau, 1 05 1 
dauis, 1399 
dauli, 964 
daur, 1346 
daura, 541 
dauradura, 561 
daurat, 1504 
dayma, 487 
de, 885 
debana, 496 
debi, 934 
deçà, 165 
deceba, 117 
decebi, 934 — 103 — decebre, 827 
decembre, 917 
decep, 1298 
dech, 1 1 36 
dècima, 443 
decor, 1337 
decora, 554 
decori, 982 
decretz, 161 1 
deduyt, 1578 
defaut, 1580 
defenda, 191, 
defès, 1382 
deffall, 1 2 10 
def fallen, 1257 
def fallit, 15 15 
deffayta, 637 
def f ença, 141 
deffendi, 953 
deffendre, 850 
deffenso, 1040 
deffi, 926 
deffisa, 596 
def fora, 554 
defforrada, 186 
deffunta, 660 
deflasçar, 1312 
defranxa, 739 
defunt, 1540 
defuyla, 358 
degà, 286 
degu, 1050 
dduna, 488 
deius, 141 3 
delenquida, 171 
delida, 174 
delit, 1514, 1515 
delunya, 770 
demani, 973 
demitra, 538 
demon, 1263 
demora, 555, 557 
demori, 983 
dempnat, 1505 
denan, 1252 
denega, 287 
dent, 1534 
dents, 1427 
departa, 66 1 
departença, 146 
depeny, 1285 
depint, 1539 
deport, 1552 
deporta, 668 
depunt, 1540 
derch, 11 30 
derga, 260 
derrer, 1324 
derreyra, 582 derroch, 11 50 
derrocha, 329 
des, 1382 
desabreuga, 292 
desabriga, 252 
desacuyla, 359 
desaderga, 260 
desadoba, iii 
desafibla, 426 
desagrada, 179 
desala, 382 
desaleuga, 291 
desama, 452 
desamada, 184 
desami, 970 
desana, 498 
desanaga, 262 
desapendre, 850 
desapila, 391 
desaprin, 1262 
desarama, 451 
desarma, 435 
desarrenga, 280 
desastre, 907 
desatança, 134 
desanança, 135 
desauenga, 280 
desaut, 1523, 1579 
desauta, 694 
desauximen, 1257 
desayre, 829, 831, 833 
desbasta, 672 
desbastada, 187 
desbaula, 363 
desbost, 1565 
desbosta, 686 
descalç, 1082 
descalça, 160 
descalces, 1370 
descalci, 941 
descanç, 1086 
descança, 134 
descançi, 944 
descant, 1530 
descapdella, 365 
descapdelles, 1359 
descarda, 201 
descarga, 240 
descargui, 1000 
descarn, 1268 
descaserns, 1488 
descela, 374 
descingla, 409 
desciny, 1287 
descinyer, 1334 
desclami, 970 
desclausa, 609 
desclina, 472 
descluch, 1153 descluchi, 10 12 
descobra, 568 
descobre, 918 
descobrí, 981 
descobrire, 888 
descoli, 966 
descolt, 1528 
descomença, 144 
descominals, 1443 
desconaxent, 1536 
desconeix, 1585 
desconexença, 146 
desconexer, 1353 
desconfi, 931 
desconfïta, 624 
desconforta, 666 
desconort, 1550 
descorbi, 937 
descorda, 219 
descorn, 1273 
descresen, 1253 
descreyre, 881 
descrosta, 687 
descubert, 1545 
descuberta, 664 
descús, 14 1 3 
desdaura, 542 
desdeny, 1283 
desdia, 349 
desduy, 1606 
desduj-s, 1495 
desduy t, 1577 
desduyta, 643 
desejusta, 688 
desem pag, 11 19 
desempara, 520 
desem patxa, 718 
desemperat, 1506 
desencasta, 672 
desenfusta, 689 
dcsencolp, 1304 
desenya, 764 
desermada, 185 
desert, 1547 
deserta, 665 
desesper, 1321 
desfaç, 1079 
desfaces, 1372 
desfar, 1311 
desfatxa, 719 
desfay, 1597 
desfayre, 831 
desfayt, 1572 
desfe, 8S5 
desferm, 1243 
desferma , 434 
desferre, 875 
desffeta, 622 
desfiar, Z312 104 desfici, 939 
desfichi, loii 
desfila, 392 
desflocha, 326 
desflochi, 1022 
desfoch, 1149 
desform, 1244 
desfrena, 476 
desgaba, 123 
desgamite, 1614 
desgastada, 187 
desgela, 375 
desglaçi, 1029 
desgovema, 492 
desgrasira, 550 
desi, 926 
desiay, 1596 
desig, 1 108, 1 109 
desiga, 248, 270 
designa, 455 
desijada, 180 
desijava, 702 
desi jos, 1409 
desir, 1329 
desire, 888 
desironda, 216 
dejuny, 1291 
deslaçar, 13 14 
deslaces, 1370 
desleyal, 11 84 
desleyals, 1443 
deslia, 348 
deslich, 1 1 45 
deslig, H08 
desliga, 250, 270 
desliger, 1325 
deslinya, 767 
desliure, 891 
desloch, 1 147 
desloga, 272 
deslogui, 1 00 1 
deslucha, 322 
deshiny, 1292 
desmalla, 378 
desmanda, 196 
desmantengui, 1032 
desmay, 1595 
desmin, 1261 
desmunya, 769 
desmuyla, 360 
desola, 400 
desonest, 1558 
desonesta, 679 
desonor, 1340 
desortz, 161 8 
despareylla, 372 
despenda, 192 
despendents, 1426 
despendi, 954 despendre, 850 
despert, 1546 
desperta, 663 
despila, 392 
despinyer, 1334 
desplagra, 540 
desplanta, 647 
desplasen, 1258 
desplay, 1594 
desplaya, 742 
desplech, 1137 
despley, 1600 
despleya, 748 
despobla, 384 
despoblada, 181 
despoble, 812 
despon, 1267 
despull, 1225 
despuyla, 361 
desquerna, 492 
desraso, 1041 
desregla, 410 
desrella, 247 
desrench, 11 59 
desrompa, 512 
desrompre, 832 
destempre, 842 
destenda, 191 
destenga, 279, 280, 281 
destent, 1534 
desteny 1285 
destenya, 763 
destint, 1538 
destinta, 657 
destix, 1590 
destorba, 126 
destorç, 1085 
destorçi, 942 
destorta, 668 
destra, 571, 1834 
destral, 1185 
destrayga, 250 
destre, 904 
destreg, 11 15 
destrempa, 579 
destremps, 1499 
destreny, 1282 
destrenya, 735, 762 
destrepa, 506 
destres, 1368 
destrescha, 302 
destret, 1508 
destreyt, 1574 
destreyta, 639 
destrich, 1143 
destrichs, 1434 
destruy, 1606 
desualla, 379 
desuay, 1595 desuia, 348 
desuiable, 810 
desuincla, 406 
desuincli, 967 
desuolp, 1304 
desuyla, 360 
determena, 482 
detz, 161 1 
deualla, 377 
deuincli, 967 
deuora, 554 
deuria, 353 
dexaya, 742 
dexenda, 190 
desimfla, 421 
di, 927 
dia, 348 
diable, 809 
diables, 1378 
diaspre, 880 
dich, 1 145 
dicta, 636 
dictamen, 1258 
didal, 1 1 83 
dies, 1496 
difam, 1227 
diffama, 453 
dig, 1 109 
digesta, 675 
digna, 454 
digne, 824 
diguist, J563 
dimerga, 260 
din, 1261 
diner, 1322 
diners, 1406 
dins, 1475 
dip, 1299 
dir, 1332 
diré, 890 
direm, 1232 
disapte, 923 
discorda, 219 
discort, 1552 
disolt, 1527 
dispoble, 799 
disputa, 632 
dits, 2046 
dit2, 1613 
diversa, 615, 616 
divisa, 597 
divizió, 1047 
dix, 1589 
do, 1043, 1946 
dobla, 385 
doble, 798, 812 
dobles, 1770 
doctors, 1456 
doctrina, 471 — 105 'Ioga, 267 
dol, 1201, 1985 
dola, 401 
dolç, 1076 
dolça, 154. 1637 
dolçeta, 621 
dolçor, 1 34 1 
dolen, 1254 
dolent, Ï533 
dolenta, 653 
dolents 1426 
doler, 1320, 1323 
dolga, 295 
dolgra, 528 
doli, 965 
dolor, 1342 
dolre, 896 
dols, 1448 
dolsura, 562 
domas, 1356 
domneya, 749 
donincys, 1494 
dompneg, 11 15 
dompntrgi, 960 
dompney, 1601 
dona, 457, 459 
donam, 1228 
donar, 1311 
donaria, 353 
donas, 1336 
donats, 1432 
doneg, 1 1 13 
donega, 286 
donera, 546 
donzelles, 1359 
dopneya, 749 
dorcli, 1175 
dorcha, 312 
dorm, 1244 
domia, 446, 447 
dormirà, 551 
dormiré, 892 
dos, 1409 
dossa, 614 
dot, 1 51 6 
dotz, 1 61 8 
dotze, 924 
drach, 1124 
drap, 1293 
draps, 1481 
dreç, 1080 
dreça, 163 
dreceyra, 580 
dreg, 1 1 13 
dretura, 565 
dreturer, 1322 
drexeyra, 581 
drop, 1 301 
drud, 1 100 druda, 227, 2061 
drut, 2061 
drutz, 1622 
duch, 1 151 
duga, 255 
dull, 1222, 2038 
dulla, 2058 
dupti, 995, 1640 
dur, 1349 
dura, 562, 1828 
durabla, 427 
durable, 808, 
durables, 1378 
durar, 1317 
durmen, 1256 
dutxa, 728 
dutz, 1623 
duu, 1063 
duy, 1605 
duyla, 358 
duy ta, 643 eccelença, 145 
edre, 877 
egarb, 1065 
eleg, 11:5 
elm, 1248 
elms, 1464 
ell, 1 21 7 
ells, 1430 
embafa, 234 
embalça, 161 
embahra, 444 
embarra, 522 
embasta, 671 
emberasar, 131 8 
embla, 423 
embriagues, 1395 
embut, 1520 
empag, 11 19 
empastre, 907 
empatxa, 717 
empaubrida, 172 
empauli, 964 
empaut, 1523 
empayt, 1573 
empenes, 1422 
empenya, 762 
em.perador, 1341 
emperadors, 1.158 
emperadriç 1089 
emperar, 131 5 
emperaj're, 834 
emperial, 1181 
empetra, 537 
empleg, 11 15 emprenya, 761 
emprenyar, 1316 
enab, 1066 
enagrex, 1385 
enaltir, 1330 
enaltirà, 352 
enamorada, 181 
enamorar, 1315 
enamorat, 1503 
enanç, 10S6 
enanci, 944 
enants, 14 71 
enarchi, 1006 
er.ardex, 1384 
enardir, 1331, 1332 
enardira, 331 
enast, 1561 
enasta, 673 
enauolex, 1585 
enay^a, 273 
enbaga, 2^3 
enbalç, 1083 
enbarch, 11 72 
enbarda, 203 
enbardi, 956 
enbarga, 240 
enbargui, 1000 
enbarri, 988 
enbill, 1199 
enblam, 1247 
er.bolch, 1163 
en borra, 335 
enborre, 901 
enbosta, 684 
enbotiga, 249 
enbraga, 263 
enbragues, 1394 
enbrayga, 273 
enbrieu, 1057 
enbronch, 11 78 
enburbuyla, 361 
encadena, 478 
encadenat, 1506 
encaga, 282 
encalç, 1082 
encalça, 161 
encalsa, 611 
encant, 1330 
encanta, 649, 1870 
encantat, 1504 
encantes, 1391 
encam, 1269 
encarta, 661 
en casa, 387 
encassa, 3S6 
encast, 1361 
encasta, 672 
encauega, 275 
encaure, 860 — io6 encaxa, 715 
encenda, 192 
encepta, 644 
encès, 1384 
ençes, 1381 
enciga, 269 
enclau, 1053 
enclaiisa, 609 
en elis, 1399 
enclota, 630 
enclotxa, 731 
encloure, 863 
enclusa, 606 
encobla, 384 
encoble, 798 
encolp, 1304 
encontra, 532 
encorba, 125 
encorbi, 937 
encorchi, 1014 
encortina, 467 
encroch, 1147 
encrost, 1566 
encuxa, 726 
endeny, 1284 
endenya, 763 
enderch, 11 30 
enderga, 260 
endergui, 1005 
enderroch, 1146 
enderrocha, 327 
enderrochi, 1021 
eadestra, 571 
endreç, 1080 
endreç», 162 
endrona, 461 
enduga, 289 
enemich, 1139 
enemiclis, 1433 
enemiga, 249 
enemora, 556 
enfanta, 646 
enfants, 1471 
enfellonida, 175 
enfluxa, 725 
enforch, 1175 
enforcha, 311 
enform, 1245 
enforma, 446 
enforn, 1274 
enfoma, 4 85 
enforqui, 1020 
enfortida, 175 
enfrascha, 307 
enfrena, 476 
enfru, 105c 
enfruna, 489 
enfust, 1569 
enfusta, 6S9 engan, 1251 
engarb, 1065 
engarba, 119 
engarga, 242 
engelosesch, 11 70 
engeny, 1283 
engiba, 122 
engrana, 496 
engraxa, 716 
engraxi, 1028 
engrays, 1487 
engrexa, 721 
engrony, 1289 
engruna, 488 
engrux, 1592 
engruxa, 727 
enguany, 1280 
enguent, 1533 
enguix, 1589 
enich, 1142 
enichs, 1433 
eniga, 252 
eniyl, 1200 
enjonchi, 1008 
ejijonchs, 1439 
enlaç, 1077 
enlaça, 129 
enlaçar, 13 14 
enlaces, 1369 
enlach, 1123 
enlarda, 201 
enlardi, 955 
enlart, 1543 
enlassa, 585 
enlassi, 990 
enlot, 15 18 
ennerui, 999 
ennovella, 367 
enpeut, 1526 
enpenta, 695 
enpeny, 12S2 
enpenyora, 577 
enpiny, 1287 
enploms, 1468 
enporta, 667 
enprenta, 655 
enpreny, 1282 
enquerri, 985 
enquera, 547 
enqueridor, 1343 
enquerir, 1330 
enqueyra, 580, 5S3 
enquesta, 679 
enquest, 1558 
enrama, 451 
enrami, 971 
enreuma, 448 
enrequida, 172 
enrequir, 1330 enresta, 677 
ensach, 1123 
ensacha, 318 
ensachi, 1015 
ensalma, 445 
ensechi, loio 
ensemble, 800 
enseny, 1284 
ensenya, 761 
ensenyada, 1 79 
ensenyam, 1228 
ensenyar, 131 7 
enseua, 704 
ensoga, 267 
ensunya, 770 
entaçi, 1029 
entall, 1209 
entalla, 378 
entallada, 183 
entan, 1250, 1252 
entany, 1280 
en tara, 518 
entaula, 363 
entauli, 964 
entayla, 378 
entech, 11 36, 11 37 
entechs, 1436 
entegre, 873 
entén, 1259 
entena, 479 
entencio, 1046 
entenda, 192 
entendi, 953 
entendre, 848 
entenes, 142 1 
enterch, 1131 
enterprena, 480 
entès, 1381 
entesa, 591 
entesem, 1231 
entin, 1261 
entorga, 258 
en torxa, 733 
entrapassi, 991 
entraua, 702 
entre, 897 
entreforch, 11 75 
entreforqui, 1020 
entrelaç, 1078 
entrellaces, 1370 
entremescla, 418 
entresenya, 764 
entreyra, 582 
enuants, 1471 
enuasa, 587 
enuega, 284 
enuegi, 960 
enuellesida, 171 
enuers, 1405 — 107 — enuersa, 615 
enuesall, 1210 
enuey, 1599 
enueya, 747 
enug, iiii 
enuga, 288 
enugi, 957 
enuida, 169 
enuidi, 949 
enuira, 550 
enuiro, 1040 
enuirona, 461 
enuironada, 183 
enuoma, 447 
enuy, 1605 
enuys, 1495 
envorm, 1244 
era, 546, 1817 
erbatur, 1350 
eretra, 536 
erguU, 1222 
erla, 411 
erm, 1243 
ermita, 624 
erra, 525 
erre, 875, 
erri, 985 
ert, 1547 
es, 1382 
esbafa, 234 
esbranch, 1133 
esbranchi, 1024 
escabeg, 11 13 
escach, 1121 
escag, 1 1 18 
escala, 383 
escalabra, 524 
escalabre, 838 
escalf, 1 103 
escalfa, 230 
escalfament, 1537 
escalms, 1465 
escalunya, 771 
escamp, 1305 
escampa, 504 
escampag, mg 
escamps, 1482 
escanya, 760 
escapa, 502 
escàpols, 1445 
escaps, 1423 
escarb, 1065 
escarda, 201 
escarn, 1268 
escarpre, 841, 1645 
escars, 1403 
escasesa, 590 
escasutt, 1623 
escata, 6i8, 1S54 escauda, 212 
escaula, 363 
escax, 1581 
escayre, 830 
esch, 1 1 69 
escha, 300 
esclam, 1247 
esclarir, 1333 
esclaritz, 16 15 
esclaua, 700, 701 
esclops, 1484 
escoa, 501 
escoba, iii, 1671 
escoffa, 232 
escola, 399, 401 
escolt, 1529 
escoltada, 182 
escoltat, 1505 
escombra, 128, 574, 57; 
escombre, 906 
escometa, 623 
escomogutz, 1624 
esconda, 215 
escondre, 857 
escongayta, 638 
escorça, 158 
escorga, 257 
escorna, 483 
escorpra, 577 
escorra, 535 
escorre, 901 
escorrims, 1492 
escorxa, 733, 1905 
escossa, 600 
escot, 1 5 16 
escota, 628, 1861 
escotoyla, 396, 397 
escoxendre, 848 
escrex, 1586 
escribe, 774 
escrita, 626 
escriure, 891 
escruta, 632 
escrux, 1593 
escuders, 1453 
escull, 1223 
escum, 1240 
escup, 1308 
escupa, 514 
escur, 1348 
escura, 559, 1826 
esours, 1460 
escut, 1520 
escuyla, 360 
escuyta, 643 
esd emetrà, 536 
esdeuench, 11 60 
esdeuengui, 1031 
esdug, 1112 esdutxa, 728 
esduyt, 1577 
esforç 1084 
esforça, 157 
esforci, 943 
esfordu, 1060 
esfrey, 1602 
esgarra, 521 
esgart, 1544 
esglaya, 743 
esgrima, 437 
esguars, 1403 
esiau, 1053 
esidull, 1224 
esiduy, 1606 
esliger, 1325 
esma, 450 
esmalta, 690 
esmara, 519 
esmaut, 1523, 1580 
esmauta, 694 
esmay, 1594 
esmaya, 743 
esmays, 1402, 1487 
esme, 819 
esmenda, 192 
esmerç, 1088 
esmeri, 986 
esmeyra, 583 
esmirla, 1919 
esmirle, 802 
esmol, 1202 
esmola, 401 
espanda, 194 
espandida, 177 
espandit. 1514 
espandre, 866 
espantabla, 427 
espantables, 1379 
esparça, 155 
espardenya, 736 
esparuers, 1453 
espastella, 373 
espatlla, 420 
espatxa, 720 
especeg, 11 14 
espendre, 868 
espenya, 736 
esper, 1321 
esperança, 137 
esperdre, 869 
esperdutz, 1623 
esperital, 1181 
espero, 1039 
espert, 1546 
esperta, 663 
espenta, 695 
espich, 1 144 
espida, 176 — io8 espiga, 251 
espill, 1 198 
espina, 469 
espines, 1390 
espiritals, 1440 
esplich, 1 143 
espluga, 253, 1739 
espona, 458 461 
espondils, 1444, 1642 
espondre, 835, 859 
esponga, 296 
esponge, 788 
esporditnent, 1537 
esporga, 257 
esposa, 598 
esquelles, 1362 
esquena, 481 
esquerda, 223, 1727 
esquern, 1271 
esquems, 14S9 
esquerra, 526 
esquerre, 873 
esquert, 1549 
esquili, 1198 
esquina, 469 
esquinça, 149 
esquila, 549 
esquiu, 1058 
esquiua, 707 
establa, 428 
estable, 809, 1923 
estables, 1377 
estacha, 319, 1755 
estachi, 1015 
estamenya, 737 
estamp, 1306 
estanch, 11 32, 1967 
estanchi, 1023 
estangel, 1191 
estany, 1278 
estanya, 758 
estat, 1506 
estatil, 1193 
estatge, 780, 782 
estaua, 700, 702 
estaues, 1365 
estauli, 964 
estaya, 741 
estech, 11 35 
estela, 374 
estella, 368 
estelles, 1362 
estempida, 174 
estenda, 191 
estendre, 849 
esteni, 974 
estenya, 736 
estepa, 506 
estern, 1272 esterna, 491 

esterns, 1488 

esterra, 526 

esterre, 874 

esterri, 985 

estes, 1384 

estia, 350 

estib, 1069 

estiba, 121 

estibi, 933 

estim, 1235 

estima, 437 

estims, 1492 

estip, 1299 

estiua, 706 

estiual, 1 1 85 

estiueri, 986 

estoch, 1 1 46 

estol, 1204 

estols, 1449 

estona, 460 

estoneta, 623 

estopa, 511 

estopaci, 1030 

estopassi, 991 

estora, 554, 556 

estorç, 1084 

estorçi, 942 

estoria, 343 
estort, 1 55 1 
estorta, 668 
estrall, 1209 
estramp, 1305 
estrampa, 504 
estramps, 1482 
estrangol, 1206, 164; 
estrany, 1278 
estranya, 753, 734 
estranyament, 1536 
estrau, 1033 
estreb, 1068 
estreba, 118 
estreg, 1115 
estrema, 442 
estremps, 1499 
estrena, 477 
estreny, 1285 
estrenya, 735 
estrep, 1297 
estret, 1308 
estreyt, 1574 
estreyta, 639 
estrigol, 1 64 1 
cstrijol, 1 20 1 
estriny, 1287 
estrinya, 767 
estronch, 1177 
estronqui, 1008 
estrop, 1 301 estrops, 1484 

estruç, 1094 

estruna, 488 

estuba, 114, 1673 

estuf, 1 1 04 

estufa, 237 

estug, 1 1 II 

esturch, 1096 

esuahi, 928 

esuahir, 1331 

esuay, 1595 

eua, 704 

euangelista, 6S3 

euasi, 928 

euna, 473 

exalça, 160 

exalçats, 1608 

exampla, 404 

exarch, 1173 
exaura, 542 

exausida, 173 
exella, 366 
exelles 1359 
exemple 806 
exerni, 929 
exernida, 169, 2036 
exernit, 131 2, 2056 
exernitz, 161 5 
exerops, 1483 
exilat, 1502 
exiuern, 1271 
exiuerns, 1490 
exorp, 1073 
exora, 553 
ex orba, 127 
exorbi, 937 
exorch, 11 74 
exorcha, 325 
exordi, 948 
exuerga, 261 
exuga, 236 
eximgla, 407 
esuta, 633 fabrer, 1324 
fadat, 1503 
fadatz, 1 610 
fadeg, 1 114 
fades, 1300 
fadia, 330 
fadrins, 1476 
falconers, 1433 
falcons, 1478 
falcons, 1478 
falen, 1233 
falla, 377, 1761 109 — fallimen, 1255 

falliment, 1536 

fallimen ts, 1425 

fallis, 1400 

fallit, 15 15 

fallitz, 1614 

falsamen, 1257 

fam, 1226, 1227 

fan, 1252 

far, 131 1, 2024 

faray, 1597 

farcells, 1430 

farrer, 1324 

fars, 1403 

fart, 1543 

fat, 1504 

fatz, 1609 

faues, 1365 

faug, 1 1 17 

faula, 362, 377, 1759 

faure, 861 

faus, 1 41 6 

fax, 1581 

faxa, 1 901 

fay, 1596, 1597 

fayl, 1 2 10 

fays, 1401, 1487 

fayt, 1 571 

faytiç 1090 

feble, 817 

fel, 1983 

felip, 1299 

felipa, 508 

felips, 1483 

fema, 441 

fen, 1259 

fenex, 1585 

feney, 1600 

fènix, 1637 

feny, 1284 

férem, 1232 

ferim, 1236 

ferir, 1332 

ferit, 1 512 

feritz, 1 61 4 

ferm, 1242, 1998 

fennançes, 1375 

ferram, 1229 

ferrers, 1452 

fes, 1380, 1381 

fesols, 1448 

festa, 674 

festina, 469 

fet, 1 5 10 

fey, 1 60 1 

feyditz, 161 4 

ffabia, 341 

ffabra, 524 

ffabre, 838 ffaç, 1077 
ffaça, 129 
ffada, 178 
ffadada, 182 
ffadegi, 960 
ffadench, 1160 
ffadiga, 249, 251 
f fadrina, 474 
ffaduga, 254 
ffag, 1 1 19 
ffalç, 1082 
f falca, 160 
f falco, 1038 
f falco, 1039 
ffall, 1208 
ffallich, 1 1 40 
f fallida, 174 
ffallire, 892 
f falliria, 354 
ffallona, 462 
f falsa, 611 
ffalta, 690 
ffalua, 713 
ffama, 453 
ffamagosta, 697 
ffanch, 1 133 
ffantanna, 436 
ffarch, 1 1 73 
ffaresa, 591 
ffaresta, 675 
ffarga, 242 
f farina, 470 
f farta, 66 1 
ffas, 1357 
ffasenda, 189, 192 
ffau, 1052 
ffaua, 699 
ffauda, 212 
ffaula, 362 
ffaxa, 715 
ffaxi, 1028 
ffaxuga, 256 
ffayre, 830 
ffayso, 1037 
ffayta, 637 
ffe, 8S5 
f feble, 817 
ffebra, 530 
ffebraça, 131 
ffebre, 828, 
ffeda, 206 
ffel, 1 1 88 
ffello, 1043 
ffellonia, 353 
ffemesch, 11 70 
fems, 1463 
ffenda, 189 
ffendre, 849 
ffenga, 279 ffeniç, 1089 
ffenida, 173 
ífennia, 354 
ffenta, 654 
ffen3'a, 736, 762 
íferi, 986 
fferita, 625 
f feria, 411 
fferma, 433, 434 
ffermança, 137 
f fermada, 179 
f ferra, 525 
fferre, 875 
fferruç, 1095 
fferruça, 1O6 
ffesel, 1 1 89 
f fesol, 1203 
ffestig, 1 109 
ffeta, 622 
ffetge, 783 
ffexa, 721 
ffexuch, 1 151 
ffexuria, 338 
ffeyra, 580 
ffi, 926, 928 
ffiambre, 914 
f fiança, 137 
ffibla, 425 
ffible, 815 
ffiç, 1089 
ffiça, 148 
ffich, 1 140 
fficha, 309 
ffichi, loii 
fficta, 636 
ftïga, 248 
ffigura, 565 
ffil, 1 194 
ffila, 392 
ffilaça, 131 
ffiladiç, 1090 
ftill, 1 198 
ftilla, 414 
ffiUastre, 908 
f fillol, 1204 
ffilosa, 605 
ffina, 466 
f finestra, 571 
fíïra, 550 
ffisa, 596 
ffistola, 419 
ffita, 624 
ffixa, 723 
fflacaça, 132 
fflach, I 124 
fflacha, 319 
fflagella, 366 
fflama, 452 
fflamench, 11 58 ffleuma, 449 
ffloch, 1 1 49 
fflocha, 326 
ffloqui, 1 02 1 
fflorença, 140 
fflori, 931 
fflorich, 1 144 
ffloronch, 11 78 
ffloroncle, 816 
fflorega, 285 
fflorianda, 198 
fflota, 630 
ffltixa, 725 
ffo, 1042 
ffoch, 1 149 
ffoda, 208 
ffoga, 271 
ffolch, 1 163 
fíoU, 12 1 9 
ffollega, 285 
ffona, 460 
ffonda, 213 
ffondre, 837, 857 
ffonduda, 227 
f fonoll, 1 22 1 
ffonteyra, 583 
ffonya, 751 
ffora, 554 
ff orada, 186 
f foradada, 183 
fforç, 1084 
fforça, 157 
fforch, 1 1 75 
fforcha, 311 
fford, 942 
fforga, 293 
fforiscapi, 975 
fforma, 447 
f formatge, 781 
ffomescha, 298 
fforrada, 186 
ffortuna, 489 
ffosch, 1 1 62 
ffoscha, 333 
f fossa, 613 
ffotga, 294 
ffotre, 900 
ffoure, 863 
ffraga, 264 
ffrançi, 945 
ffranquesa, 589 
ffranxa, 738 
ffranya, 755 
ffrascha, 307 
ffrasqueta, 620 
ffrayre, 830 
ffreça, 163 
ffreda, 205 
ffreg, 1 1 13 ffrega, 245 
ffregui, 962 
ffresadura, 562 
ffresch, 11 68 
ffreytura, 560 
ffriça, 148 
ffrig, 1 109 
ffriga, 268, 269 
f frisa, 596 
ffrita, 625 
ffnig, III I 
ffug, 1 1 1 o 
ffuga, 253, 289 
ffugi, 957 
ffuma, 439 
ffumada, 184 
ffura, 563 
f fur eh, II 56 
ffurta, 670 
ffusa, 607 
f fusch, 1 1 54 
f fus ta, 689 
ffuyla, 357 
ffuyta, 641 
fi, 926, 1933 
fiar, 1 31 1 
ficar, 1 31 2 
fich, 1971 
fichs, 1434, 1435 
fig, 1 108 
finestres, 1367 
finit, 1514 
fins, 1475 
fira, 1 82 1 
firmament, 1258 
fis, 1398 
fisa, 596 
fines, 1389 
fiula, 387 
fixa, 724 
fizar, 1 312 
flagelles, 1360 
flamench, 11 58 
flaons, 1480 
flaquesa, 590 
flastoma, 432 
flestom, 1238 
flestoma, 431 
floch, floca, 2054 
floquet, 1508 
flor, 1338 
florex, 1584 
floronchs, 1438 
flot, 1518 
flotxa, 730 
fluuiol, 1205 
flux, 1592 
foch, 1 147 
íogasses, 1371 folls, 1446 
forn, 1238 
fon, 1264 
fonda, 1707 
fondament, 1258 
fondutz, 1 62 1 
fons, 1477 
fony, 1289, 1290 
for, 1337 
forat, 1504 
força, 157, 1686 
forçar, 131 7 
forcist, 1564 
forge, 786 
form, 1244 
forma, 1790 
forment, 1535 
forn, 1274 
fornera, 545 
forrellat, 1506 
forsats, 1432 
fort, 1 55 1 
fosarda, 203 
foure, 912 
fox, 1 59 1 
francha, 317 
francum, 1240 
frany, 1277 
franyer, 1351 
fraremenor, 1344 
fraus, 1417 
frayresmenors, 1458 
freda, 2059 
fredor, 1339 
fredors, 1455 
fregui, 1035 
frejoluch, 11 51 
fres, 1 38 1 
frescha, 299 
fret, 1508, 2059 
freyt, 1575 
friger, 1325 
fruyla, 388 
fruyt, 1576 
fullatz, 1 610 
fum, 1240 
fums, 1466 
fur, 1349 
furor, 1342 
furt, 1556 
fus, 1412, 1413 
fust, 1569 
fuscha, 313 
fuy, 1605 
fuyta, 641 gab, 1066 
gaba, 123 
gàbia, 341 
gabre, 838 

gaf, iioi 
gaffa, 233 

gag, II 19 
galambra, 570 
galan, 1250 
galotxa, 730 
gall, 1210 
gallina, 472 
gambal, 1182 
gan, 1250 
gandida, 172 
ganer, 1324 
gans, 1472 
gantes, 1393 
gap, 1294 
gaps, 1 481 
garba, 119 
garbell, 1218 
garça, 155 
garda, 203 
garença, 139 
garga, 1637 
garida, 176 
garip, 1299 
garips, 1483 
garir, 1329 
garina, 472 
garlanda, 196 
garnatxa, 719 
garniso, 1040 
garnit, 151 3 
gamitz, 1 61 4 
garra, 521 
garrida, 176 
garrigos, 1409 
garroffa, 232 
garrot, 151 7 
garrota, 629 
gart, 1543 
gasch, 1 127 
gast, 1560 
gasta, 673 
gat, 1504 
gata, 617 

gats maymons, 1478 
gauay, 1595 
gaub, 1075 
gaubi, 935 
gaudiré, 889 
gaug, 1 1 17 
gauina, 474 
gaure, 860 gausi, 928 
gausión, 1265 
gauta, 693 
gausire, 887 
gay, gaya, 2061 
gay, 1594, 1597 
gaya, 742, 191 1 
gayaments, 1473 
gay re, 831 
gays, 1 401, 1486 
gayt, 1572 
gebre, 827 
gel, 1188 
gela, 375 
gelosescha 301 
gelosia, 349, 
gema, 442 
generosa, 605 
genesta, 675 
genitiu, 1061 
genitiua, 707 
genoll, 1220 
genolls, 1446 
genoui, 931 
genre, 903, 
gentil, 1 193 
gentilments, 1474 
geny, 1283 
gep, 1298 
geraula, 363 
gerba, 120 
germana, 495 
gerra, 525 
gerreya, 748 
gesardos, 141 1 
gesta, 679 
geus, 141 8 
geya, 762 
giba, 121 
gibre, 855 
gibres, 1642 
gida, 176 
giffa, 235 
gigants, 1472 
giger, 1325 
gin, 1261 
gincia, 335 
gingebre, 855 
ginebra, 530 
ginebre, 827 
gingebre, 828, 855 
ginyayre, 833 
gira, 552 
girença, 139 
girgonça, 151 
giro, 1040 
girofle, 913 
gitz, 1 61 3 
gizarma, 436 glaci, 1029 

glan, 1250 

glaui, :o27 

glauiol, 1203 

glay, 1597 

glop, 1300 

glòria, 343 

glot, 1 5 18 

glotz, 1 61 8 

godofle, 913 

golafre, 894 

golls, 1446 

goma, 431, 1780 

gomom, 1275 

gorch, 1 1 75 

gord, 1098 

gorda, 221 

gordi, 948 

gorga, 259 

gort, 1554 

gosta, 697 

got, 1517 

gouem, 1 271 

gouema, 492 

gouems, 1489 

goy, 1604 

graciós, 1407 

graciosa, 602 

gracisme, 821 

gralla, 380 

grana, 496, 499, 1807 

granda, 198 

grandilla, 414 

graner, 1324 

granolla, 396 

grants, 1471 

granya, 758 

gras, 135Ó 

grascha, 307 

grasi, 929 

grasich, 11 39 

grasida, i68 

grasir, 1329, 1331 

grasira, 550 

grasire, 889 

grasis, 1400 

grasit, 1 5 14 

grassire, 890 

grata, 619 

gratill, 1199 

gratxa, 718 

grauilla, 415 

grax, 1582 

grech, 1 135 

gresal, 11 80 

gresals, 1440 

grex, 1587 

gtexa, 721 

grey, 1601 112 — ■ gricia, 336 

grieu, 1057 

griffauda, 212 

grill, ligS 

gripia, 347 

grisa, 596 

griu, 1059 

grondill, 11 99 

grony, 1289 

grop, 1300 

gropa, 511 

grossa, 600, 613 

grosera, 545 

grua, 714 

gruanda, 196 

grunya, 772 
grunyer, 1336 
gruxa, 727 
gruyla, 358 
guabre, 839 
guanbals, 1441 
guaniuet, 15 11 
guanya, 755, 758 
guara, 519 
guarda, 201 
guardi, 928, 955 
guasanya, 753 
guastada, 187 
guatge, 782 
guatlla, 420 
guayta, 637 
gubia, 342 
guda, 226 
guerra, 525 
guerrejar, 1315 
guerrey, 1601 
guerxa, 732 
guia, 1694 
guiatge, 778 
guida, 176 
gtüdi, 950 
guilfanya, 760 
guinarda, 202 
guinya, 766 
guisa, 596 
guitarra, 521 
guitart, 1542 
guix, 1589 
gunça, 153 H hach, 1 121 
hagra, 539 
hagre, 878 
han, 1250 
hanch, 11 34 
haps, 1 48 1 hauer, 1320 
hauretz, 16 12 
hauria, 348 
havetz, 161 2 
hay, 1595, 2044 
hedifici, 939 
heretge, 783 
hilla, 413 
hira, 548 
hirla, 412 
hisquem, 1230 
hiuem, 1270 
hiuerna, 490 
lioch, 1 148 
hom, 1239 
homil, 1 193 
homiliu, 1060 
homs, 1 46 1 
hon, 1265 
honest, 1557 
honesta, 675 
honestat, 1506 
honor, 1340 
honors, 1456 
honorable, 808 
honorables, 1377 
honrabla, 428 
honrada, 178, 186 
honrar, 1309 
honrarem, 1232 
honrat, 1502 
honratz, 1608 
honraues, 1365 

honriua, 706 

host, 1565 

hostalatge, 781 

hostey, 1602 

hu, 1050 

huç, 1094 

huch, 1 152 

huf, 1 104 

hug, 1 1 1 1 

huga, 254 

humor, 1339 

humors, 1455 

hurcha, 315 I 

imíia, 421 
incha, 334 
incomparabla, 428 
indigesta, 675 
infanta, 1863 
infantes, 1392 
infern, 1272 
infernal, 1181 
infernals, 1442 infesta, 678 
infinit, 1 5 14 
inflador, 1343 
informa, 485 
inginera, 547 
ingla, 409 
inimicicia, 336 
ins, 1475 
insert, 1548 
insigna, 455 
intra, 573 
intraues, 1366 
inuentor, 1345 
inuisible, 814 
iradamen, 1256 
irasch, 11 27 
irascha, 306 

iraschi, 1018 

irascuda, 227 

iray, 1598 

irays, 1487 

ironda, 216 

isch, 1 167 

isnell, 1213, 2054 

isnella, 2054 

isnelles, 1359 

isnells, 1430 

isops, 1485 

iuerns, 1488 jach, I 125 
jaga, 264, 282 
jaquescha, 298 
jaquida, 170 
jaser, 1321, 1324 
jaspi, 977, 1640 
jausen, 1255 
jausent, 1533 
jausenta, 652 
jausimen, 1255 
jausir, 1328 
jay, 1596 
jeperuda, 229 
joch, 1 149, 1 1 50 
jocha, 330 
jogui, 1 00 1 
jolieta, 621 
jonça, 151 
jonch, 1 1 78 
jonchs, 1439 
joquer, 1323 
Jorba, 126 
jorn, 1276 
jornades, 1500 
jornal, 1181 
jornals, 1441 — 113 josa, 599 
joy, 1604 
joya, 746 
joyosa, 602 
juiia, 352 
juliol, 120Z 
junt, 1540 
junta, 659, 1879 
juny, 1292, 2014 
junya, 769 
junyer, 1336 
jupa, 514 
jur, 1349 
jura. 563 
juraues, 1366 
jurch, 1 157 
jurcha, 315 
jus, 1412 
juseus, 1419 
jusieu, 1056 
just, 1569 
justa, 688, 1890 
jutjaren, 1232 
juyaria, 121 1 
juviiert, 1549 laç, 1077 

laca, 129 

lacar, 13 14 

lacerta, 664 

laces, 1369 

lach, 1123 

lacha, 318, 319 

ladre, 840, 1925 

ladriola, 402 

lag, 1 119 

lagesa, 591 

lagost, 1567 

lagosta, 697 

lagui, 1003 

laguia, 350 

lainbart, 1542 

lambert, 1547 

lambra, 569 

lainbre, 914 

lambruscha, 314 

lamp, 1306 

lampa, 505, 1714 

lampega, 245 

lamps, 1482 

lanipuga, 256 

lainuny, 129J 

lamunya, 772 

lana, 493 

lanç, 1086 

lança, 134, 1678, 1848 lançes, 1375 
lançi, 944 
lançol, 1203 
landa, 194 
languatge, 778 
languen, 1258 
languex, 1587 
languire, 889 
lansar, 1309 
lansols, 1449 
lanterna, 491 
lanya, 757 
lapa, 503 
larch, 1 1 72 
larga, 241 
larguandax, 1582 
larguesa, 590 
lars, 1404 
lart, 1543 
las, 1355 
làser, 1319 
lasme, 818 
lassa, 588 
lasses, 1374 
lassi, 990 
lat, 1502 
latosa, 605 
latz, 1609 
lau, 1052 
laua, 700 
lauatz, 1610 
lauda, 211 
laues, 1364, 1366 
laui, 997 
lauia, 339 
lauora, 556 
laur, 1346 
laura, 541 
laus, 1415 
lausa, 608, 1846 
lausar, 13 17 
lausenger, 1322 
lausenjador, 1343 
lausenjadors, 1457 
laure, 861 
lax, 1581 
laxa, 716 
laxi, 1028 
lay, 1596 
layga, 273 
la\'re, 832 
laj's, 1401, 14S6 
lebra, 530 
lebre, 827 
lech, 1 1 35, 1 1 36 
lechs, 1437 
lector, 1 34 1 
leg, 1113 
lega, 245 legesa, 590 
legui, 1034 
legir, 1745 
legista, 681 
legistes, 1388 
lenç, 108 1 
lenga, 279 
lengart, 1543 
lentiscla, 408 
lentiscle, 797 
leny, 1286 
len.\ a, 761 
lenyam, 1229 
leo, 1043 
leonisme, 822 
lep, 1297 
lepa, 506 
lepi, 976 
lerç, 1088 
leri, 987 
lesca, 1749 
lesch, 1 169 
lescha, 299 
lesqui, 1016 
lest, 1557 
lesta, 676 
let, 1509 
letouari, 979 
letra, 536 
letuga, 253 
letz, 161 1 
leus, 14 19 
lev, 1 60 1 
leyal, 1184 
leyalment, 1536 
leyals, 1443 
leyaus, 14 16 
leys, 1494 
leyt, 1574 
lexa, 721, 722 
lia, 348 
liamants, 1470 
libell, 12 1 7 
liberals, 1442 
libre, 855 
librell, 1 2 18 
libres, 1644 
liç, 1089 
liça, 148 
lich, 1 145 
lieu, 1057 
lig, 1 108 
liga, 249, 269 
liger, 1325 
lim, 1234 
lima, 438, 1784 
limotge, 785 
lims, 1 49 1 
linatge, 778 — 114 — lins, 1476 
linya, 766 
linyol, 1204 
lis, 1398 
Usa, 595 
lisch, 1 1 67 
lista, 680 
listes, 1388 
lit, 1512 
litxa, 734 
liure, 892 
loa, 501 
loba, 112 
loça, 150 
loçana, 499 
loch, 1 147, 1976 
locha, 327, 328 
Ioga, 271 
logra, 529 
logre, 893 
Iogui, 1 00 1 
loisme, 821 
lombardia, 352 
lombe, 803 
lomble, 1644 
lonch, 1 1 77 
lonchs, 1438 
longa, 297 
lonya, 752 
lop, 1300 
lopart, 1544 
loral, 1 1 82 
lorcha, 311 
lorda, 221 
loreda, 207 
lorer, 1324 
lorga, 293 
losa, 599 
losch, I I 62 
lossa, 614 
lot, 1516, 1518 
Iota, 628 
lotga, 294 
loure, 863, 912 
luç, 1094 
luch, 1151, 1153 
lucha, 322 
luem, 1 2 71 
luema, 492 
luert, 1546 
lull, 1225 
lum, 1240 
lums, 1466 
luna, 488 
lurcha, 315 
luquet, 151 1 
lutxa, 729 
lutz, 1 62 1 
luu, 1063 luxúria, 338 
luy, 1605 
luyt, 1576 
luyta, 642 
luytz, 1620 
luzir 1333 LL llas, 2033 
lli, 929 
llor, 1338 
Hora, 554 M mabre, 838 
maça, 130 
tnacari, 980 
maces, 1369 
mach, 1 125 
macha, 320 
maci, 1029 
macip, 1299 
macipa, 508 
macips, 1483 
madexa, 722 
madur, 1349 
maestria, 352 
magdalena, 480 
magra, 539 
magre, 878 
magres, 1385 
maig, 1 1 18 
maioronda, 217 
maistres, 1386 
mal, 1 1 80, 1 1 86, 2060 
mala, 383, 1766, 2060 
malany, 1280 
malastre, 907 
malaut, 1525, 1580 
malauta, 694 
malaute, 920, 1640 
maldiga, 251 
malefici, 939 
malega, 285 
mal en anca, 136 
malesa, 591 
malestança, 136 
maleyt, 1575 
malfa, 230 
malfadada, 1S2 
malgrana, 494 
malicia, 336 
maliga, 268 
maligna, 455 
maligne, 825 mall, 1208, 1988 
malla, 378 
malmirença, 146 
maluada, 181, 
maluat, 1503 
malua, 710 
maluatz, 1610 
maluolença, 144 
mamella, 370 
mamelles, 1362 
mana, 497, 1809 
manacord, 1098 
manch, 1132 
mancia, 349 
mancoffa, 232 
manda, 195, 1700 
mandaluç, 1095 
mandre, 866 
manech, 1137 
manen, 1254 
manenta, 652 
manentia, 349 
manerba, 120 
manes, 1383 
maneula, 405 
maney, 1600 
maneya, 748 
maneyra, 582 
manicle, 795 
manifest, 1557 
manifesta, 676 
manil, 1195 
maniple, 794 
manleiia, 704 
manleuta, 696, 1643 
manobra, 568 
manobre, 918 
mans, 1472 
mant, 1531 
manta, 648, 1868 
mantega, 244 
mantenga, 280 
mantengui, 1032 
mantenya, 763 
matenir, 1329 
mantes, 1391, 1392 
mantó, 1037, 1049 
manxa, 739, 1909 
mar, 131 1 
mara, 519 
marauella, 370 
marauill, 1199 
marauilla, 415 
marbre, 871 
marca, 155 
march, 11 72, 11 73 
marcha, 321, 1641 
marchi, 1006 
maresme, 819 — 115 — marí, 1106 
marfa, 239, 1637 
ïnarffa, 236 
inarga, 242, 243 
margarida, 171 
margarita, 625 
margens, 1397, 1645 
marimonda, 217 
marina, 467 
marlota, 629 
marmanda, 197 
marmers, 1453 
marranda, 197 
marrida, 173 
mars, 1403 
mart, 1543 
martell, 12 14 
màrtir, 1328 
martire, 887 
martre, 845 
mas, 1355 
masch, 1128 
niascha, 308 
maschi, 1019 
mascla, 390 
mascord, 1098 
mascorda, 221 
mascort, 1554 
masis, 1400 
massa, 585 
massi, 990 
mastega, 245 
mata, 618, 1850 
matalaf, iioi 
mau, 1053 
mauda, 212 
maui, 996 
maur, 1347 
maure, 860 
maus, 1417 
may, 1594, 2042 
mays, 1401, 1487 
mayti, 927 
me, 885 
mech, 1 1 36 
mecha, 304 
mechs, 1437 
mel, 1 1 88 
mellor, 1342 
membre, 916 
memòria, 343 
men, 1259 
mena, 477, 1797 
menaç, 1077 
menaça, 131 
menaçes, 1371 
mendich, 1142 
mendiga, 251 
mendre, 848 menega, 284 
menre, 903 
ment, 1533 
menta, 651, 1872 
mentau, 1052 
mentida, 177 
mentir, 1328 
mentiré, 888 
menscapte, 923 
nienyscab, 1066 
menyscaba, 123 
menyscre, 883 
inenyscresen, 1253 
menscreya, 748, 749 
menyscreyre, 882 
menyspreada, 184 
menysprenda, 189 
menysprendre, 850 
menyspres, 1380 
menyspresar, 1 3 1 3 
mercaders, 1453 
mercès, 1383 
mcrcey, 1599 
merceya, 747 
merceyan, 1251 
merescha, 303 
merla, 411 
merm, 1242 
merma, 434 
merraces, 1371 
mes, 1381 
mesa, 1836 
raescha, 300 
mescla, 418, 1776 
mesem, 1230 
mesi, 993 
mesqui, 931, 1016 
niesqiiines, 1390 
mestiça, 148 
mestres, 1367 
mesura, 563 
met, 1 510 
meta, 620 
metaure, 860 
metge, 783 
metra, 536 
metraç, 1079 
metraçes, 1371 
metxa, 740 
meuna, 475 
meus, 141 8 

meynscrey, 1602, 1603 
meynsferm, 1243 
mi, 926 

mida, 170, 1692 
midi, 949 
mieu, 1056 
mig, 1 109 
miga, 268 mil, 1193 
milia, 356 
mill, 1 198 
minça, 149 
minga, 266 
ministre, 925 
ministres, 1386 
minorola, 399 
mir, 1327 
mira, 548 
miracle, 792 
mirall, 1208 
mirauda, 198 
mirauall, 12 10 
mire, 889 
mirra, 552 
misatge, 779 
mitra, 538 
moble, 811 
moch, 1148, 1150 
mocha, 326, 330 
moga, 271 
mogoda, 209 
mogra, 529 
mogre, 893 
mogui, 1001 
mogutz, 1624 
mol, 1202 
mola, 400 
molça, 154 
molch, 1 165 
moler, 1323 
molga, 295 
mol gra, 528 
moli, 065 
molina, 473 
moll, 1 2 19 
molls, 1446 
molre, 895 
mols, 1448 
molsa, 612 
molt, 1527, 1529 
moltos, 14 10 
moltó, 1039 
mon, 1263 
mon, 2000 
monçonga, 296 
monda, 214 
moneda, 205 
monga, 296 
monge, 788 
mongil, 1 1 95 
monjoya, 746 
monoj'a, 745 
móns, 1477 
monta, 658 
montanya, 757 
montat, 1502 
montatz, 160S, 1609 ii6 mor, 1337 
mora, 553, 557 
moradux, 1593 
moratz, 1610 
morcha, 312 
merda, 219 
mordaces, 1371 
mordi, 947 
morena, 480 
morga, 259 
morge, 787 
mori, 982, 986 
morir, 1333 
morirà, 551 
mom, 1275 
morna, 483, 485 
morra, 535 
morray, 1596 
morruda, 228 
mort, 1550, 1 55 1 
morta, 666 
mortal, 11 84 
moscarda, 202 
moscayola, 400 
mosch, 1 162 
moscha, 333 
mossa, 601, 614 
most, 1567 
mostela, 374 
mostrades, 1373 
mostrar, 1318 
mot, 151 8 
mota, 630 
motz, 1616, 1617 
mou, 1054 
moua, 708 
moui, 1025 
mouibla, 426 
moure, 862, 912 
mox, 1 591 
moxons, 1480 
muç, 1095 
muçarda, 204 
muçola, 400 
mud, 1100 
muda, 226, 1730 
mufla, 394 
mug, 1 1 10, iiii 
mul, 1207 
mull, 1223 
mules, 1498 
muls, 145 1 
munt, 1541 
munta, 660 
munterdre, 869 
muny, 1292 
mur, 1348, 1350 
murmur, 1349 
murmura, 565 murs, 1460 
murta, 669 
musa, 607 
musarda, 203 
muscla, 1 92 1 
muscle, 807 
musola, 398 
muda, 2060 
mut, 1520, 2060 
muyla, 359 
muyol, 1204 N 

nab, 1067 
nada, 180, 1698 
nadals, 1441 
nadi, 951 
nadolça, 154 
naffa, 233 
nafra, 576 
nafre, 894 
naiola, 401 
naip, 1299 
naleg, 11 16 
nalet, 15 10 
nap, 1293 
naronga, 296 
naronge, 789 
nas, 1356 
nasch, 11 27 
nascha, 306 
naschi, 1019 
nat, 1504 
natura, 565 
nau, 1053 
nauili, 969 
naus, 1 4 16 
nausa, 609 
nax, 1582 
naxença, 146 
nays, 1486 
nebda, 1637 
nebot, 1 518 
nech, 1 1 36 
nefa, 231 
nega, 244 
negre, 873 
negui, 962 
nembaut, 1524 
nengu, 1050 
nepta, 210 
nerui, 999 
nespla, 429, 1638 
net, 1 5 10 
neta, 622, 623 
netz, 161 1 neula, 405, 1772 
neuma, 448 
neus, 141 8 
nexer, 1353 
neyra, 582, 583 
neyre, 881 
nici, 938 
nien, 1258 
nina, 473 
nines, 1390 
nins, 1475 
nit, .1512 
niu, 1059 
niula, 387 
no, 1042 
nobla, 388 
noble, 811, 1638 
noblesa, 590 
nodriç, 1090 
nogra, 529 
nogre, 893 
nogueyra, 584 
nom, 1239 
nombra, 575 
nombre, 906 
nominatiu, 1061 
nomnat, 1503 
nomnatz, 1609 
nona, 459 
norma, 447 
nosa, 598 
not, 15 16 
nota, 628 
notable, 809 
notables, 1378 
notades, 1373 
notz, 1 616 
nou, 1055, 1950 
noua, 709 
noueíl, 1 21 3 
nouella, 366 
nouellas, 1358, 1361 
nouembre, 917 
noui, 1025 
noyrescha, 300 
noyrida, 170 
noyrit, 1515 
noyrex, 1587 
noyrich, 1144 
nua, 713 
nuall, 1209 
nualla, 380 
nuda, 226, 227 
null, 1224 
nutz, 1621, 1624 
nuu, 1063, 1954 
nuyla, 358 
nuyt, 1576 
nuytz, 1620 — 117 — oblada, 182 
oblichs, 1433 
oblida, 169, 173 
oblidi, 950 
oblit, 1514 
oblitz, 1 61 3 
obra, 567, 1830 
obrades, 1373 
obraua, 702 
obraues, 1364 
obre, 919 
obredors, 1458 
obri, 981, 1938 
obtengtii, 1032 
odre, 902 
ofendre, 851 
off ença, 146 
offenda, 193 
offeri, 987 
offerta, 663 
offici, 938 
offre, 898 
olch, 1 165 
Olga, 295 
oli, 965 
òliba, 122 
olm, 1249, 1642 
olms, 1462 
olre, 896 
ombra, 128, 574 
ença, 151 
oncle, 816 
ongre, 870 
onta, 658 
onze, 924 
ops, 1484 
or, 1337 
ora, 553. 555 
oració, 1046 
oracios, 1407 
orades, 1501 
oradura, 564 
oratori, 982 
orb, 1073 
orba, 127 
orbeta, 621 
orca, 157 
orde, 775, 1644 
ordi, 947 
ordona, 462 
ordenades, 1500 
orelles, 1363 
orenga, 278 
oreylla, 372 
orfe, 1639 
òrfena, 465, 1639 orge, 787 
oriental, 11 84 
orifany, 1281 
orina, 471 
oriol, 1202 
oriola, 400 
oronelles, 1362 
orphe, 776 
orribla, 425 
orrible, 814, 815 
ort, 1 55 1 
orta, 666 
oruga, 254 
oscha, 331 
ossa, 600, 613 
ostarda, 200 
ou, 1054 
ouellas, 1362 
oueylla, 372 
ouidi, 949 
outratge, 777 
oy, 1604 pach, 1 121 
paci, 1030 
pacich, 1 1 4 1 
pag, 1 120 
paga, 262 
pagador, 1341 
paganisnie, 821 
pagesa, 590 
pagra, 540 
pagre, 879 
pagres, 1385 
paguana, 499 
pagues, 1395 
paguescha, 301 
pagui, 1003 
pahis, 1398 
pal, 1183 
pala, 3S3 
palafichs, 1435 
palefich, 1 140 
pales 1383 
pali, 968 
palni, 1246 
palma, 444, i~í 
palms, 1465 
palp, 1303 
palpa, 516 
paltruu, 1063 
palla, 378 
pana, 495 
pança, 134 
pancha, 316 
panell, 12 13 paniç, 1090 
panistre, 925 
panistres, 1386 
pans, 1471 
pantays, 1486 
pantexa, 722 
pan torra, 534 
panxa, 739 
pao, 1043 
papa, 502, 1 71 2 
paparra, 522 
papallons, 1479 
paper, 1322 
par, 1 310, 2022 
para, 518 
paradis, 1399 
parança, i 38 
paratge, 777 
paraula, 362, 364 
parch, 1 1 73 
parda, 203 
parech, 11 38 
parelles, 1361 
parent, 1534 
parenta, 654 
parentesch, 11 71 
parex, 1584 
par ey lla, 372 
pari, 978 
paria, 349 
parpal, 11 85 
parpals, 1443 
parra, 522 
parraf, iioi 
pars, 1404 
part, 1542 
par ta, 661 
partera, 546 
partescha, 298 
parli, 927 
partich, 1140, 1141 
partida, 1 70 
partir, 1328 
patirà, 551 
partiré, 888 
partist, 1564 
partz, 1 61 9 
paruença, 140. I43 
paruent, 1534 
pas, 1336 
pasch, 1 127 
pascha, 306, 1751 
paschal, 1182 
paschi, 1018 
pasquals, 1441 
passam 586 
passar, 1310 
passatge, 778 
passes, 1374 — ii8 — passejar, 131 1 
passi, 990, 1942 
passiu, 1058 
past, 1560 
pasta, 671, 673, if 
pastanaga, 264 
pastor, 1344 
pastora, 558 
pastorel•les, 1360 
pastura, 564 
patrici, 939 
patxa, 720 
patxocha, 731 
patz, 1609 
pau, 1 05 1 
pauch, 1 129, 1 1 79 
paus, 1 41 5 
pausa, 608, 609 
pauta, 693 
pax, 1582 
paxi, 1028 
pay, 1598 
paya, 743 
payrastre, 908 
payre, 830 
pebre, 826 
peça, 162 
pecat, 1505 
pecey, 1600 
pech, 1 1 35 
pechi, 1 010 
pechs, 1436 
peciga, 250 
pecima, 443 
pedaç, 1078 
pedegoch, 11 49 
pedrega, 285 
pedriç, 1090 
pega, 244, 245 
peges, 1396 
peguesch, 11 70 
pegunta, 659 
pel, 1 1 90 
pela, 375 
pelaç, 1078 
peleg, 1 1 14 
pelort, 1554 
pell, 121 5 
pella, 371 
pelliça, 148 
pelliço, 1039 
pells, 1429 
pelluch, 1 1 52 
pelluchi, 1012 
pembre, 916 
pena, 478, 1799 
penda, 192 
pendents, 1426 
pendre, 848 pendutz, 1622 
penedença, 143 
penedre, 877 
penes, 1421 
pensiua, 706 
pentin, 1262 
penxura, 564 
peny, 1285 
penya, 764 
penyora, 556 
peraros, 1410 
perayre, 834 
perboUida, 175 
percaça, 130 
perda, 223 
perdents, 1427 
perdiu, 1060 
perdo, 1044 
perdona, 460 
perd os, 141 1 
perdre, 869 
perdurabla, 427 
perdurable, 808 
perdurables, 1379 
perdutz, 1623 
perey, 1600 
perfet, 15 10 
perfumada, 184 
perfums, 1467 
perill, 1 1 99 
perilla, 415 
periura, 563 
perjur, 1349 
perla, 411 
perlatori, 984 
pern, 1272 
perna, 491 
perns, 1489 
perola, 401 
perpelíola, 398 
persa, 616 
persecució, 1046 
persegre, 872 
pert, 1546 
pertesch, 11 71 
perxa, 732, 1643 
pesa, 592 
pesayre, 833 
pesars, 1404 
pesch, 1 1 69 
pescha, 300 
pescobíe, 812 
pèsol, 1204, 1 64 1 
pèsols, 1450 
pesqui, 1016 
pessaguir, 1332 
pestre, 904 
pestres, 1367 
pet, 1508 peteg, 1 1 13 

petega, 286 

petge, 783 

peti eh, 1 141 

petició, 1047 

petit, 15 12 

petita, 624 

pex, 1586 

pexer, 1354 

peyra, 580 

peyre, 881 

peyro, 1043 

peyrol, 1201 

peyrols, 1449 

peys, 1494 

pi, 927, 975 

pica, 1753 

pica, 2053 

picanya, 754 

picarda, 200 

pich, 1 141, 1974, 2053 

picha, 309 

pichs, 1434 

piga, 251, 268 

pijor, 1342 

pil, 1 194 

pilars, 1404 

pili, 969 

piló, 1040 

pilot, 15 17 

pilota, 630 

pinça, 149, 1680 

pineda, 207 

pins, 1475 

pint, 1538 

pinta, 656 

pinta, 1875 

pintre, 1645 

pinya, 767 

pinyer, 1334 

pisa, 595, 1838 

pisch, 1167 

pistola, 419 

pitrada, 183 

piula, 386 

pix, 1589 

pixa, 723 

plac, 1078 

plaça, 131 

placme, 823 

plag, 1 120 

plaga, 282 

plagra, 539 

plagre, 878 

plana, 494 

plança, 135 

planços, 1410 

planso, 1043 

plansons, 1478 — 119 — plant, 1531 

planta, 647, 1866 

plantes, 1391 

planxa, 738 

plànyer, 1351 

plasen, 1257 

plasença, 141 

plasentera, 545 

plaser, 13 19 

plaseyra, 583 

plau, 1053 

play, 1594, 1598, 2040 

playa, 741, 1913 

playt, 1 571 

plech, 1 1 36 

pley, 1599 

pleya, 747 

ploga, 272 

plom, 1237 

ploma, 431 

plomba, 108, 1666 

ploms, 1468 

plonda, 216 

plor, 1338 

plora, 555 

ploran, 1251 

plou, 1054 

ploua, 709 

ploure, 863 

ploya, 745 

pluga, 289 

pluma, 440 

plus, 141 3 

pobla, 384 

poblada, 180 

poble, 799, 811, 812 

pobra, 568 

pobre, 918 

poch, 1 1 48 

pocha, 329 

pod, 1097 

poda, 208 

podeuça, 141 

poder, 1 32 1 

podré, 902 

poga, 271 

pogra 529, 

pogre, 893 

pol, 1202 

polex, 1586 

polida, 174 

polit, 1 513 

polp, 1304 

poll, 1220 

polla, 395, 396 

poUença, 141 

polls, 1447 

poma, 431 

pomba, 108, 1662 pompa, 513 
poms, 1468 
pon, 1266 
pondre, 835, 859 
ponya, 752 
popilla, 415 
por, 1338 
porcell, 12 1 7 
porcella, 370 
porch, 1 1 74, 1 175 
porcha, 324 
porfili, 963 
porga, 257, 1741 
porpra, 577 
port, 1 551 
porta, 667, 1 88 1 
portal, II 83 
portam, 1228 
portaray, 1598 
portaria, 353 
portàtil, 1 192 
portell, 12 1 6 
porxe, 910, 1640 
posa, 599 
posist, 1563 
possa, 598 
post, 1565, 2038 
posta, 685 
postema, 441 
pot, 1 3 16, 2030 
pota, 627 
potz, 161 7 
pouescha, 302 
pplaugi, 959 
prada, 180 
prat, 1505 
pratz, 1610 
precedents, 1428 
preciç, 1 09 1 
predos, 1408 
prega, 244 
prega tz, 16 10 
pregui, 962, 1035 
prema, 441 
prems, 1463 
premut, 1520 
prench, 1159 
prenda, 188 
prengui, 1032 
preni, 974 
preny, 1283 
prenya, 765 
prepara, 518 
pres, 1380 
presa, 593 
presada, 178 
presar, 1309 
presat, 1502 
presatz, 1608 presech, 1126 
presem, 1230 
presen, 1256 
presera, 545 
presi, 994 
presicada, 179 
presicador, 1344 
presicadors, 1457 
presich, 1140 
presichi, loii 
presoms, 1461 
pressech, 1641 
prest, 1558, 1559, 2036 
presta, 676, 1887 
prestatge, 780 
presta>Te, 833 
pretori, 982 
pretz, i6n 
prey, 1601 
preya, 749, 750 
preyar, 1309 
preyminença, 147 
prey on, 1264 
preyonda, 215 
prim, 1235 
prima, 437 
primer, 1323 
primera, 545 
primeyra, 58 1 
prims, 1 49 1 
prin, 1 261 
principal, 11 84 
prior, 1342 
priors, 1457 
priuadança, 136 
priuades, 1501 
pro, 1044, 1048 
procurada, 184 
procurador, 1345 
proega, 287 
proenga, 279 
prohiga, 270 
prop, 1 30 1 
prosesex, 1587 
prosom, 1239 
prou, 1055 
proui, 1025 
protesta, 675 
pruça, 166 
pnina, 489 
pruu, 1063 
pua, 713 
puagra, 539 
puagre, 879 
pubiol, 1204 
puça, 1 66 
puch, 1 1 52 
pudent, 1535 
pug, IIIO puga, 288 

pugi, 957 

pujar, 13 1 5 

punitz, 1 61 3 

punt, 1540 

punta, 659 

puny, 1291, 1292, 2012 

punya, 771, 1917 

punyer, 1336 

punyiment, 1537 

pur, 1348 

pura, 561 

purim, 1236 

puriola. 402 

purs, 1460 

pus, 1413 

pusch, 1 1 54 

put, 1520 

puta, 632 

putana, 496 

pux, 1592 

puxa, 726 

puy, 1607 

puya, 771 qafra, 576 
quaça, 130 
quadern, 1270 
quadre, 840 
qual, 1 1 80 
quanta, 648 
quanti, 927 
quaranta, 649 
quarantena, 479 
quaresma, 450 
quarga, 243 
quart, 1544. 
quartana, 497 
quasch, 1128 
quatre, 843 
quauema, 490 
queda, 206 
queri, 986 
querna, 492 
querre, 874 
quest, 1558 
questa, 676 
qüestió, 1046 
quet, 1508 
quetz, 1 61 2 
qui, 930 
quicia, 335 
quines, 1389 
quint, 1538 
quinta, 657 
quin tal, 11 83 quintem, 1270 
quinterns, 1489 
quir, 1327 
quist, 1562 
quista, 680 
qui ta, 625 
quota, 627 raba, 123 
ràbia, 341 
raça, 129 
racha, 318 
rachi, 1015 
racó, 1039 
raga, 282 
raganya, 757 
rahon, 1264 
rallada, 183 
ram, 1227 
rama, 451 
rambla, 422, 1638 
ramell, 12 16 
rametra, 536 
ramp, 1305 
rampa, 504 
rana, 493 
ranch, 1133 
rancha, 316 
ranchi, 1023 
rancura, 559, 563 
rancurosa, 603 
randa, 196 
ranyina, 469 
ras, 1355 
rasca, 1743 
rasch, 1128 
rascha, 308 
rascla, 389 
rasim, 1234 
raso, 1037 
rasos, 1409 
raspa, 510 
rasqua, 307 
rasso, 1 04 1 
rastre, 908 
rau, 1053 
raub, 1075 
raubi, 935 
rauch, 1129, 11 79 
raug, 1 1 1 7 
raugi, 939 
rauta, 693 
rat, 1504 
rata, 617 
ray, 1595, 1596 
raya, 743 rayiga, 250 
rayma, 487 
rayms, 1492 
rayre, 832, 834 
rays, 1486 
re, 886 
real, 11 83 
reba, 117 
rebasta, 671 
rebata, 617 
rebatre, 844 
rebeb, 1068 
rebecha, 305 
reble, 817 
rebolch, 1163 
rebost, 1566 
rebre, 828 
rebrocha, 328 
rebug, 1 1 10 
rebugi, 957 
rebuU, 1224 
rebust, 1570 
rebusta, 689 
rebuyla, 359 
reca, 162 
recalch, 11 66 
recalf, 1103 
recalfa, 230 
recapdella, 365 
recapte, 923 
reçeb, 1068 
receba, 118 
recebi, 934 
recebre, 826 
recegui, 1035 
recep, 1297 
recepta, 644 
rech, 1 1 36 
rechs, 1436, 1437 
recingla, 409 
reclam, 1226 
reclama, 452 
reclús, 1 41 2 
recobra, 567 
recobre, 918 
recobri, 981 
recoli, 966 
recolir, 1333 
recomba, 108 
recompre, 921 
reconexer, 1353 
reconforta, 666 
recorba, 126 
recorcha, 311 
recorda, 219, 220 
recordi, 947, 948 
recort, 1552 
recoure, 862 
recre, 883 recrex, 1587 
recresch, 1169 
recull, 1223 
redobla, 385 
redoble, 798, 812 
redon, 1265 
redons, 1477 
redort, 1553 
redorta, 667 
redre, 877 
redreça, 163 
refaç, 1079 
refar, 1311 
refayre, 831 
refayt, 1572 
referm, 1242 
referma, 433 
ref fatxa, 719 
reffeta, 622 
reffich, 11 40 
reffila, 392 
refflanxa, 739 
reffluxa, 725 
reffony, 1200 
ref forci, 943 
reffranya, 755 
reffreda, 205 
reffriga, 268, 269 
reffrug, im 
reffugi, 957 
refi, 926 
refibla, 426 
refiar, 1312 
reflochi, 1022 
reforç, 1084 
reforça, 137 
reform, 1245 
reforma, 446 
reforqui, 1020 
refotre, 900 
refrany, 1277 
refranyer, 1351 
refrena, 476 
refresch, 1168 
refresqui, 1017 
ref ret, 1509 
refriger, 1326 
refrita, 626 
reg, 1 1 13 
regarà, 519 
regarda, 203 
regata, 619 
regex, 1586 
regi, 960 
regifa, 235 
registre, 925, 1931 
registres, 1386, 1387 
regla, 247, 410, 1737 
regle, 804 regonexença, 143 
regrasira, 550 
reguarda, 20 ï 
reguardi, 955 
regui, 962 
reig, 1 108 
reiola, 401 
rejouanida, 172 
relan(]a, 194 
relausa, 608 
relenta, 653 
relepa, 507 
releua, 703 
relia, 348 
relig. H08 
religa, 269 
relinya, 766 
rema, 442 
remanda, 198 
remanya, 757 
rematge, 781 
reniembre, 916 
remena, 480 
remeta, 620 
remey, 1603 
remiga, 268 
remir, 1327 
remira, 548 
remire, 889 
remogui, 1002 
remolch, 11 64 
remorda, 219 
remost, 1567 
remou, 1055 
remoua, 709 
remoure, 862 
rems, 1463 
remuch, 1153 
remuga, 256 
remul, 1207 
remull, 1224 
remuyla, 360 
renart, 1542 
rench, 11 59 
renda, 193 
rendem, 1231 
rendi, 954 
rendo, 1039, 1040 
rendre, 848 
renechs, 1437 
renega, 245 
renegui, Ï035 
reney, 1603 
renom, 1239 
renouella, 367 
reny, 1285 
renya, 735, 762 
reparar, 131 8 
repari, 978 repaus, 1415 
repausa, 609 
repayre, 829 
repeía, 375 
rependre, 849 
reperació, 1044 
repiga, 269 
replanta, 648 
replech, 11 37 
replena, 478 
repley, 1 600 
repleya, 748 
reporta, 668 
reprems, 1463 
reprenda, 188 
reprendi, 952 
reprès, 1380 
represa, 593 
rcpresi, 993 
repunt, 1540 
repunta, 660 
repta, 644 
requerir, 1330 
request, 1558 
requir, 1327 
requist, 1562 
requista, 681 
res, 1384 
rescany, 1277 
rescon, 1266 
resconda, 215 
rescondre, 836, 856 
resclus, 14 12 
resdusa, 606 
resela, 374 
resema, 441 
resembla, 423 
resemble, 800 
resigna, 455 
resigne, 824 
resola, 400 
respandre, 866 
resplendir, 1332 
respon, 1266 
respondre, 835, 859 
resposta, 686 
ressana, 495 
ressolt, 1527 
rest, 1558 
resta, 677, 678 
restanch, 11 32 
restaura, 541 
restaure, 1642 
resurta, 669 
retalla, 378 
retarda, 200 
retardi, 056 
retaule, 799 
retener, 1322 122 retgla, 247 
retin, 1262 
retinga, 266 
retochi, 102 1 
retorn, 1237 
retorns, 1469 
retorç, 1084 
retorch, 1 1 74 
retorcha, 325 
retorchi, 1007 
retorci, 942 
retorn, 1274 
retorna, 484 
retrà, 537 
retrach, 1124 
retraga, 262 
retray, 1596 
retraya, 742 
retrayre, 834 
retray t, 1572 
retray ta, 637 
retrenchi, 1013 
retrepa, 506 
retxella, 368 
reua, 703 
reual, 11 82 
reualla, 379 
reua ta, 617 
reuela, 376 
reuença, 139 
reuench, 1159 
reuenci, 946 
reuenda, 190 
reuendre, 851 
reuerdex, 1584 
reuerdida, 174 
reuers, 1405 
reuersa, 615 
reuersari, 980 
reuert, 1547 
reuerta, 663 
reuesta, 677 
reueya, 765 
reueylla, 373 
reuida, 1 69 
reuidi, 949 
reuincla, 406 
reuincli, 967 
reuista, 682 
reuiu, 1060 
reuiíia, 705 
reuma, 448 
reuolua, 712 
reveça, 165 
rey, 1603 
reyals, 1441 
ri, 926 
riba, 121 
ribauda, 212 ribaut, 1524, 1579 

ribauta, 693 

rich, 1 141 

richa, 309, 310 

ricor, 1340 

ricors, 1455 

ríetz, 1 61 2 

rieu, 1057 

rieyra, 5 82 

rifa 236, 1732 

riffa, 235, 236 

rim, 1234, 1786 

rima, 438 

rimfla, 421 

rims, 1424, 1491 

riota, 629 

rire, 889 

ris, 1398 

risa, 596 

riscla, 408 

rit, 1513 

riu, 1059 

riure, 892 

roa, 501 

rob, 1071 

roba, 109, 1 10, 1668 

roba5're, 833 

robi, 936 

robiç, 1 09 1 

robis, 1400 

roch, 1 146 

rocha, 328, 329 

rod, 1097 

roda, 208, 209 

rodega, 284 

rogex, 1586 

rom, 1238 

roma, 430 

romani, 973 

romàs, 1357 

romasa, 588 

romers, 1406 

romia, 351 

romiatge, 780 

romies, 1497 

romp, 1 307 

rompre, 852 

ronca, 151 

ronch, 11 77 

ronchs, 1438 

ronqui, 1008 

ronya, 751 

ros, 1408 

rosa, 598, 599, 1844 

rosello, 1038 

rosinyol, 1205 

rossa, 600 

rost, 1566 

rosta, 685 rostex, 1588 
rot, 15 18 
rotz, 161 8 
roua, 708 
rouira, 549 
roure, 862, 911 
rua, 713 
rucha, 323 
rufa, 237 
ruga, 255 
ruibarbre, 871 
mina, 473 
rull, 1225 
rusch, 1 1 54 
ruscha, 313 
rux, 1593 
ruxa, 726 sab, 1066 
saba, 123 
sabata, 618 
saber, 1321 
sabey, 1602 
sabia, 341 
sabor, 1339 
sabors, 1455 
saborós, 141 1 
saborosa, 603 
sabut, 1520 
sach, 1 123 
sacha, 318 
sacre, 884 
sacrifici, 939 
sadolla, 396 
saffre, 894 
safra, 576 
saga, 263 
sagra, 539 
sagre, 878 
sagres, 1385 
saig, 1118, II 19 
sal, 1 180, 1978, 2059 
sala, 382, 1764, 2059 
salbo, 1040 
salça, 161 
salcunduyt, 1577 
sali, 968 
salici, 940 
salina, 468 
salm, 1246 
salma, 445 
salmorra, 534 
salmorre, 901 
salms, 1465 
salnitra, 538 
salobre, 919 123 — salp, 1303 

salpa, 516 

salpebre, 826 

sals, 1440 

salsa, 611 

salseda, 207 

salua, 710 

saluatge, 779 

saluayre, 833 

saluda, 227 

saluia, 339 

saluy, 1605 

sali, 1208 

samarra, 521 

samarruga, 254 

sami, 930 

samsuga, 255 

sana, 494, 495. 49*» 

sancli, 1 1 34 

sanglot, 1 5 19 

sant, 1531 

santa, 647 

santes, 1392 

santisme, 820 

sants, 1472 

sanxa, 739 

sap, 1294 

sapia, 345 

sapulcre, 1640 

sara, 519 

sarch, i i 73 

sarda, 203 

sardina, 471 

sarf, 1 1 06 

Sarga, 242 

sarina, 472 

sarra, 522 

sarrazi, 930 

sarró, 1045 

sartre, 845 

sartz, 1 619 

sa trill, 1200 

saub, 1075 

sauch, 1 1 52 

saui, 996, 1026 

sauia, 339 

sauiaments, 1473 

sauiesa, 589 

sauineyra, 582 

sauoga, 272 

sauoya, 745 

saur, 1346 

saura, 541, 542 

saut, 1523, 1524, 1580 

sauta, 693 

sazo, 1037 

saya, 741, 742 

sayma, 487 

sciença, 142 scoda, 208 
scriure, 892 
scriptori, 983 
seure, 1639 
se, 885 

sech, 1135, 1136, 1969 
secha, 304 
sechi, 1 010 
sechs, 1436 
secta, 635, 1643 
sedaç, 1078 
sega, 244 
segell, 1215, 1989 
segle, 804 
segray, 1598 
segre, 872, 1927 
segui, 1035 
seguiries, 1496 
segur, 1349 
selua, 1643 
sella, 366 
sembla, 423 
semblan, 1252 
semblança, 135 
semble, 800 
sembrades, 1373 
semena, 478 
semença, 142 
semeni, 974 
sempre, 842 
senabre, 838 
senalla, 378 
senaria, 354 
sencer, 1324 
sender, 1322 
senglotz, 1 61 7 
senserament, 1535 
sent, 1535 
sentibla, 425 
sentible, 814 
sentida, 171 
sentina, 470 
sentir, 1328 
sentiré, 887 
sentitz, 1613, 1614 
seny, 1282, 2010 
senya, 735, 761 
senyor, 1340 
senyora, 558 
senyoratge, ^tj 
senyoria, 353 
senyoril, 1195 
senyoriu, 1058 
senyoriua, 705 
senyors, 1456 
sepulcre, 865 
sequestre, 905 
serafin, 1262 
serafins, 1476 serena, 479, 1802 
serf, 1 107, 1963 
sennenya, 763 
sermó, 1042 
sermona, 459 
serra, 527 
semen, 1253 
seruenta, 652 
seruey, 1603 
serui, 999 
seruida, 169 
seruir, 1330 
set, 151 1 
setembre, 917 
setgla, 247 
setge, 783, 784 
setmana, 496 
seus, 1 4 1 8 
sexanta, 650 
si, 927 
sicerla, 411 
sich, 1 141 
sicomor, 1337 
sieu, 1056 
siga, 252 
signa, 454 
signe, 824 
silia, 356 
siluestre, 904 
simolça, 154 
simolsa, 612 
simple, 805, 1644 
sinaui, 997 
sinestra, 571, 572 
sinestre, 904, 905 
sinestres, 1368 
sipia, 347 
siquia, 347 
siruen, 1253 
sista, 682 
sistella, 369 
sistema, 491 
sistems, 1489 
siure, 892 
so, 1048 
sobalma, 445 
sobbom, 1275 
sobir, 1 331 
sobirana, 498 
sobrar, 1318 
sobre, 919 

sobreítiu, 1060, 106 1 
sobrepelliç, 1089 
sobreuesta, 679 
sobreuiu, 1061 
sobri, 981 
soch, 1 1 50 
socors, 145S 
sodomita, 625 124 soferi, 987 
sofert, 1545 
sofertan, 1250 
sofferre, 875 
sofferta, 665 
soffire, 887 
soffranya, 759 
soffrença, 140 
soffrig, 1 109 
sofiren, 1254 
sofirents, 1426 
sofrany, 1277 
sofranj'er, 1352 
sofrays, 1402 
sofre, 898 
sofriger, 1326 
sofrir, 1328 
soga, 267 
sogra, 529 
sogre, 893 
soiom, 1276 
sojornar, 1316 
sol, 1202, 1203 
sola, 398, 401 
solaç, 1079 
solamen, 1260 
sol eh, 1 1 63 
soldaders, 1452 
soli, 966 
solia, 352 
solre, 895 
sols, 1449 
solt, 1527 
solta, 692 
solua, 712 
soll, 1220 
solia, 395 
soUats, 1432 
solls, 1447 
som, 1237 
sorna, 430 
somia, 351 
somiaua, 701 
somo, 1048 
somogutz, 1624 
somom, 1275 
somort, 1555 
soms, 1469 
son, 1264, 1266 
sona, 457 
sonaua, 701 
sop, 1300 
sopa, 511, 1720 
sophisme, 820, 821 
sophista, 681 
sopley, 1599 
soportar, 131 7 
sor, 1338, 2028 
sord, 1098 sorda, 221 
sordey, 1600 
sordeya, 748 
soria, 344, 351 
soror, 1338 
sorra, 535 
sort, 1552, 1554 
sosa, 599 
sospira, 549 
sospire, 890 
sost, 1567 
sostenga, 279 
sostray, 1597 
soterra, 526 
soterre, 876 
soterri, 985 
sotil, 1 1 94 
sotmeta, 620 
sotmetrem, 1233 
sotscaues, 1366 
sotsments, 1427 
sotstrayre, 832 
sotzmes, 1382 
sou, 1054, 1055 
souinen, 1254 
souinença, 141 
souta, 691 
sozenga, 278 
spatle, 793 
spital, 1 181 
staiui, 998 
stau, 1052 
stegui, 1035 
stil, 1 1 94 
struch, 1 151 
sua, 714 
suari, 978 
suau, 1052 
suaua, 699, 1897 
suausa, 610 
substituir, 1330 
such, 1 1 52 
sucre, 864 
suga, 288 
sull, 1222 
suma, 4 40 
sunj'a, 770 
supluga, 289 
sura, 564 
surt, 1556 
surta, 669 
sus, 1412 
susaya, 760 
suspir, 1329 
suu, 1063 
suy, 1606 
suyla, 360 tabal, 1185 
tabals, 1442 
tabernacle, 792 
tabust, 1569 
taca, 129 
tacas, 1357 
taces, 1370 
taçes, 1370 
tacha, 318 
tal, iiSi 
tala, 382, 383 
talen, 1255 
talent, 1534 
talents, 1425 
tal pa, 516 
tali, 968 
tall, 1209, 2062 
talla, 381, 2062 
tallada, 182 
tamborell, 1215 
tan, 1250 
tanch, 1 1 32 
tancha, 317 
tanchi, 1023 
tanda, 194 
tant, 1530 
tanta, 646 
tantes, 1393 
tants, 1 4 71 
tany, 1278, 2004 
tanyer, 1352 
tap, 1293 
tapa, 502, 503 
tapat, 1504 
tapia, 345 
taps, 1423 
tara, 518 
tarba, 119 
tarda, 200, 204 
tardi, 955 
tarida, 176, 177 
taronga, 296 
taronge, 788 
tarroç, 1093 
tart, 1543 
tartre, 845 
tartuga, 255 
tascha, 308 
tast, 1560 
tasta, 671 
tatxa, 718 
tauerna, 490 
taula, 362, 363 
tautull, 1224 
te, 885 
tebusta, 688 — 125 techa, 304 
tel, iiyo 
tela, 374 
tenia, 442 
témer 1 340 
temors i45'> 
tembre, 917 
tempesta, 676 
templa, 403 
temple, 806 
temps, 1499 
temutz, 1 62 1 
tench, 1 158 
tenda, 190 
tendre, 847 
tenebra, 530 
tener, 1320 
tengui, 1 03 1 
tenre, 903 
tenrum, 1241 
tenrums, 1467 
tenso, 1042 
tenya, 7351 7^4 
tem, 1270 
terç, 1088 
terçana, 497 
termena, 481 
termini, 972 
terna, 491 
tems, 1489 
terra, 525 
terreyar, 131 5 
terribla, 426 
terrible, 815 
terror, 1340 
tes, 1 381 
tesaur, 1346 
tesora, 556 
test, 1557 
testa, 674 
teta, 622, 1856 
teula, 405 

teus, 1418 

tiba, 121 

tieu, 1056 

tifells, 1429 

tiffell, 1 2 18 

tim, 1234 

timbre, 856 

timpre, 1645 

tin, 1 26 1 

tina, 471 

tines, 1390 

tint, 1338 

tinta, 656, 1907 

tinya, 766, 1915 

tinyer, 1334 

tir, 1332 

tira, 550 tisch, 1167 

tità, 624 

tix, 1589 

tixa, 723 

toch, 1 146 

tocha, 329 

tochi, 102 1 

tociç, 1 09 1 

toda, 20S 

tolch, 1 165 

tolga, 295 

tolgra, 528 

toli, 965 

tolre, 895 

tolt, 1527 

tolta, 692 

tolls, 1446 

tom, 1237 

toma, 432 

tomba, 107, 1664 

toms, 1469 

ton, 1265 

tona, 461 

tonda, 215 

tondre, 837, 857 

tonia, 352 

tony, 1289 

tonyina, 471 

tor,' 1337, 133S, 2026 

tora, 554 

torb, 1074 

torba, 125, 126 

torbi, 937 

torç, 1084 

torça, 158 

torch, 1 1 74 

torcha, 324 

torchi, 1007 

torci, 942 

tord, 1098 

torda, 222 

tori, 982 

torn, 1274 

toma, 404, 486 

tornada, 180 

tornar, 13 14 

tornaues, 1366 

tomey, 1601 

torra, 534 

torrega, 286 

torrents, 1426 

tort, 1551, 1554 

torta, 668 

tortra, 533. 1643 

tos, 1409 

toscha, 333 

tosegi, 961 

toseta, 621 

tost, 1565 tot, 1518 
tota, 627 
totz, 1616 
touallola, 398 
touallons, 1479 
tou ta, 691 
traballa, 379 
trach, 1 1 24 
tracha, 31S 
tracios, 1407 
tracta, 634, 1643 
traga, 262 
tragin, 1261 
tragués, 1395 
tragui, 1003 
trampa, 505 
tranch, 1965 
trancha, 316 
tranquil•la, 414 
trapa, 503 
trapana, 1638 
trapena, 4'>4 
trasch, 1127 
trascha, 308 
trasire, S90 
trassega, 244 
tratxa, 717 
tratxeria, 354 
trau, 1053 
traua, 700, 1899 
trauch, 1129, ii79 
trauersa, 616 
traues, 1364 
traug, I III 
trax, 1 58 1 
tray, 1596 
traydora, 558 
trayre, 831 
trayt, 1571 
treball, 1209 
trebayla. 379 
treble, 817 
trebucança, 138 
trebutxa, 729 
tredorça, i59 
tretlossa, 613 
trema, 442 
trembla, 423 
tremblaua, 700 
tremble, 801 
tremescla, 418 
trempa, 579 
trcmpadura, 560 
tremposta. 686 
tremps, I499 
tremuga, 289 
trena, 476 
trench, 11 60 
trenchi, 1013 126 trenta, 655 
tren talla, 3 So 
trenuyt, 1577 
trenuyta, 642 
trenuytar, 13 16 
trenya, 736 
trepa, 506, 1716 
trepi, 976 
tres, 1 381 
tresch, 11 68, 2062 
trescha, 2062 
treseig, 11 14 
tresflorí, 983 
tresor, 1337 
tresorça, 157 
trespassi, 991 
tresplanta, 647 
tresposta, 686 
tresqui, 1016 
trestorn, 1275 
trestoma, 485 
treua, 703 
treyt, 1574 
triacha, 320 
trianda, 195 
triba, 121 
tribe, 774 
tribut, 1521 
trichs, 1435 
triga, 248 
trilla, 413 
tripa, 508 
triple, 794 
triquega, 287 
trist, 1563 
trista, 680 
tristicia, 336 
tristura, 564 
tro, 1048 
troba, 109 
trobadors, 1458 
trobi, 936 
troceg, 1 1 14 
troçegi, 961 
tromp, 1307 
trompa, 512, 1722 
trona, 457 
tronch, 11 77 
tronchi, 1008 
tronchs, 1438 
trony, 1290 
tronya, 751 
trop, 1071, 1301 
trops, 1484 
trossa, 613 
trota, 630 
troya, 745 
truana, 496 
truants, 1472 truch, 1 1 52 
trucha, 323 
trufa, 237 
truforia, 343 
truga, 290 
trull, 1224 
truscha, 314 
trutxa, 728 
trux, 1593 
truxa, 726 
truy, 1607 
truyaça, 131 
truyla, 358 
truy ta, 641 
tuda, 226 
tull, 1224 
turch, 1 1 56 
turcha, 315 
turment, 1533 
turmenta, 653 
tuyt, 1576 U 

vbach, 1 1 23 
vbert, 1547 
uberta, 664 
uça, 167 
ucha, 322 
uesenes, 1421 
uessi, 992 
uffana, 495 
vgi, 958 
ull, 1222 
una, 489 
vnça, 153 
unça, 1683 
ungla, 407, 1638 
unt, 1541 
unta, 660 
upa, 514 
upaga, 277 
upega, 1637 
us, 1413 
vsatge, 780 
vxor, 1338 vacha, 319 
vada, 181 
vadell, 1 2 16 
vadells, 1429 
val, 1 182 
valedor, 1343 
valedors, 1457 
valença, 140 vales, 1383 
vaJor, 1345 
vall, 1209 
valia, 379 
vana, 497, 1929 
vanoua, 500, 1639 
vants, 1 47 1 
vara, 519 
vau, 1053 
vaya, 742 
vayre, 832 
veça, 165 
vega, 286 
vegades, 1500 
veia, 374, 375 
vell, 121 7 
velles, 1 361 
vells, 1430 
vena, 481 
venable, 809 
venables, 1378 
venal, 11 82 
venç, 1081 
vença, 139, 145 
vench, 11 59 
venci, 946 
venda, 190 
vendre, 848 
venga, 280 
venguda, 228 
vengui, 1 03 1 
venir, 1329 
venist, 1563 
vensi, 931 
vensuda, 228 
venta, 653 
ventadura, 561 
ventosa, 603, 1840 
ventre, 897 
ventrescha, 299 
vera, 544 
veray, 1595 
veraya, 741 
verays, 1402, 1487 
verdescha, 300 
verdum, 1241 
verdura, 560, 566 
verga, 261 
vergonça, 152 
vergonya, 751 
vergonyosa, 604 
verí, 931 
veriable, 8og 
verm, 1243 
vern, 1271 
verra, 526 
verre, 875 
vers, I /[OS 
versa, 615 127 — vert, 1549 
vesalla, 380 
vescoms, 1461 
vescomte, 922 
veser, 1319 
vesi, 929 
vespa, 515 
vesta, 677 
vestimenta, 653 
vestir, 1 33 1 
vestis, 1398 
vestit, 151 3 
vestitz, 1 61 3 
vetz, 161 1 
vexiga, 252 
vey, 1602 
veya, 764 
veylla, 373 
veyre, 881 
vi, 927, 1936 
via, 349 
viafora, 554 
viatge, JTJ, 781 
vibre, 855 
vici, 938 
victorià, 344 
vida, 169 
Vidal, 1 1 82 
vidalba, 115 
vies, 1496 
vigili, 963 
vil, 1 1 94 
vila, 391 
vilaba, 115 
vilana, 495 
vim, 1234, 
vims, 1 491 
vincla, 406 
vincle, 795 
vincli, 967 
vinga, 266 
vint, 1538 vinya, 768 
violeta, 620 
vir, 1327 
vira, 549, 1819 
vire, 888 
virtuós, 1409 
virtut, 1 52 1 
vis, 1399 
visarma, 436 
visatge, 781 
visch, 1 167 
visibla, 425 
visible, 814 
vist, 1562 
vista, 681, 682 
vit, 1513 
viu, 1060 
viula, 386 
viure, 891 
viua, 705 
voba, 109 
vocatiu, 1062 
vol, 1203 
vola, 398 
volador, 1343 
volantarosa, 604 
volch, 1165 
volgra, 528 
volgutz, 1 62 1 
voler, 1320 
voli, 965 
volp, 1304 
volpill, 1 199 
vol pilla, 415 
vols, 1448 
volta, 692, 1892 
volua, 712 
vora, 555 
vori, 982 
vorm, 1244 
votz, 1616 
vouta, 691 vouts, 1493 
vules, 1498 
vull, 1222 
vusa, 607 
vuyla, 360 xançonelles, 1358 
xanta, 646 
xantera, 546 
xantes, 1391 
xapa, 503 
xay, 1596 
xerobin, 1262 
xerubins, 1475 
xibilia, 356 
xicha, 309 
xiuerre, 874 
xiula, 386 
xixelles, 1362 
xixeylla, 373 
xorip, 1299 
xufla, 394 
xulladors, 1457 ydola, 419 
ylari, 979 
yoyell, 1218 
yoyells, 143 1 
ysnella, 366 zeunia, 448 
zoroç, 1093 II REGISTRE DE NOMS PROPIS Abdon, 1264 
Abel, 1 187 
Adam, 1227 
Àfrica, 148, 1646 
Alamanya, 755 
Alaxandri, 989 
Alberich, 11 43 
Albert, 1546 
Alexandre, 867 
Alger, 1325 
Ancelm, 1248 
Ancelms, 1464 
Andreua, 704 
Andreus, 141 9 
Àngel, 1 1 91 
Antiotxa, 730 
Aristotil, 1 197, 1 64 1 
Artus, 141 4 
Aymerich, 1144 
Aymeriga, 250 

B 

Bagur, 1349 
Barbastre, 908 
Barcelona, 462 
Barthomeus, 1420 
Benidorm, 1245 
Berenguers, 1452 
Berta, 664 
Bertranda, 198 
Besoç, 1093 
Bitoria, 344 
Bretanya, 756 Cabestany, 1280 
Cahim, 1236 Calaf, 1 102 
Casp, 1295 
Cathalunya, 771 
Cerdanya, 757 
Cerdenya, 737 
Cidlia, 356 
Cincha, 334 
Compostella, 369 
Comualla, 381 
Costança, 133 
Crist, 1562 Daniel, 11 88 
Dari, 978 
Dauid, 1099, 1 64 1 
Deus, 141 8 
Dieu, 1036 Ebre, 82 7 
Ebron, 1266 
Enrich, 11 44 
Entença, 140 
Ermengaut, 1525 
Espanya, 756 
Espluga, 253 Ff ranca, 133 
Ff rancesch, 1 1 70 
Ffrancescha, 301 
Flix, 1590 
Folquet, 15 11 Gabriel, 1187 
Gacelm, 1248 
Galba, 115 
Galuany, 1278 
Gandia, 355 
Garan, 1052 
Gardeny, 1286 
Garona, 462, 463 
Garraf, iioi 
Gascunya, 769 
Gasso, 1 04 1 
Gasto, 1 04 1 
Gatzelms, 1464 
Geronda, 214 
Germonda, 217 
Gil, 119'i 
Gili, 969 
Giraut, 1525 
Gispert, 1547 
Gregori, 983 
Guillelm, 1248 I 

índia, 340, 1638 
Irlanda, 198 
Iscla, 408 
Isop, 1 30 1 
Israel, 11 89 Jacme, 823, 1645 
Jacob, 1071 
Jesús, 141 3 
Job, 1071 
Jofre, 898 Josep, 1296, 1642 
Jules, 1498 
Juneda, 206 M 

Mallorcha, 324 
Malta, 690 
Manorcha, 324 
Manuel, 1188 
Marciu, 969 
Marroch, 1149 
Marta, 662 
Martina, 472 
Martorey, 12 14 
Masquefa, 231 
Matheua, 704 
Matheus, 1419 
Maura, 541 
Meda, 206 
Mesquida, 171 
Michael, 1187 
Monclús, 14 1 2 
Monlaur, 1346 
Moragues, 1395 
Munnegre, 873 
Munso, 1044 
Mura, 559 
Muruedre, 877 N 

Nadal, ii8i 
Nàpols, 1445 
Natzari, 978 
Nauarra, 523 
Ninou, 1055 
Nules, 1498 — 129 — Oristany, 1280 Pantagosta, 697 

Papiol, 1 20 1 

Paris, 1399 

Paul, 1207 

Pedralba, 116 

Pertus, 1 41 4 

Plató, 1042, 1043, 1944 Querol, 1201 Raphael, 1187 
Ratxel, 1 1 87 
Raymons, 14 77 
Reymon, 1263 
Rialb, 1303 
Riambaut, 1524 
Ridaura, 542 
Riembaula, 363 
Rif, H05 
Robert, 1348 
Roda, 209 
Roiç, 1090 
Roma, 430, 1778 
Romania, 351 
Romanya, 755 Salou, 1055 
Salamo, 1042 
Salem, 1270 
Samso, 1042 
Sanauga, 289 
Saul, 1207 
Saurimonda, 216 
Saurina, 470 
Scalui, 998 
Segre, 872 
Sentmori, 984 
Serdenya, 761 
Sibilia, 356 
Simón, 1263 Talarn, 1268 
Taresa, 591 
Tarraga, 276 
Tibaut, 1524 
Tibre, 855 
Tudela, 375 
Tuniç, 1092, 1641 U Vriel, lü Valldaura, 542 
Valldigna, 455 
Vilcimur, 1350 
Vilarasa, 587 
Vilarig, 1 108 
Vilaür, 1350 
Virgili, 963 ni RJE^GISTRE DELS RIMS ■ab, 1066 
■ aba, 123 

- àbia, 341 
-abla, 427 

- able, 808 
-ables, 1377 

- aòra, 524 

- abre, 838 

- ap , 1077 

- aca, 318 
-aces, 1369 
-ac/i, II2Ï 

- achi, 1 01 5 

- ací, 1029 

- adí, 792 

- acme, 823 

- flCfC, 884 
-ada, 178 

- aíiijs, 1373, 1500 

- adi, 951 

- arfí-e, 840 
-ai, 1 101 
-a/a, 233 
-a/ra, 576 

- ajre, 894 
-ag, 1118 

- aga, 262, 277, 282 
-agra, 539 

- agfí, 878 
-agres, 1385 
-agues, 1394 
-aguí, 1003 

- a/, 1 1 80 

- aía, 382 
-aíò, 1072 
-alba, 115 
-aZf, 1082 
-alça, 160 

- alch, 1166 

- a/pt, 941 — aZ/, 1 103 

— aZ/fl, 230 

— ali, 968 

— aZ>«, 1246 

— alma, 444 

— alms, 1465 
— aí^, 1303 

— alpa, 516 
■ — als, 1440 

— a/sa, 611 

— alta, 690 

— a/Ml, 998 

— alva, 710 

— all, 1208 

— aZZa, 377 

— am, 1226, 1247 

— ama, 451 

— ambi, 932 

— ambla, 422 

— ambra, 569 

— ambre, 914 

— am, 970 

— awt^, 1305 

— ampa, 504 

— ampla, 404 

— amps, 1482 

— a«, 1250 

— awa, 493 
— aMca, 316 

— «Mf, 1086 
— a«fa, 133 

— ançes, 1375 
— anch, 1132 

— anchi, 1023 

— aMCí, 944 

— anda, 194 

— andre, 866 

— andrí, 989 

— àngel, 1 1 91 

— aMí, 973 

— ànoua, 500 

— a«/, 1530 anía, 646 

«Híes, 1 39 1 

ants, 1470 
■anxa, 738 

any, 1277 
•aMyfl. 753 
■anyer, 1351 
•a^, 1293 
•a^a, 502 
■api, 975 
■íi^ia, 345 
■ apols, 1445 
■a^s, 1423, 1481 
-apte, 923 
-ar, 1309 
-ara, 517 
■arb, 1065 
-afèa, 119 

- arbre, 871 
-arca, 321 
-affa, 155 

- arch, 1 1 72 

- archi, 1006 
- arda, 200 
-afíit, 955 
-ar/, 1 1 06 
-ar/a, 239 

- arga, 240 

- argui, 1000 

- art, 978 
-arma, 435 

- arw, 1268 

- arpa, 509 

- arra, 521 

- arrt, 988 
-ars, 1403 
-ari, 1542 

- arta, 661 

- artre, 845 
-aría, 1619 

-as, 1355 
-asa, 587 — 131 — — asca, 306 
— asch, 1127 

— aschi, 1018 

— ascla, 389 

— asme, 818 

— asp, 1295 

— aspa, 510 

— àspia, 346 

— aspre, 880 
— assa, 585 

— asscs, 1374 

— assi, 990 

— así, 1560 

— asta, 671 

— astre, 907 

— ai, 1502 

— ata, 617 

— oígff, 777 

— àtil, 1 192 

— at/^, 420 

— atlle, 793 
. — atre, 843 

— a/s, 1432 

— atxa, 717 

— atz, 1608 

— au, 1051 

— atib, 1075 

— au6t, 935 

— auch, 1 1 29, H79 
— auda, 211 

— aues, 1364 

— aug, 1 1 17 

— augi, 959 

— awt, 1026 

— «MÍa, 362 

— auli, 964 

— aur, 1346 

— aura, 541 

— aure, 860 

— aus, 1415 

— ausa, 608 

— aut, 1523, 1579 

— auta, 693 

— aua, 699 
— àvaga, 275 

— avi, 996 

— iüta, 339 
— ax, 1581 

— a^ra, 715 

— axi, 1028 
— ay. 1594 

— aya, 741 
— ayga, 273 

— ayrrva, 487 

— ayre, 829 

— ays, 1401, Ï486 

— ayt, 1571 

— ayia, 637 6a, 107 ■ça, 129 

■Cfíi, 883 — í, 885 

— eb, 1068 
— eba, 117 

— «6i, 934 

— eble, 817 

— íòra, 530 

— ebre, 826 

— íf , 1080 

— eca, 304 

— eça, 162 

— ecA, 1 135 

— echi, loio 

— ícAs, 1436 

— écima, 443 
— eda, 205 

— ííire, 877 

— efa, 231 

— <g, iH3 

— ega, 244 

— í|^, 960 

— egla, ZM, 410 

— egle, 804 

— ígr«, 872 

— tgui, 962, 1034 

— eja, 284 

— <r/, 1 187 

— ela, 374 

— tf/m$, 1464 

— elva, 711 
— íW, 121 3 

— ella, 365 

— elles, 1358 

— íZ/s, 1429 

— <rm, 1230 

— <jma, 441 

— embla, 423 

— emble, 800 

— etnbre, 916 

— ím^fl, 579 

— empla, 403 

— emple, S06 

— empre, 842 

— «m^s, 1499 

— íms, 1463 

— <jn, 1253 — ena, 464, 476 

— enç, 108 1 
— enfa, 139 

— ench, 1 1 58 

— enchi, 1013 

— «nçt, 946 

— enda, 188 

— «kit, 952 

— endre, 847 

— ín«, 1421 

— enga, 278 

— gngui, 1031 

— ínt, 974 

— enre, 903 

— en/, 1533 

— erita, 651 

— tfnífí, 897 

— erUs, 1425. 1473 
— eny, 1282 

— «tya, 735. 7'Ji 
— íp, 1297 

— epa, 506 

— íí>t, 976 

— epta, 210, 644 

— í^ 1319 

— era, 544 

— erba, 120 

— erç, 1088 

— tfrcA, 1 130 

— erda, 223 

— ffríifí, 369 

— erguí, 1005 

— ert, 1107 

— erga, 260 

— eri, 986 

— tff/a, 411 

— erm, 1242 

— erma, 433 

— em, 1270 

— errta, 490 

— erns, 1488 

— erra, 525 

— erre, 874 

— «rrt, 985 

— ers, 1405. 1452 

— ersa, 615 

— erí, 1545 

— erta, 663 

— en;t, 999 

— erxa, 732 

— es, 1380 

— esa, 589 

— esca, 298 

— escfc, 1 168 

— eschi, 10 1 6 

— escía, 418 

— esi, 993 

— esma, 450 

— esme, 819 — 132 — ■espa, 515 

- espia, 429 

- essi, 992 
■est, 1557 

- esta, 674 

- estra, 571 

- estre, 904 
-estrès, 1367 
-ei, Ï508 

- eta, 620 
-ííg£, 783 

- etUa, 417 
-círa, 536 

- eixa, 740 

- eíz, 161 1 
éuja, 291 

■ ^m/íi, 405 

- euma, 448 
^wna, 475 
eus, 1418 

- CMÍ, 1526 

- euta, 695 

■ ei;», 703 
-ex, 1584 

- c;ira, 72 1 
■exer, 1353 

«y, 1599 

■eya, 747 
«y». 580 

■ eyre, 881 
-cj/s, 1494 

■<?y^ 1574 

- eyta, 639 t, 926 
ia, 348 
t6, 1069 
iha, 121 
tèe, 774 
í6i, 933 
ihla, 425 
tò/e, 814 
ihre, 855 
íf, 1089 
tca, 309 
iça, 148 
icfc, 1 1 39 
ichi, 101 1 
í'cAs, 1433 
íct, 938 
icia, 335 
icZe, 795 
ida, 168 
tdi, 949 
tVs, 1496 
ieu, 1056 -i/, 1 105 
-ifa, 235 
-tg, 1108 
-igMíi, 454 

■ igne, 824 

- t/a, 268 
-iZ, Ï193 
-í/a, 391 

■ ili, 963, 969 

- ília, 356 
í», 1198 

■ illa, 413 

- iw, 1234 

■ ima, 437 
imjla, 421 
í'fws, 1424, 1491 

• w, 1 261 

- ina, 466 

- íMca, 334 
inca, 149 

■ incla, 406 

- ímcíí, 967 
índia, 340 

• ines, 1389 
- t»ga, 266 

- ingla, 409 
tnt, 972 
ins, 1475 

■tní, 1538 
inta, 656 

- iníffl, 573 
■iny, 1287 

- wya, 766 
inyer, 1334 
1^, Ï299 
i/>o, 508 
ipia, 347 
íY's, 1483 
ir, 1327 
íVa, 548 

• ire, 887 
if/a, 412 
íf/e, 802 
is, 1398 
wa, 595 

■ isbe, 773 
tscA, 1167 
iscla, 408 

■ ísc/c, 797 
isme, 820 

■ í'sí, 1562 
íste, 680 

■ istes, 1388 

• ísírc, 925 
■istres, 1386 

• ií, 1 5 1 2 
ita, 624 
tira, 538 
tíz, 1613 iu, 1058 
ÍMÍa, 386 
iure, 891 
tffl, 705 
l'a;, 1589 
ixa, 723 
íí^a, 734 

■ó, 1037 

- oa, 501 

■ obi, 936 

• 06/fl, 384, 388 

■ oble, 798, 811 

■ obra, 567 

- oòre, 918 

■ obri, 981 

■ of, 1093 

- oca, 326 
-opa, 150 

■ och, 1146 

- oc/ií, 1 02 1 

■ od, 1097 

- odrí, 902 
-ofa, 232 
-o//e, 913 

- ofre, 898 
-oga, 267, 271 
-ogra, 529 

- ogr^, 893 

- ogui, 1001 

- 0/, 1 201 

■ o/a, 398, 419 

■ o/pa, 154 

■ olch, 1163 
o/ga, 295 
olgra, 528 

■ o/í, 965 
-olp, 1304 
■o/re, 895 

- ois, 1448 
-cisa, 612 

■ 0//, 1527 

• o/ía, 692 

- olva, 712 

- 0//, 1219 

■ olla, 395 

- o//s, 1446 

- om, 1237 

• orna, 430 

- ombra, 574 

- ombre, 906 

- omp, 1307 

■ ompa, 512 

- ompre, 852, 921 

■ OMÍS, 1461, 1468 

- ow/c, 922 — 133 on, 1263 
ona, 457 
onça, 151 
onch, WTJ 
onchs, 1438 
oncle, 816 
onda, 213 
ondre, 835, 857 

0«g£, 788 

ongre, 870 
OM;a, 296 
onqui, looS 

•OMS, 1477 

on/a, 658 
ontra, 532 
í>My, 1289 
onya, 751 
op, 1070, 1300 
opa, 511 

• o^x, 1484 
or, 1337 
ora, 553 
or6, 1073 
orba, 125 
ofbí, 937 

■ orç, 1084 

■ orca, 311, 324 

• orca, 157 

• OfC/», 1 1 74 

■ orchi, 1007, 1014 
orfi, 942 

orda, 218 

■ ordi, 947 
■òrfena, 465 

orga, 257, 293 

■ orge, 786, 787 
orqui, 1020 

- ori, 982 
■òria, 343 

- orw, 1244 

• orma, 446 
• orw, 1273 

- orna, 483 
■orpra, 577 
-orra, 534 

- orre, 901 
■ors, 1455 Of<, 1550 
or/a, 666 
ortra, 533 
orí:a, 733 
os, 1407 
osa, 598, 602 
osch, 1 161 
ossa, 600, 613 
osi, 1565, 1567 
os/a, 684, 697 
ot, 1 516 
o/a, 627 
otge, 785 
o/;», 294 
o/rí, 900 
oíxa, 730 
0/2, 1616 
otze, 924 
OM, 1054 

OMI, 1025 

oure, 862, 911 
OM/a, 691 
ova, 708 
o;r, 1 591 
oy, 1604 
oya. 745 ü 

ú, 1050 
«fl, 7Ï3 
MÒa, 114 
úbia, 342 
«f, J094 
■ uca, 322 
' Mfa, 166 
uch, 1151 

• MC/lJ, I0I2 
M<í, 1 100 

uda, 226 
«/, 1104 
ufa, 237 

«/í<». 394 
Mg, 1110 
«ga, 253 
«gt, 957 uja, 288 
m/, 1207 
M/es, 1498 
m/s, 1451 
m//, 1222 
ulla, 357 
Mm, 1240 

MWS, 1466 

' Mna, 488 
unça, 153 
ungla, 407 
mm/, 1540 
unta, 659 

• Mtiy, 1291 

■ unya, 769 
Mnycr, 1336 

• M^, 1308 
■upa, 514 

Mr, 1348 
ura, 559 

• Mrca, 315 

■ urch, 1156 

■ tina, 338 

- Mrs, 1460 
urt, 1556 

■ urta, 669 

■ MS, 1412 

■ Msa, 606 
■usca, 313 
-Msch, 1154 

- uscle, 807 

- Ms/, 1569 

■ usta, 688 

- M/, 1520 

- M/a, 632 

- uts, 1493 
-M/ara, 728 
-M/2, 1 62 1 
-ux, 1592 

- Mjra, 725 
■uy, 1605 

- M>'<ia, 225 

- uynda, 224 
-Mys, 1495 
-uyi, 1576 

- My/a, 641 
-uytz, 1620 r> T FïïB 1 5 1930 -P LO 

o to o 
o U 
d) 
•H 

C5 U 
(D 

a« 

-p 
(d 
-p 

•H 
-O 
(D ;. O